Nové návrhy z konventů a synodní rady, odložené návrhy

2. června 2018

Dalším z bodu jednání synodu bylo rozhodnutí o nových či odložených návrzích.

Nové návrhy z konventů a synodní rady, odložené návrhy
2. června 2018 - Nové návrhy z konventů a synodní rady, odložené návrhy

Termín pro zasílání materiálů: Synod ukládá synodní radě, aby materiály, které mají být podle usnesení synodu probrány ve staršovstvech a poté na konventech, byly rozeslány do sborů do 31. 7. příslušného roku. Návrh nebyl přijat.

Duchovní cvičení v rámci celoživotního vzdělávání: Synod pověřuje synodní radu, aby do plánu celoživotního vzdělávání kazatelů zařadila nabídku duchovních cvičení, tzv. exercicií, případně obdobných programů duchovní obnovy. Návrh byl přijat.

Výše repartic: přijat byl kompromisní návrh ve znění: Synod schvaluje repartice pro rok 2019 ve výši 6,5 milionů korun, pro další rok 8 milionů korun (zohledňuje inflaci i klesající příspěvky od státu). Zároveň ukládá synodní radě provést inventuru činností povšechného sboru a připravit reálný systém jejich financování.

Zvolení kandidáti do Nadačního fondu Evangelického díla jsou: Radek Vondra, Martin Balcar, Hana Řezáčová, Petr Šilar. Z nich pak synodní rada jmenuje dozorčí radu.

Výstavba nových škol Evangelické akademie: Synod vzal na vědomí informaci o stavu příprav projektů na výstavbu nových budov pro Evangelickou akademii Praha – Vyšší odbornou školu sociální a právní (VOŠSP) a Střední odbornou školu (SOŠ) a Bratrskou školu – Církevní základní školu v Praze. Synod debatoval o návrhu financování obou projektů včetně změn v předložených částkách. Tajným hlasováním byl návrh přijat. Synodní radě se ukládá zřídit řídící výbor, který bude dozorovat postup prací a bude dohlížet na co nejvyšší úspornost tohoto projektu.

Převedení vily Doubravka v Luhačovicích z povšechného sboru na sbor v Uherském Hradišti se odkládá na příští synod.

Návrh právní úpravy způsobu určení výše poplatků za bydlení kazatelů byl přijat.

Podporovaná kazatelská místa v Berouně a Kdyni byla prodloužena o další dva roky.