3. zasedání 35. synodu ČCE (21. května 2021)

18. května 2021

Program 3. zasedání 35. synodu ČCE (21. května 2021)

Úvodní pobožnost (připravuje předsednictvo synodu)

 1. Procedurální záležitosti 
 • Prezence
 • Povolání poradců synodu
 • Slib poslanců a poradců
 • Volba zapisovatelů 3. zasedání 35. synodu
 • Rozhodnutí o způsobu hlasování
 • Zkouška hlasování
 • Rozdělení poslanců a poradců do komisí
 • Schválení programu 3. zasedání 35. synodu
 • Usnesení o úhradě nákladů
 • Usnesení o místě a datu konání 4. zasedání 35. synodu
 • Usnesení o místě a datu konání 1. mimořádného zasedání 35. synodu
 • Usnesení o místě a datu konání 1. zasedání 36. synodu 
 1. Volby
 • Představení kandidátů
 • Usnesení o funkčním období synodní rady
 • Volba členů a náhradníků synodní rady
 • Volba církevní pastýřské rady
 • Doplňující volba do oblastní pastýřské rady I (bude-li třeba)
 • Volba předsedy synodu (od 1. 12. 2021)
 • Volba náhradníka investičního výboru SR
 • Volba studentské farářky
 1. Všeobecná rozprava ke stavu církve a zprávám předloženým synodu
 • Úvodní slovo členů SR
 • Zpráva synodní rady
 • Informace o církvi
 • Zpráva o supervizi kazatelů ČCE
 • Zpráva Evangelické akademie (EA)
 • Zpráva Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA)
 • Zpráva nakladatelství a knihkupectví Kalich
 • Budoucnost nakladatelství a knihkupectví Kalich
 • Zpráva Sdružení evangelické mládeže (SEM)
 • Zpráva předsednictva synodu o plnění usnesení 2. zasedání 35. synodu

(u všech bodů zprávy komisí a možnost podání návrhů z rozpravy)

 1. Rozhodnutí o předložených zprávách
 2. Hospodaření povšechného sboru

Rozprava k předloženým zprávám:

 • Zpráva Jeronýmovy jednoty (JJ)
 • Zpráva o hospodaření povšechného sboru (PvS) 2020
 • Zpráva správní rady Personálního fondu (SpR PF)
 • Zpráva investičního výboru (IV) SR
 • Zpráva revizorů hospodaření PvS
 • Zpráva o fundraisingu ČCE

(u všech bodů zpráva příslušné komise)

Usnesení:

 • Usnesení o předložených hospodářských zprávách PvS, SpR PF, IV, JJ
 • Schválení účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání hosp. výsledku
 • Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021
 • Schválení repartic pro rok 2022
 • Celocírkevní sbírky v roce 2022
 • Odvody do Personálního fondu

Plnění usnesení 2. zasedání 35. synodu, která se týkají hospodaření PvS:

 • Dlužné celocírkevní sbírky 2020 (U 61 z 1. zasedání 35. synodu)
 • Rekonstrukce ubytovacích prostor Husova domu
 • Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty
 • Nadační fond Evangelické dílo
 • Projekt nových budov pro pražské školy Evangelické akademie
 • Prodej pozemku ve Vinoři

(u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích)

Návrhy konventů a synodní rady, které se týkají hospodaření PvS:

 • Odstranění vícenásobného zdanění prostředků odváděných do Personálního fondu
 • Možnost podpory investičních projektů v rámci Grantového systému ČCE
 • Úprava klíče pro výpočet poměrné části odvodu do Personálního fondu
 • Zmírnění finanční zátěže při slučování sborů
 • Žádost Ochranovského seniorátu při ČCE v Praze o odpuštění dluhu
 • Odpuštění dluhu Farnímu sboru ČCE (FS ČCE) v Teplicích vůči Personálnímu fondu
 • Hospodaření církevních sborů v mimořádných situacích (odložený návrh)
 • Úprava pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru
 • Koncepce investic do střediska Horský domov Herlíkovice

(u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích)

 1. Jednání v komisích – projednání přidělených tisků a návrhů z rozpravy
 2. Sloučení sborů ČCE
 • Sloučení FS ČCE v Krakovanech s FS ČCE v Kutné Hoře
 • Sloučení FS ČCE v Libenicích s FS ČCE v Kolíně
 • Sloučení FS ČCE v Kralovicích s FS ČCE v Chrástu
 • Sloučení FS ČCE v Semtěši s FS ČCE v Čáslavi
 1. Nová a podporovaná kazatelská místa
 • Podporovaná místa v ČCE
 • Zprávy o životě sborů s podporovaným místem
 • Usnesení o zprávách
 1. Plnění úkolů předchozích synodů
 • Postavení farářů v ČCE (U 29/4 ze 4. zasedání 34. synodu)
 • Průběžná zpráva o plnění strategického plánu ČCE
 • Příprava rozhovoru a stanovisko ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví
 • Modlitba Páně v novém evangelickém zpěvníku
 • Nový Evangelický zpěvník
 • Návrh bohoslužebných formulářů pro novou agendu ČCE

(u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích)

 1. Změny Církevního zřízení a řádů

Plnění usnesení 2. zasedání 35. synodu:

 • Zjednodušení volby kazatelů – změna CZ
 • Zjednodušení volby kazatelů – změna ŘK, JVŘ a PPFJ
 • Volba pastýřských rad synodem
 • Návrh postupu pro mimořádné události 

Nové návrhy konventů a SR:

 • Úprava evidence členů ve farních sborech
 • Úprava textu Praktického rádce pro povolávání kazatelů
 • Oprava zjevných chyb v CZ a ŘPS
 • Nastupování náhradníků na synodu
 • Čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců
 • Výklad pojmu závazek v ŘHC č. 22
 • Pilotní projekt na zřízení regionálních sborů
 • Úprava Řádu výchovy a vzdělávání
 • Revize Řádu pastýřské služby
 • Úprava počtu poslanců synodu

(u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích)

 1. Diakonie ČCE
 • Zpráva o činnosti DČCE
 • Zpráva dozorčí rady DČCE
 • Zpráva Střediska humanitární a rozvojové spolupráce DČCE
 • Kontrolní činnost dozorčích rad středisek Diakonie ČCE
 • Oprava chyby v Řádu diakonické práce
 • Vypuštění ustanovení o diakonech – změna ŘDP

(u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích)

 1. Návrhy komisí, z rozpravy a návrhy odložené

(zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování)

Závěrečná pobožnost (připravuje synodní rada)