Program 1. zasedání 36. synodu

5. května 2023

Program 1. zasedání 36. synodu ČCE
25. – 27. května 2023, Praha, Komunitní centrum Matky Terezy

Program 1. zasedání 36. synodu
5. května 2023 - Program 1. zasedání 36. synodu

CC = celocírkevní, PvS = povšechný sbor

1. jednání

čtvrtek 25. 5. 2023, 13:30 hod., Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Chodov   

13:30        Zahájení synodu: Čtení z Písma, modlitba a společná píseň (Michal Kitta, NEZ 570)
13:45        1. Procedurální záležitosti (JVŘ čl. 12 odst. 2)

Prezence (řídí synodní senior)
Povolání poradců                
Slib poslanců a poradců (JVŘ čl. 12 odst. 7)
Volba zapisovatelů 1. zasedání 36. synodu             
Volba verifikátorů     
Volba skrutátorů            
Rozhodnutí o způsobu hlasování      
Seznámení s hlasovacím systémem, zkouška hlasování
Volba předsedy synodu
Volba předsednictva synodu včetně náhradníků (řídí předseda synodu)
Rozdělení poslanců a poradců do komisí   
Schválení programu zasedání  
Usnesení o úhradě nákladů 
Usnesení o datu konání 3. zasedání 36. synodu                                      

 2. Volby

Volba předsedy komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe
Volba odvolací komise synodu
Volba delegátů leunberského synodu
Doplňovací volba do CPR, OPR I
Volba Mikuláše Vymětala celocírkevním kazatelem pro menšiny           

 3. Zpráva SR a rozprava ke zprávám a tiskům předloženým synodu

Zpráva synodní rady
Úvodní slovo SR k T 17/4 (tisk bude projednáván v 6. jednání – po projednání v komisích)
Informace o církvi        
Zpráva ÚCK
Zpráva o supervizi kazatelů ČCE – zpráva koordinátora
Zpráva EA
Zpráva SCHEA
Zpráva SEM
Zpráva předsednictva synodu o plnění usnesení 4. zasedání 35. synodu   

u všech bodů zprávy komisí a možnost podání návrhů z rozpravy            

16:30        4. Rozhodnutí o předložených zprávách
16:40
        Sdělení předsednictva
17:00        Studená večeře do ruky


2. jednání

čtvrtek 25. 5. 2023, 18:30 hod., kostel ČCE Praha 4 – Jižní Město, ul. Donovalská 2331/53

18:30        5. Bohoslužby s večeří Páně

 Káže Simona Kopecká. V rámci bohoslužeb budou připomenuta jména zesnulých pracovníků církve. Budou představeni nově
 ordinovaní členové církve.


3. jednání

pátek 26. 5. 2023, 8:00 hod., Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Chodov

8:00         Modlitba a společná píseň (Hana Honsnejmanová, NEZ 637)
                  Sdělení předsednictva 

 6. Hospodaření povšechného sboru (PvS)
     Rozprava k předloženým zprávám:

Zpráva Jeronýmovy jednoty (JJ)
Zpráva o hospodaření PvS 2022
Zpráva správní rady Personálního fondu (SpR PF)
Zpráva investičního výboru (IV) SR
Zpráva revizorů hospodaření PvS

u všech bodů zpráva komise

    Usnesení: 

Rozhodnutí o předložených hosp. zprávách PvS, SpR PF, JJ, IV
Schválení účetní závěrky za rok 2022
Schválení návrhu rozpočtu na r. 2023
Schválení repartic na rok 2024
Celocírkevní sbírky v roce 2024
Snížení odvodu do PF v souvislosti s energetickou krizí
Odvody do PF – aktualizace parametrů modelu pro výpočet odvodů
Odvody do Personálního fondu

    Plnění usnesení 4. zasedání 35. synodu, které se týkají hospodaření PvS

Nakladatelství a knihkupectví Kalich
Transformace JJ do grantového systému ČCE
Rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Hus. domu
Koncepce investic do střediska HD Herlíkovice
Využití restitucí pro DaRP
Nová budova pro školy EA
Hodnocení systému správy majetku PF

    Návrhy konventů a synodní rady, které se týkají hospodaření PvS

Záchrana tolerančního areálu na Vysoké
Manuál pro nakládání s nemovit. vyžadujícími rekonstrukci
Investiční kodex – úprava v oblasti jaderné energetiky
Odměňování práce kazatele pro jiný sbor
Odpuštění dluhu FS ČCE v Ostravici na odvodu do PF
Financování supervizního programu ČCE

u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

 7. Zrušení a sloučení sborů ČCE

Sloučení FS ČCE v Heřmanově Městci a FS ČCE v Chrudimi
Sloučení FS ČCE v Opatovicích a FS ČCE ve Vilémově

 8. Nová a podporovaná kazatelská místa

Podporovaná místa v ČCE
Zprávy podporovaných sborů
Prodloužení podpory kazatelského místa ve FS ČCE v Hranicích
Prohlášení kazatelského místa ve FS ČCE v Chebu za podporované
Prohlášení kazatelského místa ve FS ČCE v Ústí n/L. za podporované

11:50        Sdělení předsednictva
                 Modlitba a společná píseň (Martin Zikmund, NEZ 287)


4. jednání

pátek 26. 5. 2023, 14:00 hod., Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Chodov 

14:00        Modlitba a společná píseň (Vlasta Erdingerová, NEZ 660)
                  Sdělení předsednictva

 Během odpoledne zazní pozdravy 2 zahraničních hostů

 9. Plnění úkolů předchozích synodů

Průběžná informace SR o naplňování Strategického plánu
Nové rozložení seniorátů ČCE
Reforma seniorátů – vypracování alternativního návrhu
Odložení rozhodnutí o novém rozdělení seniorátů
Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví
Podklady pro výuku dětí v hodinách náboženství a křesťanské etiky
Čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců
Vzájemné kmotrovství při křtu v evangelické a římskokatolické církvi

 10. Změny Církevního zřízení, řádů a pravidel    
       Plnění usnesení 3. a 4. zasedání 35. synodu 

Zpráva k usnesení 3. zasedání 35. synodu č. 29 (Regionální sbor)
Řízení o změnách CZ – zrušení možnosti dočasného postavení kazatele mimo službu při řízení před PR
Řízení o změně CZ – zjednodušení procedury některých změn CZ
Zjednodušení procedury některých změn CZ, reakce na usnesení 35-4 9
Vedení bohoslužeb studenty evangelické teologie
Zjednodušení pravidel pro přijímání kazatelů z jiných církví
Řádné nakládání s majetkem – úprava ŘHC
Podání návrhu na změnu počtu členů starš. – úprava ŘSC
Zkrácení doby nutné ke slučování sborů
Celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele – úprava ŘK
Změny Řádu pastýřské služby
Změny Řádu diakonické práce

u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

15:35        Sdělení předsednictva
                 Modlitba a společná píseň (Radovan Rosický, NEZ 717)


5. jednání

pátek 26. 5. 2023, 16:15 hod., Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Chodov 

16:15       Modlitba a společná píseň v komisích

11. Jednání v komisích A, B, C, D – projednání přidělených tisků a návrhů z rozpravy

19:00       Večeře


6. jednání

sobota 27. 5. 2023, 8:00 hod., Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Chodov 

8:00         Modlitba a společná píseň (Jana Grollová, NEZ ...)
                  Sdělení předsednictva 

12. Restrukturalizace církve, návrhy konventů, SR a další

Restrukturalizace církve při přechodu na samofinancování – inventura ke konci r. 2022, výhled k r. 2030
Rozhovor o budoucí podobě Jeronýmovy jednoty
Převod FS ČCE v Letohradě do Chrudimského seniorátu ČCE
Možnost užívání alternativních názvů farních sborů
Motivace uchazečů o kazatelské povolání
Podpora zapojení bohoslovců a absolventů vikariátu v zapojení do služby v církvi
Nové liturgické formuláře – bohoslužby se křtem a konfirmací

Představení nových ředitelů škol Evangelické akademie

11:50       Sdělení předsednictva        
                Modlitba a společná píseň (Jan Lavický, NEZ 284)


7. jednání

sobota 27. 5. 2023, 13:30 hod., Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Chodov

13:30       Modlitba a společná píseň (Eva Zadražilová, NEZ 679)
                 Sdělení předsednictva

13. Diakonie ČCE

Zpráva o činnosti Diakonie ČCE v roce 2022
Zpráva o činnosti dozorčí rady Diakonie ČCE
Zpráva o činnosti Střediska humanitární a rozvojové spolupráce DČCE

u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

14. Návrhy komisí, z rozpravy a návrhy odložené             

zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování

17:40       Sdělení předsednictva (ukončení jednání synodu)
17:50       Závěrečná pobožnost (Michal Vogl, NEZ 578)
18:00       Večeře studená s sebou