Církevní zřízení

20. května 2017

Přijaté návrhy konventů a synodní rady na změny

Církevní zřízení
20. května 2017 - Církevní zřízení

Změny v Řádu pastýřské služby – do pastýřských rad se volí ze ze starších, farářů, jáhnů, kaplanů a výpomocných kazatelů s platným osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna. Řád pastýřské služby projde novelou, kterou se bude zabývat příští synod.

Vyjasnění postavení bývalých laických kazatelů v ČCE – synod uložil synodní radě, aby pro příští zasedání synodu připravila návrh vyjasňující a řešící postavení bývalých laických kazatelů v současném systému kazatelů ČCE tak, aby mohli být zařazeni mezi výpomocné kazatele a případně i dodatečně ordinováni.

Upřesnění podmínek pro přijetí do jáhenské praxe – byl přijaty změny v Řádu pro kazatele týkající se přípravy jáhnů, přijetí do jáhenské praxe, jejího průběhu a výstupů.

Postavení jáhnů v ČCE – synod uložil synodní radě, aby se zabývala postavením jáhnů a případně předložila návrh změn v Církevním zřízení.

Zavedení  možnosti jednání církevních orgánů na dálku – synod usnesl změnu Jednacího a volebního řádu. Byl vložen nový odstavec, kde je uvedeno, že správní orgán se může usnést, že v případě potřeby lze jednat a usnášet se na dálku pomocí komunikačních prostředků a stanoví způsob takového jednání.