Usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE

16. června 2021
21. května 2021, Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Háje

Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 35. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE:

Kompletní usnesení synodu 35-3-2021 včetně příloh

A) Volby

Usnesení č. 1: Volba synodní rady ČCE

1. Synod zvolil synodní radu ČCE a její náhradníky takto:

Synodní senior: Pavel Pokorný
Synodní kurátor: Jiří Schneider
1. náměstek synodního seniora: Ondřej Titěra
1. náměstkyně synodního kurátora: Simona Kopecká
2. náměstek synodního seniora: Roman Mazur
2. náměstkyně synodního kurátora: Jana Šarounová

1. náhradník: Jakub Keller
1. náhradník: Petr Štulc

2. náhradnice: Magdaléna Trgalová
2. náhradník: Daniel Fojtů

3. náhradník: Jiří Tengler
3. náhradník: Jakub Pavlis

2. Funkční období synodní rady zvolené 3. zasedáním 35. synodu začíná dnem 22. 11. 2021.
3. Synod stanovuje dobu konání 1. mimořádného zasedání 35. synodu, při kterém bude do úřadu uvedena nově zvolená synodní rada, na 20. listopadu 2021. Pro případ, že se zasedání nebude moci konat, stanovuje synod náhradní termín na 29. ledna 2022.

 

Usnesení č. 2: Volba církevní pastýřské rady

Synod zvolil církevní pastýřskou radu a její náhradníky takto:

Členové – kazatelé: Ivan Ryšavý, Naděje Čejková
Členové – starší: Jan Balcar, Věra Červinková
Člen s právním vzděláním: Daniel Bartoň
1. náhradník z kazatelů: Filip Šimonovský
Náhradník s právním vzděláním: Jakub Drápal

Ostatním náhradníkům církevní pastýřské rady trvá funkční období na základě voleb vykonaných v předchozích zasedáních synodu.

 

Usnesení č. 3: Volba předsedy 35. synodu

Předsedou 35. synodu (od 1. 12. 2021) byl synodem zvolen Michal Kitta.

 

Usnesení č. 4: Volba celocírkevní kazatelky – studentské farářky pro Evangelickou teologickou fakultu UK

Synod povolává sestru Janu Hofmanovou na místo studentské farářky Evangelické teologické fakulty UK – kazatelky povšechného sboru na dobu určitou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024 na pracovní úvazek 75 %.

 

Usnesení č. 5: Volba náhradníka Investičního výboru synodní rady

Synod zvolil náhradníkem investičního výboru synodní rady Davida Nečila.

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

ZMĚNY CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

Usnesení č. 6: Změna Církevního zřízení – zjednodušení volby kazatelů

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 12 odst. 8 a § 28 odst. 6, písm. a). Uvedený odstavec 8 z § 12 a odstavec 6, písm. a) z § 28 se mění takto:

CZ § 12. Faráři a jáhnové

8. Nejpozději do 5 měsíců před uplynutím doby určité, na kterou byl farář nebo jáhen povolán ke službě ve sboru, je možno přistoupit k opakované volbě. Není-li v opakované volbě znovu zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání ke službě v příslušném sboru uplynutím doby určité, na niž byl zvolen.

(Následující odstavce se nepřečíslují.)

CZ § 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)

6. Synod se usnáší dvoutřetinovou většinou všech svých členů:

a) o zásadních otázkách církve, a to o vyznání církve a o základních věcech církevního zřízení, jimiž jsou: cyklus synodů a konventů, délka volebního období, omezení volitelnosti na určité období, podmínka, že jen starší je volitelný do vyšší funkce, a otázka virility a opakované volby faráře nebo jáhna. O zásadních otázkách církve se může synod usnášet jen tehdy, byly-li návrhy z rozhodnutí synodu předem zaslány k vyjádření všem staršovstvům a konventům a jestliže s nimi předem vyslovila souhlas nadpoloviční většina konventů nadpoloviční většinou všech svých členů. Konventy jsou na základě usnesení synodu povinny se k těmto otázkám jasně vyslovit. Vyjádření staršovstev však není podmínkou pro právoplatné usnášení synodu o těchto věcech. Jestliže synod nebude souhlasit se stanoviskem nadpoloviční většiny konventů, bude věc vrácena staršovstvům a konventům k vyjádření a budou uvedeny důvody, které vedly synod k nesouhlasu. Po projednání na konventech se bude věcí zabývat příští synod, který rozhodne s konečnou platností, nejsa již vázán stanoviskem konventů;

 

Usnesení č. 7: Změna Církevního zřízení – volba pastýřských rad synodem

 1. Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 28 odst. 12. Dosavadní znění odst. 12 se mění takto:

CZ § 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)

12. Synod volí na dobu šesti let církevní pastýřskou radu a její členy pastýřských rad a jejich náhradníky.

2. Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 25. Z § 25 se vypouští dosavadní odst. 7. Následující odstavce 8-11 se přečíslují na 7-10.

CZ § 25. Seniorátní shromáždění (konvent)

7. Konvent volí na šest let členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady.

 

ZMĚNY ŘÁDŮ, STATUTŮ A PRAVIDEL

Usnesení č. 8: Změny Řádu o správě církve

ŘSC čl. 37 odst. 2 a 3 – Nastupování náhradníků na synodu

Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 37 odst. 2 a 3. Dosavadní odstavce 2 a 3 se mění takto:

Čl. 37. Členství v synodu

2. Virilními poslanci podle předchozího odstavce jsou senior a seniorátní kurátor. Nemůže-li se senior nebo seniorátní kurátor účastnit zasedání synodu, zastupuje ho na zasedání synodu jeden z jeho náměstků. Nemůže-li se ani jeden z příslušných náměstků účastnit zasedání synodu jako zástupce seniora nebo seniorátního kurátora, vyšle seniorátní výbor na příslušné zasedání synodu na jeho místo některého z náhradníků poslanců synodu seniorátního výboru.

3. Nemůže-li se některý zvolený poslanec účastnit zasedání synodu, nebo stane-li se členem virilním podle § 28 odst. 1 písm. b) a c) Církevního zřízení nebo podle předchozího odstavce, vyšle za něj seniorátní výbor na příslušné zasedání synodu jednoho z náhradníků poslanců synodu.

 

Usnesení č. 9: Změny Jednacího a volebního řádu

JVŘ čl. 9 odst. 9 – zjednodušení volby kazatelů

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 9. Z článku 9 se vypouští dosavadní odstavec 9. Následující odstavce se nepřečíslují.

Čl. 9. Volba faráře nebo jáhna

  1. Při opakované volbě je jediným kandidátem dosavadní farář nebo jáhen. Synodní radě se spolu se žádostí o vydání pokynu k volbě předkládá dosavadní povolací listina, případně dohoda o její změně.

JVŘ čl. 9 odst. 11– postup pro mimořádné události – ustanovování farářů a jáhnů ve farních sborech

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 9. Do dosavadního čl. 9 se doplňuje nový odstavec 11.

Čl. 9. Volba faráře nebo jáhna

11. Za mimořádných okolností lze se souhlasem seniorátního výboru provést volbu faráře nebo jáhna na dálku i mimo sborové shromáždění:

a. Staršovstvo vhodným způsobem ohlásí volbu alespoň tři týdny před ukončením hlasování. Za vhodný způsob se považuje zejména zveřejnění na internetových stránkách sboru, e-mailem, dopisem apod. Staršovstvo v ohlášení uvede kontakt na předsedu a místopředsedu staršovstva a vyzve členy sboru s hlasovacím právem, aby ve lhůtě jednoho týdne od ohlášení volby na dálku požádali předsedu nebo místopředsedu staršovstva o možnost hlasovat na dálku.

b. Hlasování započne dva týdny před ukončením hlasování. Členy sboru, kteří o možnost volby na dálku požádali, navštíví dva pověření členové staršovstva nebo staršovstvem zřízené volební komise, seznámí je s kandidátní listinou, pravidly volby a umožní jim tajné hlasování. Člen sboru volící na dálku vloží upravenou kandidátní listinu do připravené obálky označené nápisem VOLBA a zalepenou obálku předá pověřeným členům staršovstva nebo volební komise. Pokud o to člen sboru volící na dálku výslovně požádá, může upravenou kandidátní listinu v zalepené obálce označené nápisem VOLBA vloženou do další obálky odeslat poštou nebo jiným obdobným způsobem. V tomto případě není návštěva dvou pověřených členů staršovstva nebo staršovstvem zřízené volební komise nutná.hlasům doručeným po ukončení hlasování se nepřihlíží.

c. Pověření členové staršovstva nebo volební komise jsou povinni zajistit předání všech obálek, které obdrží od členů sboru volících na dálku, pověřenému členovi staršovstva. Spolu s obálkami předají také seznam členů, kteří o volbu na dálku požádali, a prezenční listinu se jmény členů, kteří se volby na dálku zúčastnili.

d. Dva pověření členové staršovstva sčítají hlasy a sepíší o volbě na dálku protokol.

JVŘ čl. 11 odst. 3 – postup pro mimořádné události – online jednání konventu a synodu

Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 11 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

Čl. 11. Zasedání, veřejnost, poradci, přizvaní odborníci, pozorovatelé

3. Při svolání zasedání je třeba uvést v pozvánce pořad jednání. Vyžádají-li si to mimořádné okolnosti a bylo-li to v pozvánce uvedeno, uskuteční se jednání konventu nebo synodu na dálku pomocí komunikačních prostředků se zajištěním možnosti konání rozpravy v přímém přenosu.

 

Usnesení č. 10: Změny Řádu pro kazatele

ŘK čl. 2 odst. 6 – Čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 2 odst. 6. Dosavadní odstavec 6 se mění takto:

Čl. 2. Práva a nároky farářů a jáhnů

6. Farář nebo jáhen má právo na dobu odpočinku v pracovním týdnu a na dovolenou v rozsahu 5 týdnů v kalendářním roce. stanoveném obecně platnými právními předpisy. O podrobnostech Podrobnosti o dovolených farářů a jáhnů mohou být upraveny ve směrnici synodní rady. rozhoduje synod. Dovolenou uděluje příslušný senior na žádost faráře nebo jáhna. Faráři a jáhnové působící ve farních sborech jsou před podáním žádosti povinni dohodnout se o dovolené se staršovstvem sboru. Příslušný senior je po projednání s farářem nebo jáhnem oprávněn čerpání dovolené faráři nebo jáhnovi nařídit, a to tak, aby do dalšího kalendářního roku byly převedeny nejvýše 2 týdny dovolené.

ŘK čl. 23 odst. 5 – Čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 23. Do článku 23 se vkládá nový odstavec 5 a dosavadní odstavce 5-7 se přečíslují na 6-8.

Čl. 23. Pastorační pracovníci a katecheti

5. Pro pastorační pracovníky platí ustanovení čl. 2 odst. 6 obdobně. Pastorační pracovník podává žádost o dovolenou prostřednictvím faráře, který jeho pracovní činnost vede.

ŘK čl. 4 odst. 1 – postup pro mimořádné události – ustanovování farářů a jáhnů ve farních sborech

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 4 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

Čl. 4. Volby a dočasné povolávání farářů a jáhnů

1. Faráře a jáhny volí sborová shromáždění farních sborů na místa zřízená synodem. Za mimořádných okolností faráře nebo jáhna jmenuje do úřadu synodní rada na základě souhlasného stanoviska dotčeného staršovstva a příslušného seniorátního výboru. Podkladem je povolací listina ve znění, v jakém byla předložena synodní radě spolu s žádostí o pokyn k volbě. Jmenování nahradí volbu, která se již konat nebude.

ŘK čl. 4 odst. 6 – zjednodušení volby kazatelů

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 4 odst. 6. Dosavadní odstavec 6 se mění takto:

Čl. 4. Volby a dočasné povolávání farářů a jáhnů

6. Doba určitá, na kterou je farář nebo jáhen povolán, nesmí překročit 10 let nebo konec kalendářního roku, ve kterém farář nebo jáhen dosáhne 65 let věku, nebo konec kalendářního roku, v němž uplyne 15 let jeho nepřetržité služby ve sboru. Od roku, kdy farář nebo jáhen dosáhne věku 65 let nebo v němž uplyne 15 let jeho nepřetržité služby ve sboru, může být volen vždy nejvýše na dobu 3 let.

ŘK čl. 5 – zjednodušení volby kazatelů

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 5. Dosavadní článek 5 se z řádu vypouští. Následující články se nepřečíslují.

Čl. 5. Opakované volby farářů a jáhnů

  1. 1. Opakovanou volbu podle CZ § 12 odst. 8 musí podstoupit farář nebo jáhen, kterému skončí doba určitá, na niž byl povolán ke službě ve sboru. Pokud ve volbě kandiduje více kandidátů, nejedná se o opakovanou volbu.
  2. 2. Opakovaná volba musí být vykonána nejpozději 5 měsíců před uplynutím doby, na kterou byl farář nebo jáhen povolán ke službě ve sboru, nebo do 31. července kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 65 let.
  3. 3. Není-li farář nebo jáhen v opakované volbě znovu zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká jeho povolání ke službě v příslušném sboru uplynutím doby určité, na niž byl zvolen, nebo ke konci kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 65 let.

ŘK čl. 28 – zjednodušení volby kazatelů

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 28. Z článku 28 se vypouštějí dosavadní odstavce 1, 3 a 7. Zbývající odstavce se příslušným způsobem přečíslují.

Čl. 28. Přechodné ustanovení

1. Doby určité, na něž byli kazatelé povoláni před účinností změny tohoto řádu usnesené 2. zasedáním 33. synodu, zůstávají v platnosti. Ustanovení obsažené v předchozí větě se nevztahuje na povinnost opakovat volbu kazatele vždy v roce, v němž dosáhne věku 65 let.

3. Pro všechny volby kazatelů vykonané v přechodném období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2020 platí, že doba určitá, na kterou může být kazatel podle čl. 4 odst. 5 tohoto řádu nejvýše povolán, se snižuje z 10 na 5 let. Ostatní ustanovení čl. 4 odst. 5 zůstávají v platnosti.

7. Výpomocní kazatelé, již jsou výpomocnými kazateli podle čl. 21 tohoto řádu a jejichž ordinaci před vyhlášením změn tohoto řádu přijatých 4. zasedáním 34 synodu nepředcházela povinnost podepsat kazatelský revers, jsou povinni kazatelský revers podepsat nejpozději do 31. března 2019. Neučiní-li tak, jejich způsobilost k ordinované službě výpomocného kazatele ke konci lhůty uvedené v předchozí větě zanikne.

 

Usnesení č. 11: Změny Řádu pastýřské služby

ŘPS čl. 3 odst. 5 – oprava chyby

Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby čl. 3 odst. 5. Dosavadní odstavec 5 se mění takto:

Čl. 3. Pastýřské rady

5. Členy jedné oblastní pastýřské rady nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci. Stejné pravidlo platí pro souběžné členství manželů, rodičů a dětí a sourozenců v oblastní pastýřské radě a církevní pastýřské radě.

ŘPS čl. 5 odst. 1 – oprava chyby

Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby čl. 5 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:

Čl. 5. Církevní pastýřská rada

1. Církevní pastýřská rada rozhoduje o odvoláních podaných proti rozhodnutím oblastních církevních pastýřských rad.

 

Usnesení č. 12: Revize Řádu pastýřské služby – rozšíření na základě zkušeností pastýřských rad

Synod usnáší změny Řádu pastýřské služby uvedené v tisku č. 28.

 

Usnesení č. 13: Změny Řádu výchovy a vzdělávání v církvi

Synod usnáší změnu Řádu výchovy a vzdělávání v církvi čl. 7 uvedenou v tisku č. 27 na str. 1–3.

 

Usnesení č. 14: Změny Řádu diakonické práce

ŘDP čl. 4 – Vypuštění ustanovení o diakonech

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 4. Dosavadní článek 4 se vypouští bez náhrady. Následující články se z důvodu zachování dosavadního číslování článků ŘDP nepřečíslují.

ŘDP čl. 24 odst. 4 – Vypuštění ustanovení o diakonech

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 24. Do odstavce 24 se vkládá nový odstavec 4 tohoto znění:

Čl. 24. Přechodná ustanovení

4. Pověření diakonů/diakonek udělená přede dnem účinnosti změny tohoto řádu, přijaté 3. zasedáním 35. synodu ČCE, nejsou touto změnou dotčena a zůstávají v platnosti.

ŘDP čl. 13 odst. 3 – Oprava chyby

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 13 odst. 3 písm. e). V odstavci 3 se mění písmeno e) takto:

Čl. 13. Shromáždění Diakonie ČCE

3. Shromáždění má následující působnost:

e. navrhuje synodu synodní radě kandidáty pro volbu členů dozorčí rady Diakonie ČCE

ŘDP čl. 14 část C – Kontrolní činnost dozorčích rad středisek Diakonie ČCE

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 14 část C odst. 2. Do odstavce 2 se vkládá nové písmeno e) a dosavadní písmena e-q se mění na písmena f-r.

Čl. 14. Dozorčí rada Diakonie ČCE

C. Činnost dozorčí rady Diakonie ČCE

2. Dozorčí radě Diakonie ČCE náleží následující působnost:

e) na návrh správní rady schvaluje systém kontroly řádného řízení organizačních jednotek zřizovaných Diakonií ČCE,

ŘDP čl. 15 část A odst. 1 a 2 – Kontrolní činnost dozorčích rad středisek Diakonie ČCE

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 15 část A odst. 1 a 2. Dosavadní odstavce 1 a 2 se mění takto:

Čl. 15 Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE

A. Základní ustanovení

1. Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE je poradním a kontrolním orgánem střediska Diakonie ČCE. Úkolem dozorčí rady střediska je dbát dbá na budování a udržení křesťanského charakteru střediskaorganizace, povzbuzovat a rozvíjet povzbuzuje a rozvíjí aktivní spolupráci mezi střediskem a partnerským sborem a pečuje o zapojení členů ČCE do služby střediska Diakonie ČCE. Dozorčí rada střediska dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a uskutečňování veškeré činnosti střediska. Při kontrolní činnosti je dozorčí rada střediska povinna spolupracovat se správní radou Diakonie ČCE v rámci pravidel kontrolní činnosti celé Diakonie ČCE. Dozorčí rada střediska a je oprávněna požádat správní radu Diakonie ČCE o provedení kontroly ve středisku. Správní rada Diakonie informuje dozorčí radu střediska o výsledcích všech kontrol, které ve středisku proběhly., v takovém případě dozorčí rada střediska obdrží zprávu o výsledcích kontroly.

2. Členové dozorčí rady střediska jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti střediska. a jsou oprávněni kontrolovat, zda činnost střediska je v souladu s právními předpisy a Církevním zřízením a řády ČCE.

ŘDP čl. 15 část C odst. 2 – Kontrolní činnost dozorčích rad středisek Diakonie ČCE

Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 15 část C odst. 2. Dosavadní odstavec 2 se mění takto:

2. Dozorčí radě střediska náleží následující působnost:

a. pravidelně jedná o průběhu spolupráce partnerského sboru a střediska

b.c. projednává dlouhodobou koncepci práce a rozsah činnosti střediska a pro správní radu střediska se usnáší na doporučeních, která se týkají koncepce a rozsahu činnosti střediska,

c.b. projednává návrh rozpočtu střediska a usnáší se na doporučeních k němu pro správní radu střediska; pokud správní rada střediska k těmto doporučením nepřihlédne, je povinna o tom informovat správní radu Diakonie ČCE,

c. kontroluje činnost a hospodaření střediska včetně dodržování rozpočtu, o svých zjištěních informuje správní radu Diakonie ČCE a v případech vyžadujících odborné znalosti nebo speciální dovednosti navrhuje správní radě Diakonie ČCE provedení kontroly ve středisku,

d. projednává zprávu o činnosti střediska určenou výročnímu sborovému shromáždění a usnáší se na doporučeních k této zprávě,

e. projednává výroční zprávu o činnosti, jejíž součástí je zpráva o hospodaření střediska za uplynulý kalendářní rok, a usnáší se na doporučeních k ní,

f. navrhuje správní radě Diakonie ČCE odvolání ředitele střediska a členů správní rady střediska spolupracuje se správní radou Diakonie ČCE při výběru nového ředitele střediska a je oprávněna navrhnout správní radě Diakonie jeho odvolání,

g. předkládá návrhy shromáždění Diakonie ČCE,

 

Usnesení č. 15: Změny Řádu hospodaření církve

ŘHC čl. 7 odst. 6 – Hospodaření církevních sborů v mimořádných situacích

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 7 odst. 6. Dosavadní článek 7 odstavec 6 se mění takto:

Čl. 7. Základní zásady hospodaření

6. Správní orgán sboru průběžně sleduje výsledky hospodaření a podle potřeby činí opatření ke splnění rozpočtu. V případě překročení celkových výdajů stanovených v rozpočtu je nutno provést úpravu rozpočtu. Pokud skutečné výdaje přesahují rozpočtovanou částku o více než 25 % a nejsou kryty odpovídajícím zvýšením příjmů lze důvodně předpokládat, že výdaje sboru stoupnou nebo příjmy sboru klesnou ve srovnání s rozpočtem o více než 20 %, je správní orgán povinen do jednoho měsíce předložit bez zbytečného odkladu připravit upravený rozpočet a předložit jejk projednání příslušnému sborovému shromáždění.

ŘHC čl. 9 odst. 5 – Hospodaření církevních sborů v mimořádných situacích

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 9. Do dosavadního článku 9 se doplňuje nový odstavec 5:

Čl. 9. Farní sbory

5. Nelze-li vzhledem k mimořádným okolnostem svolat sborové shromáždění, farní sbory se až do konání sborového shromáždění řídí rozpočtem, který schválilo staršovstvo jako podklad pro jednání sborového shromáždění. Zprávu o hospodaření a účetní závěrku za předchozí rok sborové shromáždění projedná a schválí, jakmile to bude možné.

ŘHC čl. 11 odst. 2 a 3

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 11 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a). Dosavadní článek 11 odstavec 2 písmeno a) a odstavec 3 písmeno a) se mění takto:

Čl. 11 Povšechný sbor

2. Synod vedle povinností stanovených čl. 3 tohoto řádu rozhoduje:

a. o majetkoprávních úkonech povšechného sboru nad 5 10 miliónů Kč; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu,

3. Synodní rada hospodaří za pomoci Ústřední církevní kanceláře podle rozpočtu při dodržování zásady opatrnosti a účelnosti jednotlivých výdajů. K povinnostem synodní rady patří zejména:

a) sestavovat rozpočet a předkládat jej do 31. ledna k projednání a k předběžnému schválení hospodářské komisi synodu, která jej projedná do 15. února. Předběžně schválený rozpočet projedná synod a rozhodne o něm. Do schválení rozpočtu synodem hospodaří povšechný sbor podle předběžně schváleného rozpočtu, který je rozpočtovým provizoriem. Do doby, než o rozpočtu rozhodne synod, může hospodářská komise omezit čerpání finančních prostředků.

ŘHC čl. 22 odst. 3

Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 22 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

Čl. 22. Ostatní omezení církevních sborů při majetkoprávních úkonech

3. Před rozhodnutím o závazcích povšechného sboru převyšujících 5 10 milionů Kč je synodní rada vždy povinna vyžádat si souhlas synodu; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu.

 

Usnesení č. 16: Změna Pravidel povolávání farářů a jáhnů

PPFJ oddíl A, odst. 11 – zjednodušení volby kazatelů

Synod usnáší změnu Pravidel povolávání farářů a jáhnů oddíl A, odst. 11. Dosavadní odstavec 11 se mění takto:

A) Postup jednání

11. V případě přípravy společné povolací listiny pro službu faráře nebo jáhna ve více farních sborech platí shora uvedené zásady s tím, že společná povolací listina představuje dohodu mezi uchazečem o kazatelské místo a staršovstvy příslušných farních sborů. Kandidaturu faráře nebo jáhna v takovém případě s nadřízenými správními orgány projednají staršovstva všech farních sborů, které povolací listinu sjednaly. Staršovstva všech farních sborů, které povolací listinu sjednaly, se před projednáním kandidatury nebo opakované volby s nadřízenými správními orgány dohodnou na termínech volby faráře nebo jáhna v jednotlivých farních sborech.

 

Usnesení č. 17: Výklad pojmu závazek v Řádu hospodaření církve čl. 22

Synod potvrzuje následující výklad pojmu „závazek“ užívaného v Řádu hospodaření církve čl. 22, jak jej usnesla synodní rada dne 6. 4. 2021:

„Pojem závazek v čl. 22 ŘHC zahrnuje jednotlivé právní jednání nebo soubor právních jednání, která spolu souvisejí jako součást jednoho projektu, jejichž následkem je nebo může být plnění majetkové povahy, které překračuje daný limit. Takovým závazkem je např. smlouva o dílo, zápůjčka včetně zápůjček od církevních sborů nebo církevních zařízení (např. zápůjčka z fondu JTD spadajícího pod Jeronýmovu jednotu), žádost o grant či dotaci, přijetí ručitelského závazku a další obdobná jednání.“

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

ÚKOLY PRO 4. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU
pro synodní radu, seniorátní výbory a ostatní církevní orgány

Usnesení č. 18: Zkrácení doby nutné pro slučování sborů

Synodu ukládá synodní radě, aby pro 4. zasedání 35. synodu připravila návrh změn řádů, které umožní, aby o sloučení a rušení farních sborů rozhodoval příslušný konvent či konventy po předchozím souhlasu synodní rady.

 

Usnesení č. 19: Úprava počtu poslanců synodu

Synod ukládá synodní radě, aby na 4. zasedání 35. synodu připravila návrh na změnu církevních řádů, které stanoví počty poslanců z jednotlivých seniorátů tak, aby se i při klesajících počtech členů zachovaly současné počty poslanců za jednotlivé senioráty.

 

Usnesení č. 20: Zrušení institutu kazatelského místa

Synod ukládá synodní radě, aby se zabývala možností změn řádů, ve kterých již nebude obsažen právní institut „kazatelské místo“.

 

Usnesení č. 21: Příprava celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele

Synod ukládá synodní radě, aby připravila novelu Řádu pro kazatele, zejména čl. 21.

Synod ukládá synodní radě, aby následně připravila celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele v souladu s trendy moderního vzdělávání. Případně, aby jednala s UK ETF o možnosti, aby takový kurz pro ČCE vytvořila.

 

Usnesení č. 22: Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví

Synod přijímá zprávu Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi předloženou v tisku č. 18 na str. 2–3 a souhlasí s pokračováním činnosti komise ve směru ve zprávě naznačeném.

 

OSTATNÍ USNESENÍ KE SPRÁVĚ CÍRKVE

Usnesení č. 23: Poselství 3. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické

Poselství 3. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické, Praha, 21. května 2021

 

Milí spoluobčané, přátelé, bratři a sestry,
zdravíme vás v době, kdy se vyrovnáváme s důsledky pandemie Covidu19, především v oblasti duchovní, psychické, sociální a ekonomické.
Děkujeme všem, kdo v těžké době aktivně hledali způsob, jak být v kontaktu s lidmi, jak posilovat naději, jak předávat evangelium. Vážíme si všech nových cest, které jste nalézali.
Jsme rádi, že v naší zemi pandemie slábne. Velmi záleží na tom, jak se z ní poučíme, jak se s jejími důsledky vyrovnáme a jakou společnost po překonání těžkého období utvoříme.
Věříme, že jsme všichni zváni k životu v pravdě a solidaritě, voláni k péči o stvoření a dobro lidí kolem nás, zvláště těch, kteří jsou v jakékoli nouzi. Takto spolu chceme žít v naší zemi, v Evropě i na celé planetě.
Zneklidňuje nás, že právě v čase, kdy jsme krizí pandemie oslabeni, se objevují lhostejnost, nesnášenlivost a zneužívání moci.
Proto každý sám za sebe, a přesto jako ti, kterým Bůh dal život, společně

- usilujme o důvěru a vzájemný respekt,
- napravujme nerovnosti, které mezi námi panují – mezi ženami a muži, mezi bohatými a chudými, mezi většinou a menšinami,
- pečujme o stvoření, které svým způsobem života ohrožujeme,
- stávejme se pravdivými a poctivými vzory svým dětem a vnoučatům,
- nebojme se přiznat chybu či vinu,
- odmítejme vše, co podporuje cynismus a hrubost.


Prosíme, aby nám Bůh žehnal v úsilí žít spolu v pravdě a solidaritě v naší zemi i na celém světě.
Boží pokoj ať zůstává se všemi námi.

Poslanci 35. synodu ČCE

 

Usnesení č. 24: Nové liturgické formuláře

 1. Synod schvaluje bohoslužebný formulář ustanovení staršovstva předložený v tisku č. 21.
 2. Synod schvaluje bohoslužebný formulář pověření k nevolené službě v církvi předložený v tisku č. 21.
 3. Synod schvaluje bohoslužebný formulář ustanovení seniora, seniorátního kurátora a členů SV předložený v tisku č. 21.
 4. Synod schvaluje bohoslužebný formulář ustanovení synodního seniora, synodního kurátora a členů SR předložený v tisku č. 21.
 5. Synod bere na vědomí, že případné připomínky či podněty, které se mohou od schválení textů vyskytnout, budou zapracovány do konečné podoby nové agendy. Synodní rada přes svůj PO liturgický bude, až do vydání nové agendy, shromažďovat připomínky k zapracování.

 

Usnesení č. 25: Nový Evangelický zpěvník

 1. Synod ukládá komisi pro přípravu zpěvníku, aby přepracovala v Předmluvě odstavec „Ordinárium“ a úvod ke kapitole „3. Bohoslužba během církevního roku“ tak, aby byly tyto odstavce lépe srozumitelné.
 2. Synod schvaluje finální podobu nového evangelického zpěvníku (písně i textové části) tak, jak ji na návrh zpěvníkové komise předkládá synodní rada.
 3. Synod bere na vědomí, že nový zpěvník vyjde tiskem i elektronicky do konce roku 2021.

 

Usnesení č. 26: Rozhodnutí o předložených zprávách

a. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
b. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 6.
c. Synod přijímá zprávu koordinátora supervize v ČCE předloženou v tisku č. 7.
d. Synod přijímá Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 8A.
e. Synod přijímá Zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie předloženou v tisku č. 8B.
f. Synod přijímá Zprávu Nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 9.
g. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice předloženou v tisku č. 10.
h. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení synodu předloženou v tisku č. 11.
i. Synod schvaluje Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
j. Synod přijímá zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15B.
k. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2020 předloženou v tisku č. 16A.
l. Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 16B.
m. Synod přijímá Zprávu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2020 předloženou v tisku č. 16C.
n. Synod bere na vědomí zprávu o postavení farářů ČCE předloženou v tisku č. 29.

 

Usnesení č. 27: Průběžná zpráva o plnění strategického plánu ČCE

Synod přijímá Informaci synodní rady o naplňování strategického plánu ČCE předloženou v tisku č. 20.

 

Usnesení č. 28: Nakladatelství a knihkupectví Kalich

1. Synod bere na vědomí výsledky revitalizace Nakladatelství a knihkupectví Kalich.
2. Synod pověřuje synodní radu k rozhodnutí o pokračování činnosti Nakladatelství a knihkupectví Kalich v souladu se zprávou k revitalizaci, uvedenou v tisku 9, bod C).

 

Usnesení č. 29: Pilotní projekt na zřízení regionálních sborů

Synod zmocňuje synodní radu realizovat pilotní projekt regionálního sboru, příp. několika projektů regionálních sborů, vč. sloučení farních sborů a povolání kazatele, resp. kazatelů, s tím, že návrh na změnu církevního zřízení a církevních řádů předloží synodní rada až pro 1. zasedání 36. synodu na základě praktických zkušeností s fungováním regionálního sboru.

 

Usnesení č. 30: Sloučení FS ČCE v Krakovanech s FS ČCE v Kutné Hoře

Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Kutné Hoře a v Krakovanech v Čechách v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Kutné Hoře s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou o sloučení, která byla schválena sborovými shromážděními obou sborů a 3. zasedáním 33. konventu Poděbradského seniorátu ČCE v lednu 2021.

 

Usnesení č. 31: Sloučení FS ČCE v Libenicích s FS ČCE v Kolíně

Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Kolíně a v Libenicích v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Kolíně s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou o sloučení a statutem kazatelské stanice, které byly schváleny sborovými shromážděními obou sborů a 3. zasedáním 33. konventu Poděbradského seniorátu ČCE v lednu 2021.

 

Usnesení č. 32: Sloučení FS ČCE v Kralovicích s FS ČCE v Chrástu

Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Kralovicích a v Chrástu v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Chrástu s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou o sloučení, která byla schválena staršovstvy obou sborů a 2. zasedáním 38. konventu Západočeského seniorátu ČCE v lednu 2021.

 

Usnesení č. 33: Sloučení FS ČCE v Semtěši s FS ČCE v Čáslavi

Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE v Semtěši s Farním sborem ČCE v Čáslavi v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Čáslavi s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou, která byla schválena sborovým shromážděním obou sborů a 2. zasedáním 48. konventu chrudimského seniorátu.

 

Usnesení č. 34: Usnesení o místě a datu konání 4. zasedání 35. synodu

Synod stanovuje dobu konání 4. zasedání 35. synodu na dny 19. – 21. května 2022, místem konání budou Svitavy.

 

Usnesení č. 35: Usnesení o místě a datu konání 1. zasedání 36. synodu

Synod stanovuje dobu konání 1. zasedání 36. synodu na dny 25. – 27. května 2023, místem konání bude Praha.

 

D) Hospodaření církve

ÚKOLY PRO 4. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU

Usnesení č. 36: Dlužné celocírkevní sbírky z r. 2019 a 2020

Synod ukládá sborům, které v roce 2020 a 2019 neodvedly některou z celocírkevních sbírek (viz příloha), aby tak učinily do 31. 10. 2021. O výjimce může na základě žádosti sboru a doporučení seniorátního výboru rozhodnout synodní rada. Synod současně ukládá seniorátním výborům, aby dohlédly na splnění tohoto usnesení a do 30. 11. 2021 podaly zprávu o splnění usnesení předsedovi synodu.

 

Usnesení č. 37: Zmírnění finanční zátěže při slučování sborů

Synod pověřuje synodní radu, aby hledala způsob, jak alespoň z počátku zmírnit finanční zátěž sboru, který přijímá sousední sbor za svou kazatelskou stanici.

 

Usnesení č. 38: Podrobnější informace o výsledcích investičních fondů

Synod ukládá synodní radě, aby synod pravidelně přesněji informovala prostřednictvím Investičního výboru o finančním výsledku investičních aktivit ČCE, zejména o

- výši ročního vkladu z restitučních náhrad,
- ročním výnosu fondů ČCE a společnosti ČCE reality, a.s. uvedeném konkrétní částkou,
- percentuálním výnosu, který bude zohledňovat meziroční inflaci.

OSTATNÍ USNESENÍ K HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 39: Zpráva o fundraisingu ČCE

Synod přijímá zprávu o fundraisingu ČCE předloženou v tisku 18/4.

 

Usnesení č. 40: Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru

Synod schvaluje Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE předložená v tisku č. 25 na str. 2–9 s účinností ke dni 1. 7. 2021.

 

Usnesení č. 41: Výsledek hospodaření povšechného sboru ČCE v r. 2019

Synod ruší bod 2 usnesení č. 39 přijatého 2. zasedáním 35. synodu ČCE a nahrazuje jej novým usnesením v tomto znění:

Synod schvaluje výsledek hospodaření povšechného sboru za rok 2019, kterým je zisk ve výši 61 tis. Kč. Tento zisk bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let.

 

Usnesení č. 42: Zprávy k hospodaření povšechného sboru ČCE v r. 2020

 1. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2020 předloženou v tisku č. 13A.
 2. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2020 předloženou v tisku č. 13C.
 3. Synod schvaluje Zprávu investičního výboru synodní rady za r. 2020 předloženou v tisku č. 13D.

 

Usnesení č. 43: Zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod schvaluje Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 13B.

 

Usnesení č. 44: Schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

 1. Synod schvaluje účetní závěrku povšechného sboru za rok 2020 (viz přiložené účetní výkazy a zpráva auditora).
 2. Synod schvaluje účetní hospodářský výsledek roku 2020, po započtení doplatku daně z příjmu právnických osob za rok 2019, kterým je zisk ve výši 5 117 tis. Kč, a ponechává ho v plné výši na účtu Nerozdělený zisk/ztráta z minulých let.
 3. Synod schvaluje čerpání rozpočtu povšechného sboru za rok 2020 včetně výsledku hospodaření, kterým je přebytek ve výši 186 tis. Kč.

 

Usnesení č. 45: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2021

 1. Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2021 předložený v tisku č. 14.
 2. Synod schvaluje financování schodku rozpočtu pro rok 2021 bezúročnou půjčkou z Personálního fondu ve výši 5 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let.

 

Usnesení č. 46: Celocírkevní repartice v roce 2022

 1. Synod schvaluje celocírkevní repartice (rozpočítané dle stávajícího poměru na senioráty) pro rok 2022 ve výši 8 mil. Kč.
 2. Synod schvaluje rozdělení celocírkevních repartice pro rok 2020 na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2022

Seniorát

Repartice 2022

I

Pražský

1 361 500

VIII

Chrudimský

644 800

II

Poděbradský

600 900

IX

Poličský

366 500

III

Jihočeský

159 100

X

Horácký

495 900

IV

Západočeský

320 400

XI

Brněnský

974 900

V

Ústecký

243 800

XII

Východomoravský

1 229 300

VI

Liberecký

187 500

XIII

Moravskoslezský

864 400

VII

Královéhradecký

464 100

XIV

Ochranovský

86 900

Celkem

8 000 000

 

Usnesení č. 47: Celocírkevní sbírky v r. 2022

Synod usnáší, že v roce 2022 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na křesťanskou službu – do konce ledna
 2. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 3. Sbírka Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – Boží hod velikonoční
 4. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 5. Sbírka solidarity sborů – červen
 6. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září
 7. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – díkčinění
 8. Sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty – do konce října
 9. Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – Boží hod vánoční

 

Usnesení č. 48: Výše odvodů do Personálního fondu

 1. Synod schvaluje závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na rok 2023 ve výši 290 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 245 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 45 000 Kč.
 2. Synod schvaluje indikativní výši odvodů do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na roky 2024, 2025 a 2026 ve výši 340 000 Kč, 390 000 Kč a 438 000 Kč.
 3. Synod bere na vědomí ilustrativní výhled výše odvodů pro roky 2027–2031 dle uvedené tabulky.

 Odvod do Personálního fondu za plný farářský úvazek /v tis. Kč/

 

2027

2028

2029

2030

2031

Nominální z r. 2020

500

560

620

680

725

Nominální

486

534

582

630

673

Reálný*

432

465

497

527

552

* v cenové úrovni roku 2021, bez započtení inflace

 

Usnesení č. 49: Rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu

Synod bere na vědomí zprávu o projektu rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu předloženou v tisku č. 18 na str. 4–6.

 

Usnesení č. 50: Koncepce investic do střediska HD Herlíkovice

 1. Synod bere na vědomí předloženou koncepci investic do střediska Horský domov – Herlíkovice.
 2. Synod souhlasí se sjednáním úvěru ve výši maximálně 17,5 mil. Kč na maximálně 25 let za podmínky, že náklady úvěru budou pokryty z nasmlouvaného pachtovného.

 

Usnesení č. 51: Nadační fond Evangelické dílo

Synod souhlasí, vzhledem k aktuální situaci, s přerušením příprav vzniku Nadačního fondu Evangelické dílo. Synod se k této věci vrátí na eventuální návrh synodní rady.

 

Usnesení č. 52: Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 7.

 

Usnesení č. 53: Odpuštění dluhu FS ČCE v Teplicích vůči Personálnímu fondu

Synod vyhovuje žádosti Farního sboru ČCE v Teplicích a odpouští mu dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2020 ve výši 13 254 Kč. Dlužná částka bude uhrazena ze solidárních prostředků.

 

Usnesení č. 54: Nová budova pro pražské školy Evangelické akademie

 1. Synod bere na vědomí informace o stavu příprav projektů nových budov pro Evangelickou akademii – Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu v Praze (dále jen „EA Praha“) a Bratrskou školu – církevní základní školu v Praze (dále jen „Bratrská škola“) předložené v tisku č. 18/5.
 2. Synod schvaluje limity finančních prostředků využitelných pro řešení situace EA Praha a Bratrské školy, případně i dalších škol Evangelické akademie, a to:
  a. bezúročná půjčka z Personálního fondu do výše 80 mil. Kč se splatností maximálně 20 let (viz usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 62/2 z roku 2018),
  b. čerpání prostředků z prostředků vyčleněných pro diakonické a rozvojové projekty (DaRP) do výše 4 mil. Kč/rok po dobu od roku 2019 nejdéle do roku 2028 (viz usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 62/3 z roku 2018).
 3. Synod souhlasí se sjednáním úvěru ve výši maximálně 50 mil. Kč na maximálně 20 let na stavbu nové budovy pro Bratrskou školu a EA Praha.
 4. Synod souhlasí se zahájením výstavby nové budovy na pozemcích s parc. č. 303, 304 a 305, zapsaných na LV č. 14375 vedeném pro k. ú. Holešovice, pro Bratrskou školu a EA Praha a zmocňuje SR sjednat příslušnou změnu smlouvy o zřízení práva stavby uzavřené mezi ČCE Městskou částí Praha 7 dne 31. ledna 2018.

 

Usnesení č. 55: Úhrada nákladů synodu

Náklady 3. zasedání 35. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.
Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu se směrnicí synodní rady o pracovních a jiných cestách.

 

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 35. synodu ČCE
Za synodní radu ČCE: Daniel Ženatý, synodní senior,
Vladimír Zikmund, synodní kurátor