Strategický plán ČCE – Reformanda 2030

20. května 2017

Synod vzal na vědomí předloženou zprávu o přípravě strategického plánu ČCE a uložil synodní radě, aby příštímu synodu předložila další zprávu.

Co je strategický plán a proč jej potřebujeme?

Strategický plán ČCE – Reformanda 2030
20. května 2017 - Strategický plán ČCE – Reformanda 2030

Kvalitní strategický plán

  • je dlouhodobý (v kontextu naší církve s výhledem pro dalších 10 až12 let)
  • je komplexní (nevynechá žádnou podstatnou oblast)
  • je výsledkem společné práce co nejširšího okruhu zaangažovaných
  • odvozuje plánovanou budoucí podobu organizace od jejího hlavního poslání
  • optimalizuje zacházení s lidskými a finančními zdroji
  • stanovuje přiměřené dílčí krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úkoly a cíle
  • je otevřený vůči změnám v reakci na proměny vnějšího prostředí

Zda práce na strategickém plánu a jeho následné uplatňování v praxi ČCE přinese podněty k lepšímu naplňování poslání naší církve, je otevřené. Podle poslanců, kteří vystoupili v diskusi je třeba zcela prakticky stanovit, kolik kazatelských míst potřebujeme v blízké budoucnosti, kolik farářů, jáhnů a výpomocných kazatelů bude k dispozici, po analýze navrhnout naše cíle v delším horizontu (20 let) apod.