Usnesení 1. zasedání 35. synodu ČCE

9. července 2019

16. – 18. května 2019, Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29
Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 35. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 1. zasedání 35. synodu ČCE:

Usnesení 1. zasedání 35. synodu ČCE ke stažení (kompletní usnesení včetně příloh)

A) Volby

Usnesení č. 1: Volba předsednictva 35. synodu

Synod zvolil předsednictvo 35. synodu a jeho náhradníky takto:

Předseda synodu: Jiří Gruber
Místopředsedové synodu – kazatelé: Jan Plecháček, Miroslav Pfann
Místopředsedové synodu – starší: Vladimír Buzek, Jakub Pavlis, Daniel Fojtů

Náhradníci – kazatelé: 1. Michal Kitta, 2. Jiří Bureš, 3. Michal Vogl
Náhradníci – starší: 1. Simona Kopecká, 2. Matěj Cháb, 3. Dana Konvalinková

 

Usnesení č. 2: Volba verifikátorů zápisů 35. synodu

Synod zvolil pro všechna jednání 35. synodu tyto verifikátory zápisů: David Balcar, Martin Fér, Eva Šormová. Synod zvolil pro všechna jednání 35. synodu tyto náhradníky verifikátorů zápisů: Vlasta Erdingerová, Matěj Cháb.

 

Usnesení č. 3: Volba skrutátorů 35. synodu

Synod zvolil pro všechna jednání 35. synodu tyto skrutátory: Josef Beneš, Mojmír Blažek, Ludvík Pastyřík, Tomáš Rozbořil, Marek Vanča.
Náhradníky byli zvoleni: Luděk Korpa, Tomáš Vítek, Petr Zajíc, David Nečil.

 

Usnesení č. 4: Volba odvolací komise synodu dle Církevního zřízení §28 odst. 13

Synod zvolil členy a náhradníky odvolací komise takto:

Členové: Jiří Bureš, Radek Černý, Jana Grollová, Jakub Keller, Michal Kitta, Jaroslav Lacina, Tomáš Matějovský, Jaroslav Pechar, Jan Roskovec.
Náhradníci: 1. Pavel Pistor, 2. Jiří Pellar, 3. Petr Kulík.

 

Usnesení č. 5: Volba dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod zvolil dozorčí radu Diakonie ČCE a její náhradníky takto:

Dozorčí rada: Zdeněk Hojný (zaměstnanec Diakonie), Vladimír Kopecký, Hana Svobodová, Ondřej Titěra, Magdalena Trgalová, Michal Vogl, Marta Zemánková, Dan Žárský (zaměstnanec Diakonie).
Náhradníci: 1. Zdeněk Bárta, 2. Ondřej Pellar, 3. Pavel Pistor, 4. Jakub Pavlús.

 

Usnesení č. 6: Volba oblastních pastýřských rad

Synod zvolil oblastní pastýřské rady takto:

Oblastní pastýřská rada I.
Členové:

Presbyteři: Eva Drahoňovská, Jaromír Křivohlavý
Kazatelé: Joel Ruml, Jiří Weinfurter
Právník: Pavel Klimeš

Náhradníci:

Presbyteři: 1. Martin Hrubeš, 2. Petr Pištora
Kazatelé: 1. Marta Zemánková, 2. Pavla Jandečková
Právník: Marta Ježdíková

Oblastní pastýřská rada II.
Členové:

Presbyteři: Blahoslav Ryšavý, Milan Souček
Kazatelé: Jiřina Kačenová, Jan Keller
Právník: Květa Kellerová

Náhradníci:

Presbyteři: 1. Pavlína Junová, 2. Josef Roček
Kazatelé: 1. Alžběta Hatajová, 2. Daniel Tomeš
Právník: Petr Oliva

 

Oblastní pastýřská rada III.
Členové:

Presbyteři: Vladimír Buzek, Janina Zemanová
Kazatelé: Daniel Heller, Pavlína Lukášová
Právník: Daniel Bartoň

Náhradníci:

Presbyteři: 1. Noemi Kulíková, 2. Hana Honsnejmanová
Kazatelé: 1. Aleš Wrana, 2. Miloš Vavrečka
Právník: Martin Růžička

 

Usnesení č. 7: Volba zástupce synodu do komise pro diakonát

Synod zvolil svým zástupcem v komisi pro diakonát Pavla Pistora. Náhradnicí zvolil synod Noemi Batlovou.

 

Usnesení č. 8: Volba předsedy Komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe

Synod zvolil předsedu Komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe a jeho náhradníky takto:

Předseda: Dalibor Tureček
Náhradníci: l. Jan Keřkovský, 2. Joel Ruml

 

Usnesení č. 9: Volba celocírkevního kazatele – studentského faráře pro Evangelickou teologickou fakultu UK

Synod povolává bratra Jana Štefana na místo studentského faráře ETF UK – kazatele povšechného sboru na dobu určitou od 1. července 2019 do 30. června 2021 na pracovní úvazek 30 %.

 

Usnesení č. 10: Volba celocírkevního kazatele s určením pro Konzervatoř EA Olomouc

Synod povolává bratra Aleše Wranu na místo celocírkevního faráře s určením pro Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci na dobu určitou od 1. září 2019 do 31. srpna 2024 na pracovní úvazek 60 %.

 

Usnesení č. 11: Volba celocírkevního kazatele s určením pro školy Evangelické akademie v Brně

Synod povolává sestru Martu Židkovou na místo celocírkevní farářky s určením pro Evangelickou akademii VOŠ sociálně právní a Střední zdravotnickou školu Evangelické akademie v Brně na dobu určitou od 1. září 2019 do 31. srpna 2024 na pracovní úvazek 60 %.

 

Usnesení č. 12: Volba celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené

Synod povolává bratra Mikuláše Vymětala na místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené na dobu určitou od 1. září 2019 do 11. listopadu 2020 na pracovní úvazek 50 %.

 

Usnesení č. 13: Volba celocírkevního kazatele s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem

Synod povolává bratra Tomáše Juna na místo celocírkevního faráře s určením pro Farní sbor v Ústí nad Labem na dobu určitou od 16. května 2019 do 15. května 2024 na plný pracovní úvazek.

 

Usnesení č. 14: Volba celocírkevního kazatele pro duchovenskou službu

Synod povolává bratra Zvonimíra Šorma na místo celocírkevního faráře pro duchovenskou službu na dobu určitou od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2024 na pracovní úvazek v rozsahu 100 %.

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

ZMĚNY CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

Usnesení č. 15: Změna Církevního zřízení – užití účelově vázaných prostředků

Synod usnáší změnu Církevního zřízení §18 odst. 3. Dosavadní znění odst. 3 se mění takto:

§ 18. Hospodaření sborů

3. Jmění shromážděného na určité účely smí být použito pro jiný účel jen se svolením nadřízeného správního orgánu příslušného shromáždění.

 

Usnesení č. 16: Změna Církevního zřízení – postavení dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod usnáší změnu Církevního zřízení §5 odst. 2 a 5. Dosavadní znění se mění takto:

CZ § 5. Zvláštní zařízení církevní služby

2. Zařízení mají své statuty, které vyjadřují i vztah k příslušnému sboru a podléhají schválení zřizujícím sborem církevním orgánem. V rámci statutu se mohou tato zařízení věcně i místně členit a přiznávat jednotlivým složkám rozsah oprávnění.

5. Statut zařízení obsahuje ustanovení o způsobu jeho založení, o jeho představenstvu, případně o zřízení dozorčí rady a o způsobu vykonávání dozoru příslušným správním orgánem. Statut obsahuje ustanovení o tom, že řídící orgán, příp. dozorčí radu volí i odvolává příslušné shromáždění.

 

ZMĚNY ŘÁDŮ, STATUTŮ A PRAVIDEL

Usnesení č. 17: Změny Řádu o správě církve

ŘSC čl. 3

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve, do čl. 3 ŘSC se vkládá nový odst. 7 tohoto znění:

Čl. 3. Zřízení a zrušení kazatelského místa

7. Ve sboru, jehož farář byl synodní radou uvolněn ke službě v sesterské církvi nebo ekumenické organizaci podle ŘK čl. 7 odst. 7, vzniká další kazatelské místo se stejnou výší pracovního úvazku. Farář povolaný na toto místo se stává představitelem sboru podle CZ § 6. Toto místo zanikne okamžikem, kdy pomine důvod pro jeho vznik. Současně skončí i povolání faráře či jáhna, který byl na toto místo zvolen.

ŘSC čl. 8

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 8. S účinností od 1. 1. 2020 se dosavadní článek 8 vypouští. Následující články se nepřečíslují.

Čl. 8. Sdružení farních sborů

  1. Dva nebo více farních sborů mohou vytvořit sdružení sborů. To se obvykle týká sborů téhož seniorátu. Sbory ve sdružení mají společného faráře nebo jáhna.
  2. Sdružení sborů vzniká na základě ujednání příslušných staršovstev, návazného předběžného projednání v dotčených seniorátních výborech, schválení záměru příslušnými sborovými shromážděními a potvrzení vzniku sdružení příslušnými seniorátními výbory.
  3. Sdružení sborů a jeho náležitosti jsou písemně zakotveny v dohodě, kterou podepisují představitelé příslušných sborů a představitelé příslušného seniorátu. O každé takové dohodě (jejím uzavření a zrušení) podává příslušný seniorátní výbor zprávu synodní radě.
  4. Na základě uzavřené dohody o sdružení sborů musí být provedena volba společného faráře nebo jáhna ve všech sborech sdružení. Volen může být i farář nebo jáhen některého ze sborů sdružení. Kandidát je zvolen pouze tehdy, byl-li zvolen ve všech sborech sdružení.
  5. Pro volbu faráře nebo jáhna ve sdružení sborů platí v plném rozsahu ostatní ustanovení církevních řádů o volbách farářů a jáhnů.
  6. Každý ze sborů spojených ve sdružení sjedná se společným farářem nebo jáhnem samostatnou povolací listinu, ve které je uvedena i skutečnost služby v ostatních sborech tvořících sdružení.
  7. Kterýkoli sbor může ze sdružení kdykoli vystoupit, a to s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Své rozhodnutí o záměru vystoupit ze sdružení sdělí vystupující sbor dalším sborům sdružení, společnému faráři nebo jáhnovi a příslušnému seniorátnímu výboru.

ŘSC čl. 23

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 23 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

Čl. 23. Funkcionáři staršovstva

 1. Staršovstvo ze svých členů nejprve zvolí kurátora. Poté zvolí za svého předsedu faráře (případně administrátora) nebo kurátora, druhý z nich je bez volby místopředsedou staršovstva. Dále zvolí náměstka kurátora a zapisovatele. Ze svých členů případně z dalších členů sboru ustanoví pokladníka, účetního a podle potřeby i další funkcionáře a jejich zástupce. Není-li ustanovený funkcionář členem staršovstva, odpovídá staršovstvu za svou činnost. Funkcionáře staršovstvo volí a ustanovuje po každé volbě členů staršovstva, případně podle potřeby.

ŘSC čl. 32

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 32 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

Čl. 32. Funkcionáři seniorátu

3. Seniorátní výbor zvolí ze svých členů a náhradníků zapisovatele a ustanoví z nich nebo z dalších členů církve v seniorátě seniorátního pokladníka a účetního a podle potřeby i další funkcionáře a jejich zástupce. Není-li ustanovený funkcionář členem seniorátního výboru, odpovídá seniorátnímu výboru za svou činnost. Funkcionáře seniorátní výbor volí a ustanovuje po každé volbě členů seniorátního výboru, případně podle potřeby.

ŘSC čl. 33

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 33 odst. 1. S účinností od 1. 1. 2020 se do článku 1 vkládá nové písmeno b) takto:

Čl. 33. Působnost seniorátního výboru

  1. V rámci úkolu stanoveného Církevním zřízením přísluší seniorátnímu výboru zejména:
   1. b. rozhodovat o výši kazatelských úvazků ve farních sborech

Dosavadní písmena b) – r) se mění na písm. c) – s)

Čl. 39. Působnost synodu

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 39 odst. 1. Z odstavce 1 se vypouští dosavadní písmeno n). Dosavadní písmena o) – r) se mění na písm. n) – q).

  1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodu zejména:

n. volit na čtyřleté období osm členů a čtyři náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE a odvolávat je,

ŘSC čl. 45

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 45 odst. 1. Do odstavce 1 se s účinností od 1. 1. 2020 vkládá nové písmeno l) takto:

Čl. 45. Působnost synodní rady

1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodní radě zejména:

l. stanovit standardní náplň plného kazatelského úvazku ve farních sborech

Následující písmena se příslušně mění.

ŘSC čl. 45

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 45 odst. 1. Do odstavce 1 se vkládá nové písmeno z) takto:

Čl. 45. Působnost synodní rady

1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodní radě zejména:

z. volit na čtyřleté období osm členů a čtyři náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE a odvolávat je,

Následující písmena se příslušně mění.

ŘSC čl. 51

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve. Do ŘSC se vkládá nový oddíl N o jednom článku č. 51 tohoto znění:

Oddíl N. Archivace písemností v církvi

Čl. 51 Archivace písemností v církvi

1. Odborným výkonem archivní správy v církvi je pověřen Ústřední archiv Českobratrské církve evangelické, který svou činnost vykonává v rámci Ústřední církevní kanceláře.

2. Církevní sbory jsou povinny pečovat o písemnosti, které pocházejí z jejich činnosti, a uchovávat je v souladu s příslušnou směrnicí synodní rady.

3. Předsednictvo synodu, ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty a správní rada Personálního fondu jsou povinny po skončení svého funkčního období po projednání s Ústředním archivem ČCE odevzdat v listinné podobě do jeho úschovy písemnosti, které vzešly z jejich činnosti.

4. Předsednictva konventů a seniorátní představenstva Jeronýmovy jednoty jsou po skončení svého funkčního období povinny v celistvosti uchovávat v listinné podobě písemnosti, které vzešly z jejich činnosti, a to na místě určeném seniorátním výborem příslušného seniorátu. Seniorátní výbory jsou po skončení funkčního období seniora povinny v celistvosti uchovávat v listinné podobě písemnosti, které vzešly z jejich činnosti, a to na místě určeném seniorátním výborem příslušného seniorátu.

Dosavadní oddíl N se mění na oddíl O a dosavadní čl. 51 na čl. 52.

 

Usnesení č. 18: Změny Jednacího a volebního řádu

JVŘ čl. 9

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 9 odst. 8. S účinností od 1. 1. 2020 se dosavadní odstavec 8 mění takto:

Čl. 9. Volba faráře nebo jáhna

8. Při volbě faráře nebo jáhna společného pro více sborů, konají se volby současně v příslušných sborech a platí předešlá zásada odst. 7 v každém farním sboru samostatně na základě společné povolací listiny. O vydání pokynu k volbě požádá synodní radu postupem podle odst. 2 tohoto článku každé staršovstvo příslušného farního sboru samostatně, a to prostřednictvím nadřízeného seniorátního výboru.

 

Usnesení č. 19: Změny Řádu pro kazatele

ŘK čl. 5a

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele. S účinností od 1. 1. 2020 se do Řádu pro kazatele vkládá nový článek 5a v tomto znění:

Čl. 5a. Povolání společného faráře nebo jáhna farními sbory

1. Farní sbory mohou povolat ke službě společného faráře nebo jáhna pouze postupem podle tohoto článku, tj. výhradně na základě společné povolací listiny. Nestanoví-li tento článek jinak, použijí se pro povolání společného faráře nebo jáhna více farními sbory obecná ustanovení týkající se povolání faráře nebo jáhna.
2. Doba, na níž má být farář nebo jáhen povolán společně více farními sbory, nesmí překročit dobu 5 let, přičemž farář nebo jáhen může být takto společně povolán pro službu v týchž farních sborech opakovaně maximálně po dobu dalších 5 let.
3. Předpokladem povolání společného faráře nebo jáhna více farními sbory je sjednání společné povolací listiny mezi uchazečem o kazatelské místo a staršovstvy všech farních sborů. Návrh povolací listiny projednají uchazeč o kazatelské místo a staršovstva příslušných farních sborů vždy při alespoň jednom společném jednání.
4. V povolací listině podle odst. 3 tohoto článku uchazeč o kazatelské místo a staršovstva farních sborů dohodnou všechny podstatné záležitosti týkající se souběžné služby faráře nebo jáhna ve více farních sborech, a to zejména

a) výši pracovních úvazků faráře nebo jáhna v jednotlivých farních sborech,
b) délku, na níž má být farář nebo jáhen v jednotlivých farních sborech povolán,
c) byt, v němž bude farář nebo jáhen bydlet, a rozdělení s bydlením spojených nákladů, jakož i dalších nákladů,
d) časový snímek sborové práce faráře nebo jáhna v jednotlivých farních sborech,
e) minimální počet společných jednání staršovstev farních sborů, jichž nesmí být méně než dvě ročně.

5. Nebude-li farář nebo jáhen zvolen v kterémkoli z farních sborů, jež povolací listinu sjednaly, nedojde k jeho povolání ke službě faráře nebo jáhna ani v dalším farním sboru či ostatních farních sborech.
6. Společná jednání staršovstev se konají formou porad a konzultací jednotlivých staršovstev, která zůstávají samostatnými správními orgány svých farních sborů a hlasují vždy samostatně. Farář nebo jáhen může společné jednání staršovstev svolat podle svého uvážení kdykoliv, a to i nad rámec minimálního počtu společných jednání stanoveného v povolací listině.
7.
Pro vzájemné vztahy jednotlivých farních sborů, které povolaly společného faráře nebo jáhna, je rozhodný obsah společné povolací listiny. Veškeré dohody o změně společné povolací listiny musejí být uzavřené vždy farářem či jáhnem a všemi zúčastněnými farními sbory a schválené příslušným seniorátním výborem či příslušnými seniorátními výbory.

Následující články se nepřečíslují.

ŘK čl. 7

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 7, do článku 7 ŘK se vkládá nový odstavec 7 tohoto znění:

Čl. 7. Administrace a zastupování

7. Farář se může ucházet o uvolnění ke službě v sesterské církvi nebo ekumenické organizaci, které vyslovuje synodní rada zpravidla na dobu jednoho roku. Zprostředkováním této služby je pověřeno výlučně oddělení ekumenických a zahraničních vztahů Ústřední církevní kanceláře. Pokud se o tuto službu uchází farář, jemuž skončilo povolání v církevním sboru, o uvolnění ke službě požádá synodní radu, přičemž doloží, že na dobu bezprostředně po svém plánovaném návratu je povolán ke službě v církevním sboru ČCE. Uchazeč, který žádá o uvolnění ke službě v průběhu svého povolání v církevním sboru, doloží souhlasné vyjádření správního orgánu církevního sboru, v němž je povolán, a vyjádření nadřízeného správního orgánu. Farář, jenž byl uvolněn ke službě v sesterské církvi nebo ekumenické organizaci, po dobu své nepřítomnosti čerpá neplacené volno za současného zachování zaměstnaneckého poměru k církvi. O výjimkách z pravidel stanovených v tomto odstavci rozhoduje synodní rada.

ŘK čl. 10

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 10 odst. 6 a 7. Dosavadní odstavce 6 a 7 se mění takto:

Čl. 10. Vikariát

6. Před nástupem do vikariátu je uchazeč povinen uzavřít s povšechným sborem pracovní zaměstnaneckou smlouvu na dobu vikariátu. Vikář je zaměstnancem církve na dobu vikariátu, tj. na dobu jednoho roku. Místo konání vikariátu určuje synodní rada na návrh komise pro vikariát a jáhenskou praxi.
7. Vikariát je ukončen rozhodnutím synodní rady o způsobilosti absolventa pro službu faráře v církvi, a to na základě vyjádření komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe.

ŘK čl. 12

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 12. S účinností od 1. 1. 2020 se z článku 12 vypouští odstavec 2.

Čl. 12. Kazatelské statuty

2. Je-li pro dva či více spolupracujících sborů ustanoven jeden společný farář nebo jáhen, navrhnou příslušná staršovstva po vzájemné dohodě za přispění seniorátního výboru mezisborový statut, který určí rozsah jeho pracovního úvazku v jednotlivých sborech a podíl každého ze sborů na nákladech spojených s jeho službou. Statut schválí nejprve staršovstva a pak jej předloží ke schválení seniorátnímu výboru.

ŘK čl. 13

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 13 odst. 1, 2, 5 a 6. Dosavadní odstavce 1, 5 a 6 se mění, jak je uvedeno níže. Současně se do článku 13 vkládá nový odstavec 2 a dosavadní odstavce 2-11 se přečíslují na 3-12.

Čl. 13. Příprava jáhnů

1. Jáhnem se může stát:

a. ten, kdo úspěšně absolvoval studium na Evangelické akademii – vyšší odborné škole biblické v Hradci Králové (EA-VOŠB)
b. absolvent bakalářského studia teologického nebo pastoračního zaměření na UK ETF
c. absolvent jiné odborné školy teologického zaměření odpovídající úrovně. Jeho odbornou způsobilost a teologickou orientaci přezkoumá komise pro jáhenskou službu vikariát a jáhenskou praxi.

2. Uchazeč o přijetí do jáhenské praxe podá písemnou žádost synodní radě do 31. 1. roku, v němž chce nastoupit do jáhenské praxe.
6. 5. Jáhenská praxe trvá jeden rok. Náplň praxe stanovují Pravidla jáhenské praxe, která usnáší synod. Před nástupem do jáhenské praxe je uchazeč povinen uzavřít s povšechným sborem pracovní zaměstnaneckou smlouvu na dobu jáhenské praxe.
Uchazeč o jáhenskou službu je zaměstnancem církve na dobu jáhenské praxe. Místo konání jáhenské praxe určuje synodní rada na návrh komise pro vikariát a jáhenskou službu praxi.
7.  6. Způsobilost uchazečů k jáhenské službě v církvi posuzuje po absolvování jáhenské praxe komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe.

ŘK čl. 24

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 24. Dosavadní čl. 24 se mění takto:

Čl. 24. Zkušební komise

1. a) Synod volí společného předsedu komise pro hodnocení absolventů vikariátu a komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe a dva jeho náhradníky na dobu shodnou s délkou funkčního období poslanců na synod.

b) Synod zřizuje zkušební komisi, která zkouší uchazeče o službu výpomocných kazatelů.

 

Usnesení č. 20: Změny Řádu diakonické práce

ŘDP čl. 13

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 13 odst. 1. V odstavci 1 se mění písmeno h) a doplňuje se nové písmeno i) takto:

Čl. 13. Shromáždění Diakonie ČCE

1. Členy shromáždění Diakonie ČCE (dále jen „shromáždění“) jsou:

h. faráři a jáhnové povolaní sbory ČCE ke službě v Diakonii ČCE nebo některém z jejích středisek, pokud tato jejich služba tvoří minimálně polovinu pracovního úvazku,

i. kaplani vyslaní ke službě v Diakonii ČCE nebo některém z jejích středisek.

ŘDP čl. 14

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 14 písmeno A odst. 4, písmeno B odst. 2-4 a 7 a písmeno C odst. 7. Zmíněné odstavce se mění takto:

Čl. 14. Dozorčí rada Diakonie ČCE

A. Základní ustanovení

4. Dozorčí rada Diakonie ČCE je za svoji činnost odpovědná synodu, který ji volí a odvolává. synodní radě, která ji volí a odvolává.

B. Členství v dozorčí radě Diakonie ČCE

2. Synod Synodní rada volí z členů ČCE 8 členů a 4 náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE. Synod Synodní rada při volbě vychází z návrhu shromáždění Diakonie ČCE, za členy a náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE však může zvolit i osoby, které shromážděním Diakonie ČCE navrženy nebyly. Jeden člen dozorčí rady Diakonie ČCE musí být zvolen ze zaměstnanců Diakonie ČCE. Členem dozorčí rady Diakonie ČCE nemůže být člen správní rady Diakonie ČCE.

3. Členové dozorčí rady včetně náhradníků složí slib do rukou předsedy nebo místopředsedy synodu synodního seniora nebo synodního kurátora. Podrobnosti slibu stanoví Organizační řád Diakonie ČCE. Výkonu své funkce se členové dozorčí rady Diakonie ČCE ujímají ihned po vyhlášení usnesení synodu synodní rady, náhradníci po povolání za člena dozorčí rady Diakonie ČCE.

4. Ze zaměstnanců či osob, jež jsou s Diakonií ČCE nebo s některou z organizačních jednotek v jiném ekonomickém vztahu (např. smlouva o dílo),Diakonie ČCE nebo jejích organizačních jednotek nesmí být zvoleni anebo z náhradníků povoláni více než 2 členové dozorčí rady.

7. Dozorčí rada Diakonie ČCE si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Předseda dozorčí rady nesmí být zaměstnancem Diakonie ČCE ani žádné z jejích organizačních jednotek, ani osobou, jež je s Diakonií ČCE nebo s některou z jejích organizačních jednotek v jiném ekonomickém vztahu.

C. Činnost dozorčí rady Diakonie ČCE

7. Členové dozorčí rady mají za svou činnost v dozorčí radě nárok na odměnu, jejíž výši stanovuje synod synodní rada při volbě dozorčí rady s platností pro celé funkční období. Odměna je hrazena z prostředků Diakonie ČCE.

ŘDP čl. 15

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 15 písmeno B odst. 2, 4, 6 a 9.

Zmíněné odstavce se mění takto:

Čl. 15 Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE

B. Členství v dozorčí radě střediska Diakonie ČCE

2. Z titulu své funkce je členem dozorčí rady střediska farář nebo jáhen povolaný některým ze sborů k plné nebo částečné službě ve středisku a kaplan vyslaný ke službě ve středisku.

4. Členové dozorčí rady střediska jsou voleni především z členů správních orgánů spolupracujících sborů (čl. 11 odst. 2 tohoto řádu), dále z členů spolupracujících sborů, z klientů či rodičů klientů střediska a z odborníků a zaměstnanců střediska. Členem dozorčí rady střediska může být pouze jeden zaměstnanec střediska nebo Diakonie ČCE nebo pouze jedna osoba, která je s Diakonií ČCE nebo se střediskem v jiném ekonomickém vztahu (např. smlouva o dílo).

6. Členy dozorčí rady střediska nesmějí být manžel, manželka, rodiče, děti ani sourozenci zaměstnance střediska nebo osoby, která je s Diakonií ČCE nebo střediskem v jiném ekonomickém vztahu.

9. Dozorčí rada střediska si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Alespoň jeden z nich musí být členem ČCE. Předsedou dozorčí rady střediska nesmí být zaměstnanec Diakonie ČCE nebo jejího střediska, osoba, která je s Diakonií ČCE nebo se střediskem v jiném ekonomickém vztahu, ani manžel/ka těchto osob.

ŘDP čl. 16

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 16 odst. 4. Odstavec 4 se mění takto:

Čl. 4. Správní rada Diakonie ČCE

4. Správní rada Diakonie ČCE má pět šest členů.

Členy správní rady Diakonie ČCE jsou:

  1. ředitel Diakonie ČCE jmenovaný synodní radou na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE, který je zároveň předsedou správní rady Diakonie ČCE,
  2. 4 další členové (náměstci ředitele) jmenovaní synodní radou na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE.

 

Usnesení č. 21: Změny Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 2

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 2. Z čl. 2 se vypouští dosavadní odst. 4. Stávající odst. 5 se přečísluje na odst. 4.

Čl. 2. Církevní sbory

4. Jmění shromážděné na určitý účel smí být použito na jiný účel jen se souhlasem příslušného shromáždění.

4. 5. Sbor poskytuje faráři nebo jáhnovi byt včetně vody, otopu a energie v bytě. Bližší podmínky určení výše poplatků za bydlení hrazených faráři a jáhny stanoví prováděcí směrnice synodní rady, která též stanoví podmínky poskytování příspěvků na bydlení farářům a jáhnům z prostředků sborů a podmínky refundace nákladů spojených s používáním vlastního bytu faráře nebo jáhna pro služební činnost. O podmínkách užívání bytu uzavře sbor s farářem nebo jáhnem v souladu s prováděcí směrnicí synodní rady smlouvu na dobu určitou, na kterou je farář nebo jáhen sborem povolán. Smlouva pozbývá platnosti ve chvíli, kdy skončí jeho povolání ve sboru. (viz též ŘK čl. 2 odst. 3 a PPFJ část C-1)

ŘHC čl. 7

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 7. Z článku 7 se vypouští odstavec 3 a následující odstavce se příslušně přečíslují. Dosavadní odstavce 5 a 9 se mění a přečíslují takto:

Čl. 7. Základní zásady hospodaření

3. Hospodaření sborů se dále řídí těmito principy:

4. 5.  Základním pravidlem tvorby rozpočtu je jeho vyrovnanost. Celková výše výdajů nesmí překročit celkovou výši příjmů. Základním pravidlem tvorby rozpočtů je vyloučení jejich dlouhodobé ztrátovosti. Ke schodkovému rozpočtu musí být doložen způsob jeho krytí. Jsou-li v příjmových položkách rozpočtu uvedeny půjčky potřebné ke krytí nezbytných mimořádných výdajů, musí být k rozpočtu přiložen reálný splátkový kalendář.

8. 9. Sborům se doporučuje vytvářet rezervní fond finanční rezervu. Rezervní fond se tvoří každoročním odvodem 5% vlastních příjmů sboru až do výše 20% majetku sboru. Do rezervního fondu finanční rezervy je možno jednorázově odvést část přebytku sborového hospodaření ve výši schválené příslušným sborovým shromážděním. Prostředky rezervního fondu finanční rezervy sbor udržuje v likvidní formě (např. termínovaný vklad, dluhopis). Může je použít na krytí výdajů při mimořádných událostech (poškození nezcizitelného majetku sboru při živelních pohromách, rekonstrukce a novostavby tohoto majetku) a na úhradu rozpočtového schodku.

ŘHC čl. 11 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 11 odst. 3. Z odstavce 3 se vypouští písmeno d), následující písmena se příslušně změní:

Čl. 11 Povšechný sbor

3. Synodní rada hospodaří za pomoci Ústřední církevní kanceláře podle rozpočtu při dodržování zásady opatrnosti a účelnosti jednotlivých výdajů. K povinnostem synodní rady patří zejména:

d) na žádost revizorů hospodaření povšechného sboru zajistit posouzení účetnictví povšechného sboru externím odborníkem nebo auditorem,

 ŘHC čl. 11 odst. 6

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 11 odst. 6. Dosavadní odstavec 6 se mění takto:

Čl. 11 Povšechný sbor

6. Součástí revize je kontrola plnění rozpočtu, kontrola pohledávek a závazků včetně úvěrového zatížení, hodnocení inventur, kontrola dodržování pravidel pro hospodaření s fondy, kontrola dodržování dalších organizačně ekonomických dokumentů, směrnic a příkazů a namátková kontrola účetních dokladů, jejich formální správnosti a zaúčtování. Výsledek jednotlivých kontrol je zaznamenán v písemné revizní zprávě, která se předkládá synodu.

ŘHC čl. 12

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 12. Z článku 12 se vypouštějí dosavadní odstavce 2-6.

Čl. 12. Základní organizačně ekonomické dokumenty

  1. Základní organizačně ekonomické dokumenty vydává synodní rada.
  2. Oběh účetních dokladů a podpisové vzory stanovují postup schvalování a účtování základních dokladů, jejich náležitosti a podpisové vzory všech oprávněných pracovníků ústředí církve.
  3. Účtový rozvrh a postupy účtování stanovují aktuálně používanou účetní osnovu, komentují ji a předkládají příklady základních účetních případů.
  4. Evidence dlouhodobého majetku a inventarizační řád stanovují způsob zařazování, evidence, odpisování a vyřazování tohoto majetku a periodicitu, průběh a náležitosti dokladové a fyzické inventury.
  5. Pravidla hospodaření s fondy popisují účel jednotlivých fondů a stanovují způsob schvalování, účtování a hospodaření s prostředky shromážděnými ve fondech (např. uložení na zvláštním účtu). Jednotlivá ustanovení pravidel hospodaření nesmějí být v rozporu s tímto řádem a se statuty příslušných fondů, jinak jsou neplatná. Jednotlivá ustanovení statutů fondů nesmějí být v rozporu s tímto řádem, jinak jsou neplatná.
  6. Inventarizace se provádí podle obecně platných právních předpisů.

 

Usnesení č. 22: Změny Statutu Personálního fondu

SPF čl. 5

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 5. S účinností od 1. 1. 2020 se mění dosavadní odst. 2 a vkládají se nové odstavce 3 a 4 takto:

Čl. 5 Příjmy Personálního fondu

2. Synod stanovuje pro jednotlivý kalendářní rok či několik kalendářních roků výši odvodu připadajícího na jedno kazatelské místo a místo pastoračního pracovníka s plným pracovním úvazkem církevního sboru do Personálního fondu.

3. Odvod farního sboru se skládá z paušální části, jejíž výši stanovuje synod usnesením, a z poměrné části, která se pro jednotlivé farní sbory vypočítá ze synodem stanoveného základu pro výpočet poměrné části odvodu podle synodem stanoveného klíče, který zohledňuje život farního sboru za uplynulé období.

4. Odvod seniorátního a povšechného sboru za obsazené kazatelské místo a obsazené místo pastoračního pracovníka odpovídá součtu paušální části a základu pro výpočet poměrné části odvodu stanovených synodem.

Stávající odst. 3 se přečísluje na odst. 5.

SPF čl. 6

Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu čl. 6 odst. 1 a 2. Dosavadní odstavce 1 a 2 se s účinností od 1. 1. 2020 mění takto:

Čl. 6 Povinnosti církevních sborů a orgánů při odvádění odvodů do Personálního fondu

  1. Sbory jsou povinny provádět roční odvody do Personálního fondu podle těchto pravidel:

a. Sbor, v němž pracuje farář, jáhen nebo pastorační pracovník, odvádí roční odvod do Personálního fondu ve výši, která odpovídá rozsahu jeho pracovního úvazku. Farní sbory, v nichž pracuje farář, jáhen nebo pastorační pracovník, odvádějí paušální část odvodu ve výši, která odpovídá rozsahu a době trvání jeho pracovního úvazku.

b. Sbory tvořící sdružení sborů odvádějí plný roční odvod společně jako jeden sbor. Každý z nich vede samostatnou účetní evidenci o částkách, jimiž se na odvodu podílí.

c b. Administrované sbory, v nichž je kazatelské místo obsazeno jáhnem, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. Ostatní Neobsazené administrované sbory odvádějí částku, která se rovná příplatku za administraci stanovenému mzdovým řádem, navýšenou o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. Současně přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % součtu paušální části a základu pro výpočet poměrné části ročního odvodu stanoveného stanovených synodem a odpovídá době trvání administrace. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků.

d. Sbor, v němž farář, jáhen nebo pastorační pracovník působí jen po část roku, odvádí poměrnou část ročního odvodu.

c. Všechny farní sbory odvádějí poměrnou část odvodu do Personálního fondu vypočtenou podle synodem stanoveného klíče. Poměrná část odvodu není závislá na obsazení kazatelského místa.

e. d. Za dobu pracovní neschopnosti faráře, jáhna nebo pastoračního pracovníka kratší než 3 měsíce odvádí sbor plný odvod stanovený synodem způsobem uvedeným v tomto odstavci.

2. Povšechný sbor přispívá sboru, jehož farář je náměstkem synodního seniora, částkou, která činí 50 % ročního součtu paušální části a základu pro výpočet poměrné části odvodu stanoveného stanovených synodem.

 

Usnesení č. 23: Změna Pravidel povolávání farářů a jáhnů

PPFJ oddíl A

Synod usnáší změnu Pravidel povolávání farářů a jáhnů oddíl A. S účinností od 1. 1. 2020 se dosavadní oddíl A mění takto:

A) Postup jednání

  1. Staršovstvo před zahájením jednání o obsazení kazatelského místa ve farním sboru podá seniorátnímu výboru žádost o stanovení výše kazatelského úvazku pro nadcházející dobu povolání kazatele. V žádosti uvede požadovanou výši kazatelského úvazku a přiloží k ní vyplněný evidenční dotazník za poslední uplynulý kalendářní rok, jehož obsah stanoví synodní rada.
  2. Seniorátní výbor ověří údaje obsažené v žádosti a evidenčním dotazníku. Při této příležitosti může provést mimořádnou vizitaci za účelem upřesnění uvedených údajů.
  3. Seniorátní výbor následně srovná údaje obsažené v ověřeném evidenčním dotazníku se standardní náplní plného kazatelského úvazku, kterou stanoví synodní rada, a na základě tohoto srovnání rozhodne o výši kazatelského úvazku v daném farním sboru pro nadcházející dobu povolání. Pokud by údaje uvedené v ověřeném evidenčním dotazníku svědčící o životě sboru nekorespondovaly s požadovanou výší kazatelského úvazku, seniorátní výbor výši úvazku přiměřeně upraví.
  4. Staršovstvo a uchazeč o kazatelské místo následně společně připravují společně návrh povolací listiny. Text je výsledkem vzájemného rozhovoru, v němž si obě strany vyjasní své představy, jakou práci bude farář nebo jáhen ve sboru v součinnosti se staršovstvem vykonávat. Současně proberou praktické otázky týkající se jeho bydlení, úhrady jeho cestovních nákladů aj. Jako nedílnou součást návrhu povolací listiny společně vypracují návrh písemného ujednání, které kromě jiného musí obsahovat dohodu o užívání služebního bytu, služebního telefonu, služebního auta a poskytování cestovních náhrad.
  5. Datovaný zápis o schválení návrhu povolací listiny (včetně ujednání) podepíše kurátor sboru a uchazeč o kazatelské místo, který se tím stává kandidátem. Kandidátů může být více. Návrh povolací listiny a příslušných dohod projednává staršovstvo s každým zvlášť.
  6. Kandidaturu faráře nebo jáhna projedná staršovstvo prostřednictvím seniorátního výboru seniora se synodní radou. Přitom předloží zápis o jednání s kandidátem nebo kandidáty, jehož součástí je návrh povolací listiny (včetně ujednání). Synodní rada rozhodne o vydání pokynu k volbě.
  7. Faráře nebo jáhna volí sborové shromáždění. (Po dobu svolávání volebního shromáždění je povolací listina s příslušnými dohodami členům sboru dostupná.)
  8. Staršovstvo oznámí zvoleným i nezvoleným kandidátům výsledek volby a zvolenému faráři nebo jáhnovi zašle povolací listinu (včetně ujednání), jejíž návrh společně vypracovali.
  9. Podpisem povolací listiny a příslušných ujednání oběma představiteli sboru a zvoleným farářem nebo jáhnem a jejich potvrzením synodní radou nabývá volba platnosti.
  10. Případné změny povolací listiny a jejích příloh v průběhu povolání faráře nebo jáhna ve sboru podléhají témuž způsobu schvalování nadřízenými správními orgány jako při volbě kazatele.
  11. V případě přípravy společné povolací listiny pro službu faráře nebo jáhna ve více farních sborech platí shora uvedené zásady s tím, že společná povolací listina představuje dohodu mezi uchazečem o kazatelské místo a staršovstvy příslušných farních sborů. Kandidaturu faráře nebo jáhna v takovém případě s nadřízenými správními orgány projednají staršovstva všech farních sborů, které povolací listinu sjednaly. Staršovstva všech farních sborů, které povolací listinu sjednaly, se před projednáním kandidatury nebo opakované volby s nadřízenými správními orgány dohodnou na termínech volby faráře nebo jáhna v jednotlivých farních sborech.

 

Usnesení č. 24: Změna Pravidel jáhenské praxe

PJP část A.

Synod usnáší změnu Pravidel jáhenské praxe část A. V části A. se mění odstavce 4 a 6 takto:

A. Základní ustanovení

4. Výchova budoucích jáhnů je v péči povšechného sboru. Jejich vedení je svěřeno Komisi komisi pro vikariát a pro jáhenskou službu praxi (dále jen „komisi“) jmenované synodní radou.

6. Praxe trvá 1 rok. Místo konání praxe určuje synodní rada na návrh Komise pro jáhenskou službu komise. Součásti praxe jsou společné semináře, jejichž rozsah a náplň stanoví Komise pro jáhenskou službu ve spolupráci s Komisí pro vikariát komise.

PJP část B.

Synod usnáší změnu Pravidel jáhenské praxe část B. Část B. se mění takto:

B. Náplň jáhenské praxe v místě působení

  1. Po dobu praxe spolupracuje uchazeč s mentorem. Mentorem má být zásadně farář zkušený ve všech oblastech sborové práce, schopný teologické reflexe, náležitě osobnostně zralý. Musí být vůči uchazeči schopen otevřeného vztahu, v němž se očekává vzájemné obohacování (nikoli jednosměrné formálně autoritativní poučování). O výběr vhodných mentorů s přihlédnutím ke specifikům jáhenské praxe pečuje Komise pro jáhenskou službu komise.
  2. Práce mentora musí být předem jasně projednána se staršovstvem jeho sboru.
  3. Komise pro jáhenskou službu ve spolupráci s Komisí pro vikariát organizuje přípravu mentorů a poskytuje jim základní metodické pokyny a prostor pro společnou reflexi zkušeností.
  4. Komise pro jáhenskou službu stanoví časové vytížení uchazeče, jež nemá být překročeno.
  5. Průběh jáhenské praxe konzultují mentor i uchazeč s Komisí pro jáhenskou službu komisí a podávají o něm Komisi pro jáhenskou službu komisi zevrubnou zprávu (hodnocení).
 1.  

 PJP část C.

Synod usnáší změnu Pravidel jáhenské praxe část C. Část C. se mění takto:

C. Náplň jáhenské praxe ve společných seminářích

1. Součástí praxe jsou:

A. společné soustředění všech uchazečů:

a. úvodní týden

b. dva týdny katechetické

c. dva týdny homiletické

d. dva týdny pastorační

K náplni seminářů náleží i otázky právní, správní a hospodářské. Společná soustředění uchazečů mohou být po dohodě s Komisí pro vikariát spojena se soustředěními vikářů, která tato komise připravuje.

B. Speciální speciální homiletické školení, které organizuje Komise pro jáhenskou službu.

2. Vedoucí seminářů podají Komisi pro jáhenskou službu komisi svá vyjádření o způsobilosti uchazeče k jáhenské službě v ČCE.

PJP část D.

Synod usnáší změnu Pravidel jáhenské praxe část D. Část D. se mění takto:

D. Písemné práce a závěr jáhenské praxe

  1. V průběhu jáhenské praxe uchazeči vypracovávají tři kratší písemné práce. Přesné zadání a rozsah stanovuje Komise pro jáhenskou službu komise.
  2. Na základě zpráv mentora a vedoucích seminářů, písemné práce a závěrečného pohovoru předloží Komise komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe synodní radě vyjádření o způsobilosti uchazeče k jáhenské službě v ČCE. Členy této komise jsou předseda volený synodem podle Řádu pro kazatele čl. 24, odst. 1a, jeden člen synodní rady a tři členové komise pro vikariát a jáhenskou službu praxi. Hodnotí se stupni prospěl – neprospěl.

 

Usnesení č. 25: Změna Pravidel vikariátu

PV část A.

Synod usnáší změnu Pravidel vikariátu část A. V části A. se mění odstavec 4 takto:

A. Základní ustanovení

4. Výchova budoucích duchovních je v péči povšechného sboru. Vedení vikářů je svěřeno komisi pro vikariát a jáhenskou praxi (dále jen: komisi), jmenované synodní radou.

 

PV část D.

Synod usnáší změnu Pravidel vikariátu část D. Část D. se mění takto:

D. Písemné práce a závěr vikariátu

  1. V průběhu vikariátu vikáři vypracovávají tři kratší písemné práce. Přesné zadání a rozsah stanovuje Komise pro vikariát komise.
  2. Na základě zpráv mentora, vedoucích jednotlivých seminářů, písemných prací a závěrečného pohovoru předloží Komise komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe synodní radě vyjádření o způsobilosti vikáře k duchovenské službě. Členy této komise jsou předseda volený synodem, jeden člen synodní rady a tři členové komise pro vikariát a jáhenskou praxi. Hodnotí se stupni prospěl – neprospěl.

 

Usnesení č. 26: Změna Pravidel hospodaření s Personálním fondem

PHPF čl. 2

Synod usnáší změnu Pravidel hospodaření s Personálním fondem čl. 2 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

Čl. 2 Výdaje Personálního fondu

  1. Výdaje Personálního fondu v roce R tvoří výdaje popsané ve Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 1 a 2, tj.:
   a. mzdové náklady dle Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 1, písm. a) a čl. 1 odst. 2,
   b. benefity dle Statutu Personálního fondu čl. 1 odst. 1, písm. b).

 

Usnesení č. 27: Změny Pravidel evidence členů

PEČ část A. odst. 7 a 11

Synod usnáší změnu Pravidel evidence členů část A. V části A. se mění odstavce 7 a 11 takto:

A. Zásady evidence a vykazování členů

7. Předmětem evidence ve sborové kartotéce jsou tyto základní osobní údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, datum a místo křtu, případně datum a místo přijetí do ČCE, aktuální bydliště, rodinný stav a kontaktní údaje spojení (telefon, fax, e-mail apod.). Pokud člen o sobě uvede i další údaje (např. povolání, zaměstnavatele, jména rodičů, přechodné bydliště, původní sbor, osobní kvalifikaci – např. jazykové nebo hudební znalosti), i ty může sbor s jeho souhlasem evidovat.

11. Evidence členů je určena pro vnitřní potřebu jednotlivých farních sborů a musí byt vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy o zpracování a ochraně osobních údajů, jakož i směrnicí synodní rady, kterou synodní rada vydává za účelem provedení těchto právních předpisů v církvi se zákonem o ochraně osobních údajů. Přístup k evidenci členů mohou mít pouze farář nebo jáhen, kurátor, případně další osoby určené k tomu usnesením staršovstva, a pověření zástupci nadřízených správních orgánů. Evidence členů musí být chráněna před nepovolanými osobami, nedovolenými změnami, neoprávněným kopírováním či jiným možným zneužitím.

 

Usnesení č. 28: Výklad Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4 odst. 6

Synod potvrzuje výklad Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 4 odst. 6, jak je uveden v tisku 15A na str. 1.

Znění výkladu: Synodní rada vykládá ustanovení PZRKM čl. 4 odst. 6 o tom, že u místa neobsazeného kazatelem se doba, po kterou je místo prohlášeno za misijní či podporované, počítá od data povolání faráře nebo jáhna na toto místo tak, že platí nezávisle na předchozím ustanovení, tudíž i v případě, že synod ve svém usnesení stanovil konkrétní datum, ke kterému je místo prohlášeno za misijní či podporované.

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

 ÚKOLY PRO 2. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU
pro synodní radu, seniorátní výbory a ostatní církevní orgány

Usnesení č. 29: Strategický plán ČCE

 1. Synod přijímá Strategický plán Českobratrské církve evangelické do roku 2030. (verze Strategického plánu s větším písmem)
 2. Synod pověřuje synodní radu, aby postupně naplňovala úkoly v něm obsažené a aby o tom synodu každoročně předkládala průběžnou zprávu.
 3. Synod bere na vědomí, že plnění úkolu spojené s výdaji nad rámec rozpočtu povšechného sboru v daném roce bude vždy podmíněno nalezením potřebných zdrojů.
 4. Synod pověřuje synodní radu, aby s přijatým strategickým plánem seznámila církev.
 5. Synod ukládá synodní radě, aby před 2. zasedáním 35. synodu projednala se zástupci mládeže případné vhodné doplnění strategického plánu o témata související s mládeží.

 

Usnesení č. 30: Postavení presbyterů v ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby po zapracování případných připomínek z diskuse na synodu rozeslala materiál Postavení presbyterů v ČCE sborům jako podnět k rozhovoru.

 

Usnesení č. 31: Bohoslužebný formulář pověření k službě slova a svátostí v církvi

 1. Synod schvaluje dokument „Pověření k službě slova a svátostí v církvi“.
 2. Synod bere na vědomí, že případné připomínky či podněty, které se mohou od schválení textu vyskytnout, budou zapracovány do konečné podoby textu nové Agendy. Synodní rada přes svůj PO liturgický bude, až do vydání nové agendy, shromažďovat připomínky k zapracování.

 

Usnesení č. 32: Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví

Synod ukládá synodní radě, aby jmenovala komisi, která se bude zabývat přípravou na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a přípravou stanoviska ČCE k otázce, zda je svazek dvou lidí stejného pohlaví partnerstvím nebo může být i manželstvím. Jmenovaná komise předloží výsledky své práce 2. zasedání 35. synodu ČCE.

 

OSTATNÍ USNESENÍ KE SPRÁVĚ CÍRKVE

Usnesení č. 33: Prohlášení 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické

Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření se již nezdaří změnit včas.

Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili.

Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a „realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech úrovních, na Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení životního prostředí.

 

Usnesení č. 34: Text modlitby Páně a vyznání víry

 1. Synod přijímá znění modlitby Páně předložené v tisku č. 18/2 na str. 2.
 2. Synod přijímá znění Apoštolského vyznání víry předložené v tisku č. 18/2 na str. 2.
 3. Synod přijímá znění Nicejsko-cařihradského vyznání víry předložené v tisku č. 18/2 na str. 3.

 

Usnesení č. 35: Prodloužení existence Ochranovského seniorátu při ČCE

Synod v návaznosti na usnesení 1. zasedání 30. synodu č. 24, usnesení 2. zasedání 31. synodu č. 14, 15 a 33, usnesení 3. zasedání 32. synodu č. 20, 56 a 57, usnesení 4. zasedání 30. synodu č. 7, usnesení 1. zasedání 31. synodu č. 36 a 37 a usnesení 3. zasedání 32. synodu č. 46 prodlužuje účinnost následujících pravidel pro správu Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (České misijní provincie Unitas fratrum) na dobu neurčitou:

1. Ochranovský seniorát a sbory, které jej tvoří, se ve své vnitřní správě řídí vlastními vnitřními předpisy. Ve vztazích k ostatním sborům ČCE a ke správním orgánům ČCE se řídí Církevním zřízením a řády ČCE.

2. Dojde-li k nové žádosti o ordinaci člena Ochranovského seniorátu, bude respektován obojí přístup: rozhodnutí Úzké rady (zastoupené zde seniorátním výborem Ochranovského seniorátu) a souhlas synodní rady. Ordinaci vykonají společně synodní senior a biskup Jednoty bratrské, příp. jím určený zástupce.

3. Při obsazování kazatelských míst platí, že každý kazatel Ochranovského seniorátu se může stát kazatelem v ČCE a naopak. V těchto případech však platí, že kazateli ČCE v Ochranovském seniorátu nestačí jen souhlas Úzké rady (seniorátního výboru Ochranovského seniorátu), nýbrž vyžaduje se též volba sborem. V opačném případě nestačí jen volba sborem, nýbrž se vyžaduje i souhlas Úzké rady (seniorátního výboru).

 

Usnesení č. 36: Rozhodnutí o předložených zprávách

a. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5A.
b. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 5B.
c. Synod bere na vědomí zprávy poradních odborů a komisí předložené v tisku č. 5C
d. Synod přijímá Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7A.
e. Synod přijímá Zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 7B.
f. Synod přijímá Zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7C.
g. Synod přijímá Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 8.
h. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice předloženou v tisku č. 9.
i. Synod přijímá Zprávu Církevní pastýřské rady předloženou v tisku č. 10.
j. Synod přijímá zprávu koordinátora supervize v ČCE předloženou v tisku č. 6.
k. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 4. zasedání 34. synodu předloženou v tisku č. 11.
l. Synod schvaluje Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
m. Synod přijímá zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15B.
n. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2018 předloženou v tisku č. 16A.
o. Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 16B.
p. Synod přijímá Zprávu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2018 předloženou v tisku č. 16C.

 

Usnesení č. 37: Ukončení činnosti komise Cesta církve

1. Synod děkuje členům komise Cesta církve 1945–1989 za jejich dosavadní činnost a oceňuje výsledky jejich práce v podobě publikací Cesta církve I – X. Synod doporučuje členům ČCE seznámit se s těmito publikacemi.

2. Synod ukončuje činnost komise Cesta církve 1945–1989, jež byla zřízena usnesením 4. zasedání 31. synodu č. 32.

 

Usnesení č. 38: Odvolání proti rozhodnutí synodní rady

Synod potvrzuje rozhodnutí synodní rady o odnětí způsobilosti bratra Pavla Hejzlara k ordinované službě faráře v ČCE.

 

Usnesení č. 39: Zřízení místa celocírkevního kazatele s určením pro školy Evangelické akademie v Brně

Synod zřizuje místo celocírkevního faráře s určením pro Evangelickou akademii VOŠ sociálně právní a Střední zdravotnickou školu Evangelické akademie v Brně.

 

Usnesení č. 40: Zřízení místa celocírkevního kazatele pro duchovenskou službu

Synod zřizuje místo celocírkevního faráře pro duchovenskou službu.

 

Usnesení č. 41: Prohlášení kazatelského místa ve FS ČCE ve Škvorci za podporované

Synod prohlašuje kazatelské místo ve Farním sboru ČCE ve Škvorci za podporované na dobu čtyř let. Výše podpory bude činit v prvních dvou letech 100 %, ve třetím roce 90 % a ve čtvrtém roce 80 % stanoveného odvodu do Personálního fondu.

 

Usnesení č. 42: Prohlášení kazatelského místa ve FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem za podporované

Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem za podporované na dobu 4 let. Výše podpory bude činit v prvních dvou letech 100 %, ve třetím roce 85 % a ve čtvrtém roce 75 % stanoveného odvodu do Personálního fondu.

 

Usnesení č. 43: Prodloužení podpory kazatelského místa ve FS ČCE ve Šternberku

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa ve FS ČCE ve Šternberku na dobu dalších dvou let, a to od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022. Výše podpory bude činit 75 % částky odvodu do Personálního fondu.

Synod však důrazně upozorňuje staršovstvo FS ČCE ve Šternberku, že při podání žádosti porušil ustanovení PZRKM.

 

Usnesení č. 44: Prodloužení podpory kazatelského místa seniorátního kazatele Ústeckého seniorátu

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa seniorátního faráře Ústeckého seniorátu ČCE o dva roky. Výše podpory bude činit 90 % stanoveného ročního odvodu do Personálního fondu.

Synod však důrazně upozorňuje Seniorátní výbor Ústeckého seniorátu, že při podání žádosti porušil ustanovení PZRKM.

 

Usnesení č. 45: Sloučení ochranovských sborů při ČCE v Železném Brodě a v Koberovech

Synod schvaluje sloučení Ochranovského sboru při ČCE v Železném Brodě s Ochranovským sborem při ČCE v Koberovech v jeden farní sbor pod názvem Ochranovský sbor při ČCE v Železném Brodě v souladu s dohodou, která byla schválena sborovými radami obou sborů a konventem Ochranovského seniorátu.

 

Usnesení č. 46: Usnesení o datu a místě konání 2. zasedání 35. synodu

Synod revokuje usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 41 (usnesení o místě konání 2. zasedání 35. synodu) a stanovuje dobu konání 2. zasedání 35. synodu na dny 21. – 23. května 2020. Místo konání určí po dohodě se synodní radou a ÚCK předsednictvo synodu.

 

Usnesení č. 47: Usnesení o datu a místě konání 3. zasedání 35. synodu

Synod stanovuje dobu konání 3. zasedání 35. synodu na dny 20. – 22. května 2021. O místě konání rozhodne 2. zasedání 35. synodu.

 

D) Hospodaření církve

 ÚKOLY PRO 2. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU

Usnesení č. 48: Prezentace předpokládané výše odvodů do PF

Synod ukládá synodní radě, aby pro 2. zasedání 35. synodu připravila srozumitelnou prezentaci předpokládané výše odvodů do PF do r. 2030.

 

Usnesení č. 49: Uvádění údaje o výkonnosti fondů ve zprávě investičního výboru synodní rady

Synod ukládá synodní radě, aby ve zprávě investičního výboru SR byla uváděna také výkonnost fondů od počátku investic.

 

Usnesení č. 50: Dlužné celocírkevní sbírky za r. 2018

Synod ukládá sborům, které v roce 2018 neodvedly některou z celocírkevních sbírek (viz tisk č. 11), aby tak učinily do 30. 9. 2019. O výjimce může na základě žádosti sboru a doporučení seniorátního výboru rozhodnout synodní rada. Synod současně ukládá seniorátním výborům, aby dohlédly na splnění tohoto usnesení a do 31. 10. 2019 podaly zprávu o plnění usnesení předsedovi synodu.

 

Usnesení č. 51: Kombinovaný odvod do Personálního fondu

 1. Synod ukládá synodní radě, aby uzpůsobila evidenční dotazník a výkaz hospodaření sboru tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným pro výpočet poměrné části odvodu farního sboru do Personálního fondu.
 2. Synod ukládá farním sborům, aby evidenční dotazníky a výkazy hospodaření sborů nadále vyplňovaly a odevzdávaly ve stanovených termínech, a seniorátním výborům, aby odevzdané dotazníky a výkazy pečlivě kontrolovaly a v případech pochybení farních sborů sjednávaly nápravu.
 3. Synod přijímá klíč pro výpočet poměrné části odvodu farního sboru do Personálního fondu, jak je uveden v tisku č. 18/4 na str. 3.

Synod usnáší, že pro účely výpočtu poměrné části odvodu farního sboru do Personálního fondu

 • ws(n) = 0,3
 • wú(n) = 0,3
 • wz(n) = 0,15
 • wp(n) = 0,25

Synod usnáší, že počet zaplativších salárníků ve farním sboru S v roce (n – j) se pro účely výpočtu poměrné části odvodu farního sboru do Personálního fondu určí na základě evidenčních dotazníků odevzdaných farním sborem.

Synod usnáší, že účast na bohoslužbách ve farním sboru S v roce (n – j) se pro účely výpočtu poměrné části odvodu farního sboru do Personálního fondu určí na základě evidenčních dotazníků odevzdaných farním sborem a bude zahrnovat též údaje za příp. kazatelské stanice farního sboru.

Synod usnáší, že základ daně z příjmu právnických osob farního sboru S v roce (n – j) se pro účely výpočtu poměrné části odvodu farního sboru do Personálního fondu určí na základě výkazů hospodaření odevzdaných farním sborem.

Synod usnáší, že neúčelové příjmy z hlavní činnosti farního sboru S v roce (n – j) se pro účely výpočtu poměrné části odvodu farního sboru do Personálního fondu určí na základě výkazů hospodaření odevzdaných farním sborem, přičemž budou zahrnovat především salár, neúčelové sbírky a neúčelové dary.

4. Synod v návaznosti na usnesení č. 62 o výši odvodu do Personálního fondu pro rok 2020 usnáší, že odvod do Personálního fondu pro rok 2020 se dělí na paušální část ve výši 140 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu ve výši 20 000 Kč.

5. Synod ukládá farním sborům doplnit údaje za roky 2016-2018 potřebné pro výpočet odvodů do PF podle předchozích bodů, a to do 30. 9. 2019.

 

Usnesení č. 52: Podpora dvouletých grantových projektů

Synod se usnáší umožnit v odůvodněných případech žádat v rámci grantového systému ČCE rovněž o dvouletou finanční podporu a pověřuje synodní radu, aby v tomto smyslu změnila “Pravidla grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty” i další příslušné dokumenty.

 

Usnesení č. 53: Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení

1. Synod vyzývá sbory, aby podle svých možností přispívaly do Fondu klidného stáří.

2. Synod ukládá synodní radě, aby se Spolkem evangelických kazatelů hledala další možnosti pomoci kazatelům při odchodu do důchodu v případech sociální nouze.

 

OSTATNÍ USNESENÍ K HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 54: Investiční kodex ČCE

Synod schválil Investiční kodex ČCE, který definuje pravidla pro investování dlouhodobých finančních prostředků ve správě sborů ČCE, Diakonie ČCE, případně dalších právnických osob spadajících pod ČCE.

 

Usnesení č. 55: Výsledek hospodaření povšechného sboru ČCE v r. 2017

 1. Synod revokuje usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 46 bod 3.
 2. Synod schvaluje výsledek hospodaření roku 2017 po zaúčtování daně z příjmu PO ve výši -3 050 tis. Kč. Ztráta bude kryta z Rezervního fondu.

 

Usnesení č. 56: Zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod schvaluje Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 13B.

 

Usnesení č. 57: Hospodaření povšechného sboru ČCE v r. 2018

 1. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2018 předloženou v tisku č. 13A.
 2. Synod schvaluje účetní závěrku povšechného sboru za rok 2018 (viz přiložené účetní výkazy s výrokem auditora).
 3. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2018 předloženou v tisku č. 13C.
 4. Synod schvaluje Zprávu investičního výboru synodní rady za r. 2017 předloženou v tisku č. 13D.

 

Usnesení č. 58: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2019

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2019 předložený v tisku č. 14.

 

Usnesení č. 59: Inventura činností povšechného sboru

Synod bere na vědomí materiál „Inventura a ocenění činností povšechného sboru“ předložený v tisku 18/6.

 

Usnesení č. 60: Celocírkevní repartice v roce 2020

Synod schvaluje rozdělení celocírkevních repartice pro rok 2020 na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2020

Seniorát

Repartice 2020

I

Pražský

1 361 500

VIII

Chrudimský

644 800

II

Poděbradský

600 900

IX

Poličský

366 500

III

Jihočeský

159 100

X

Horácký

495 900

IV

Západočeský

320 400

XI

Brněnský

974 900

V

Ústecký

243 800

XII

Východomoravský

1 229 300

VI

Liberecký

187 500

XIII

Moravskoslezský

864 400

VII

Královéhradecký

464 100

XIV

Ochranovský

86 900

Celkem

8 000 000

 

Usnesení č. 61: Celocírkevní sbírky v r. 2020

Synod usnáší, že v roce 2020 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na křesťanskou službu – do konce ledna
 2. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 3. Sbírka Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – Boží hod velikonoční
 4. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 5. Sbírka solidarity sborů – červen
 6. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září
 7. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 8. Sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty – do konce října
 9. Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – Boží hod vánoční

 

Usnesení č. 62: Odvod do Personálního fondu pro rok 2020

 1. Synod ruší usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 55, pokud jde o stanovení výše odvodu do Personálního fondu za kazatelské místo s plným pracovním úvazkem pro r. 2020.
 2. Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za kazatelské místo s plným pracovním úvazkem pro r. 2020 ve výši 160 000 Kč.

 

Usnesení č. 63: Příspěvek ze solidárních prostředků pro FS ČCE v Hrabové

Synod v souladu s ustanovením Statutu Personálního fondu čl. 7 odst. 6 rozhodl, že Farnímu sboru ČCE v Hrabové, který počtvrté během 10 let žádá o příspěvek ze solidárních prostředků, bude poskytnut příspěvek na odvod do Personálního fondu ve výši 50 000 Kč.

 

Usnesení č. 64: Správa a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty

Synod schvaluje následující změnu usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu č. M9 v bodě 1.4:

Prostředky na DaRP rozdělované prostřednictvím ČCE budou členěny do tří čtyř základních oblastí podpory:

a. Budování sboru a misie (Základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství sborů)
b. Výchova a vzdělávání (Základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista)
c. Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)
d. Životní prostředí (Základní cíl: ČCE napomáhá péči o životní prostředí)

 

Usnesení č. 65: Nadační fond Evangelické dílo

Synod bere na vědomí předloženou zprávu o aktuálním vývoji ve věci vzniku Nadačního fondu Evangelické dílo předloženou v tisku č. 18 na str. 11 – 12.

 

Usnesení č. 66: Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 12–13.

 

Usnesení č. 67: Projekt nových budov pro pražské školy Evangelické akademie

Synod bere na vědomí informaci o stavu příprav projektů nových budov pro Evangelickou akademii Praha – VOŠSP a SOŠ a Bratrskou školu – CZŠ v Praze předloženou v tisku č. 18/7.

 

Usnesení č. 68: Výmaz modlitebny v Koberovech z evidence nezcizitelných nemovitostí

Synod souhlasí s vynětím modlitebny v Koberovech, která je ve vlastnictví Ochranovského seniorátu při ČCE, z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

 

Usnesení č. 69: Bezúplatný převod majetku ČCE v Myslibořicích, Račicích a Zárubovicích do vlastnictví Diakonie ČCE

Synod souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 638, katastrální území Myslibořice, na listu vlastnictví číslo 40, katastrální území Račice u Hrotovic a na listu vlastnictví číslo 282, katastrální území Zárubice z vlastnictví Českobratrské církve evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Diakonie ČCE, IČ: 45242704.

 

Usnesení č. 70: Bezúplatný převod nemovitosti Vila Doubravka v Luhačovicích do vlastnictví Farního sboru ČCE v Uherském Hradišti

1. Synod souhlasí s výmazem nezcizitelných nemovitostí parcelní číslo st. 282 o výměře 558 m2 (zastavěná plocha a nádvoří); součástí pozemku je budova s číslem popisným 273 a parcelní číslo 412/2 o výměře 440 m2 (zahrada) v obci Luhačovice, katastrální území Luhačovice z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

2. Synod souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí parcelní číslo st. 282 o výměře 558 m2 (zastavěná plocha a nádvoří); součástí pozemku je budova s číslem popisným 273 a parcelní číslo 412/2 o výměře 440 m2 (zahrada) v obci Luhačovice, katastrální území Luhačovice z vlastnictví Českobratrské církve evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, IČ: 46256300.

3. Synod ukládá synodní radě, aby v rámci bezúplatného převodu na Farní sbor ČCE v Uherském Hradišti zajistila využívání nemovitosti st. 282, k.ú. Luhačovice, obec Luhačovice v souladu s projektem předloženým v tisku 18/5 po dobu alespoň 10 let včetně možnosti od darovací smlouvy ustoupit.

 

Usnesení č. 71: Úhrada nákladů synodu

Náklady 1. zasedání 35. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.

Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách takto:

Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 3 poslance či poradce synodu.

Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojedou osobním automobilem.

Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.

 

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 35. synodu ČCE
Za synodní radu ČCE: Daniel Ženatý, synodní senior, Vladimír Zikmund, synodní kurátor