Zprávy z mimořádného zasedání 34. synodu – listopad 2015

21. listopadu 2015

V sobotu 21. listopadu se uskutečnilo mimořádné jednání synodu Českobratrské církve evangelické. Odehrávalo se od devíti hodin dopoledne v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zprávy z mimořádného zasedání 34. synodu – listopad 2015
21. listopadu 2015 - Zprávy z mimořádného zasedání 34. synodu – listopad 2015

Synod jednal zejména o správě a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty. Bude je rozdělovat grantová komise, kterou jmenuje synodní rada.

Z prostředků pro diakonické a rozvojové projekty bude vyčleněn 1 milion korun pro tzv. mikroprojekty. Tyto prostředky budou rozdělovat seniorátní sbory podle svého uvážení a vlastních pravidel, která by respektovala rámcová pravidla pro rozdělování této části prostředků pro projekty. Rozdělení mezi senioráty bude provedeno proporcionálně podle počtu sborů.

Přibližně půl milionu korun ročně bude po stanovenou dobu (např. pět let) určeno pro přímé financování stálých osvědčených projektů povšechného sboru, např. pobyty pro lidi s postižením. Seznam takových projektů povšechného sboru by podléhal každoročnímu schválení synodní radou.

Prostředky na projekty rozdělované prostřednictvím ČCE budou členěny do tří základních oblastí podpory:

  • a) Budování sboru a misie (Základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství sborů)
  • b) Výchova a vzdělávání (Základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista)
  • c) Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)

Mezi diakonické a rozvojové projekty nebudou zařazeny projekty, jejichž předmětem je investiční záměr a dále náklady na stavební práce, udržování budov, provozní výdaje sborů a náklady na mzdy. Tyto náklady mohou být považovány za uznatelné pouze v případě dostatečně prokázané souvislosti s hlavním diakonickým nebo rozvojovým záměrem projektu. Prokázání věcné souvislosti nákladů na projekt a rozumné udržitelnosti takového projektu by posuzovala grantová komise a schvalovala synodní rada.

Návrhy na diakonické a rozvojové projekty pro rok 2017 musí sbory podat do konce října 2016. Grantová komise rozhodne do konce ledna 2017. V létě 2016 se bude konat seminář, kde se zájemci dozví informace, jak žádosti podávat.

 Volby členů a náhradníků církevní pastýřské rady a odvolací komise

Synod volil 2. a 3. náhradníka církevní pastýřské rady z řad kazatelů. Nedávno rezignovali Pavel Ruml a Pavel Sláma, na jejich místa nastoupili náhradníci Lýdia Mamulová a Miloslav Vašina, na místo prvního náhradníka se posunul Blahoslav Matějka, 2. a 3. náhradník a místa dalších dvou náhradníků zůstala volná. Synod jimi zvolil Jana Kellera a Pavla Kašpara.

Konala se volba členů a náhradníků odvolací komise. Ta rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím synodní rady o postavení faráře nebo jáhna mimo službu. Zvoleni byli Jakub Keller, Antonín Plachý, Ivan Ryšavý, Tomáš Matějovský, Zdeněk Šorm, Jaroslav Pechar, Jan Růžička, Marta Ježdíková, Josef Beneš. Náhradníky byli zvoleni Jiří Bureš, Pavel Pistor, Jana Uhlířová.

Krátce o dalších volbách a hlasováních

Synod schválil prohlášení k současné situaci ve světě. Padlo několik námitek a doplnění. Schválený text bude brzy zveřejněn.

Část finančních náhrad z restitucí vloží ČCE i její Diakonie do fondu, který bude sloužit pro supervizi kazatelů

Byla přijata předložená koncepce spolupráce ČCE se sbory ve východní Evropě.

Návrh na poměrný odvod do personálního fondu podle velikosti sborů neprošel.

Návrh, aby pastýřská rada mohla řešit podání nejen presbyterů a kazatelů, ale i členů církve, nebyl přijat.

O kytarovém doprovodu k novému zpěvníku bude rozhodovat speciálně ustavená komise.

Jazykové kompetence u kandidátů pro vstup do vikariátu nebudou posuzovány.

Po jednání synodu následovaly slavnostní bohoslužby v kostele U Salvátora v Praze, při nichž se konalo rozloučení s odcházející synodní radou a instalace nové. Jmenováni byli také členové dozorčí komise Diakonie ČCE.