Program 4. zasedání 35. synodu

4. května 2022

Program 4. zasedání 35. synodu ČCE
19. – 21. května 2022, Svitavy

Program 4. zasedání 35. synodu
4. května 2022 - Program 4. zasedání 35. synodu

CC = celocírkevní, PvS = povšechný sbor

1. jednání

čtvrtek 19. 5. 2022, 13:30 hod., Svitavy, kulturní centrum Fabrika                                                                                              

13:30        Zahájení synodu: Čtení z Písma, modlitba a společná píseň
13:45        1.  Procedurální záležitosti (JVŘ čl. 12 odst. 2)

Prezence
Povolání poradců
Slib nových poslanců a poradců (JVŘ čl. 12 odst. 7)
Volba zapisovatelů 4. zasedání 34. synodu
Rozhodnutí o způsobu hlasování
Zkouška hlasování
Schválení programu zasedání
Rozdělení poslanců a poradců do komisí
Usnesení o úhradě nákladů
Usnesení o místě a datu konání 2. zasedání 36. synodu                          

 2.  Volby

Volba do Církevní pastýřské rady
Volba do Oblastní pastýřské rady I
Volba do Oblastní pastýřské rady III
Volba náhradníků ústředního představenstva JJ
Volba K. Müllera celocírk. farářem s určením pro pražské školy EA

 3.  Rozprava ke zprávám a tiskům předloženým synodu                          

Úvodní slovo členů SR
Zpráva synodní rady
Informace o církvi
Zpráva ÚCK
Zpráva o supervizi kazatelů ČCE – zpráva koordinátora
Zprávy EA
Zpráva SCHEA
Zpráva nakladatelství a knihkupectví Kalich
Zpráva SEM
Zpráva předsednictva synodu o plnění usnesení 3. zasedání 35. synodu
u všech bodů zprávy komisí a možnost podání návrhů z rozpravy

16:30        4.  Rozhodnutí o předložených zprávách
16:40        Sdělení předsednictva


2. jednání

čtvrtek 19. 5. 2022, 17:00 hod., Svitavy, kostel sv. Josefa (Červený kostel)

17:00        5.  Bohoslužby s večeří Páně. Káže generální biskup Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku bratr Ivan Eĺko.
V rámci bohoslužeb budou připomenuta jména zesnulých pracovníků církve. Budou představeni nově ordinovaní. Zazní pozdrav hosta z domácí a zahraniční ekumeny.

Po bohoslužbách možnost prohlídky kostela.


3. jednání

pátek 20. 5. 2022, 8:00 hod., Svitavy, kulturní centrum Fabrika

8:00          Modlitba a společná píseň
                 Sdělení předsednictva 

                 6.  Hospodaření povšechného sboru (PvS)
                      Rozprava k předloženým zprávám: 

Zpráva Jeronýmovy jednoty (JJ)
Zpráva o hospodaření PvS 2021
Zpráva správní rady Personálního fondu (SpR PF)
Zpráva investičního výboru (IV) SR
Zpráva revizorů hospodaření PvS
u všech bodů zpráva komise

       Usnesení: 

Rozhodnutí o předložených hosp. zprávách PvS, SpR PF, JJ, IV
Schválení účetní závěrky za rok 2021
Schválení návrhu rozpočtu na r. 2022
Schválení repartic na rok 2023
Celocírkevní sbírky v roce 2023
Změna poměru mezi paušální a poměrnou částí odvodu do PF
Odvody do Personálního fondu

Plnění usnesení 3. zasedání 35. synodu, které se týkají hospodaření PvS

Zmírnění finanční zátěže při slučování sborů
Rekonstrukce ubyt. prostor v přední části Husova domu
Koncepce investic do střediska HD Herlíkovice
Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty
Nová budova pro pražské školy Evangelické akademie
Hodnocení systému správy majetku Personálního fondu

Návrhy konventů a synodní rady, které se týkají hospodaření PvS

Manuál pro zacházení s nemovitostmi
Termíny konání celocírkevních sbírek
Dodržování povinnosti péče řádného hospodáře při darování a prodeji nemovitostí ve vlastnictví církevních sborů
Transformace JJ do grantového systému ČCE
u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

 7.  Zrušení a sloučení sborů ČCE

Zrušení FS ČCE ve Zruči nad Sázavou
Sloučení FS ČCE v D. Bělé a v Plzni – Korandův sbor

 8.  Nová a podporovaná kazatelská místa

Podporovaná místa v ČCE
Zprávy o životě sborů s podporovaným místem
Zřízení FS ČCE v Roztokách a prohlášení tamního kazatelského místa za misijní
Zřízení podporovaného místa ve FS ČCE v Hranicích
Prodloužení podpory kazatelského místa celocírkevního faráře s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem

11:50         Sdělení předsednictva
                  Modlitba a společná píseň


4. jednání

pátek 20. 5. 2022, 14:00 hod., Svitavy, kulturní centrum Fabrika 

14:00        Modlitba a společná píseň
                 Sdělení předsednictva

 9.    Plnění úkolů předchozích synodů

Průběžná informace SR o naplňování Strategického plánu
Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví
Nový evangelický zpěvník
Nakladatelství a knihkupectví Kalich
Liturgické formuláře křestních bohoslužeb

 10.  Změny Církevního zřízení, řádů a pravidel
        Plnění usnesení 3. zasedání 35. synodu 

Změny ŘK – čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců
Zkrácení doby nutné pro slučování sborů
Úprava počtu poslanců synodu
Zjednodušení zřizování kazatelských míst
Změny CZ (oprava zjevných chyb, zjednodušení procedury)
Změny řádu pastýřské služby 
Vedení bohoslužeb neordinovanými členy církve
Dodatečná úprava ŘDP a zrušení PPD v návaznosti na zrušení diakonátu
Zjednodušení pravidel pro poskytování zápůjček z prostředků PF
Výklad ŘK – maximální doba povolání kazatele na základě společné povolací listiny
u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

15:35      Sdělení předsednictva
               Modlitba a společná píseň


5. jednání

pátek 20. 5. 2022, 16:15 hod., Svitavy, kulturní centrum Fabrika 

16:15       Modlitba a společná píseň v komisích

11.  Jednání v komisích A, B, C, D – projednání přidělených tisků a návrhů z rozpravy


6. jednání

pátek 20. 5. 2022, 20:00 hod., Svitavy, restaurace Coolna 

20:00      12.  Program brněnského seniorátu                                                           


7. jednání

sobota 21. 5. 2022, 8:00 hod., Svitavy, kulturní centrum Fabrika 

8:00         Modlitba a společná píseň
                Sdělení předsednictva 

                13.  Plnění dalších usnesení 3. zasedání 35. synodu  

Úprava výše osob. příplatku ke mzdě v záv. na výši úvazku
Příprava celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele
Pilotní projekt na zřízení regionálních sborů
u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

 14.  Návrhy konventů a SR a další

Obnovení diakonátu
Nové rozložení seniorátů ČCE
Návrh prohlášení synodu ČCE o vztahu k muslimům                                 

11:50       Sdělení předsednictva
                Modlitba a společná píseň


8. jednání

sobota 21. 5. 2022, 13:30 hod., Svitavy, kulturní centrum Fabrika    

13:30        Modlitba a společná píseň
                 Sdělení předsednictva

 15.  Diakonie ČCE

Zpráva o činnosti Diakonie ČCE v roce 2021
Zpráva o činnosti dozorčí rady Diakonie ČCE
Zpráva o činnosti Střediska humanitární a rozvojové spolupráce DČCE
u všech bodů zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování o návrzích

  16.  Návrhy komisí, z rozpravy a návrhy odložené zprávy komisí, možnost rozpravy a hlasování

17:40         Sdělení předsednictva (ukončení jednání synodu)
17:50         Závěrečná pobožnost