Synod zahájil své zasedání, jednání doprovázejí mimořádná hygienická opatření

18. září 2020

Synod byl zahájen čtením z Písma, modlitbou a písní. Předseda synodu Jiří Gruber zahájil schůzi organizačními pokyny. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bylo upozorněno na mimořádná hygienická opatření, mj. nutnost všech synodálů po celou dobu jednání mít nasazenou ochranu dýchacích cest. V prostorách sálu je také přísně zakázáno konzumovat jídlo a nápoje.

Synod zahájil své zasedání, jednání doprovázejí mimořádná hygienická opatření
18. září 2020 - Synod zahájil své zasedání, jednání doprovázejí mimořádná hygienická opatření

Program zasedání synodu byl schválen podle návrhu. Prezence prokázala 72 hlasujících synodálů. Synodálové, kteří doposud nesložili slib, tak učinili nyní. Jako druhý poradce synodu byl schválen Martin Balcar. Byli schváleni zapisovatelé synodu. Proběhlo zkušební hlasování, ověřující funkčnost hlasovacích zařízení.

Bylo schváleno místo 3. zasedání 35. synodu – v r. 2021 se uskuteční ve Svitavách, a také datum a místo 4. zasedání 35. synodu – v r. 2022 se uskuteční 19.-21. 5. 2022 v Praze. Jiří Gruber přečetl dopis generálního biskupa ECAV Ivana Eľka, který měl vést zrušenou čtvrteční bohoslužbu.

Proběhla doplňovací volba do církevní pastýřské rady – náhradníci z řad laiků, zvoleni byli: Pavel Balusek (FS Zlín) a Dana Piknová (FS Brno II), nezvolen František Čunderlík. V doplňovací volbě do OPR I byl jako náhradník s právnickým vzděláním zvolen Jakub Drápal (FS Praha-Braník).

Jako revizoři hospodaření povšechného sboru byli zvoleni: Jiří Groll, Jakub Šilar, Tomáš Vostřák, Pavla Svobodová. Jako náhradníci zvoleni  Martin Svatoš, Miriam Kalhousová, Jan Mašek a Vratislav Jonáš Kubínek. Členem Investičního fondu nově zvolen Daniel Fojtů, náhradníkem zvolen Tomáš Vostřák.

Ve volbě delegátů leuenberského synodu zvoleni kazatelé Jana Hofmanová a Jiří Šamšula, jako náhradník pak Radmila Včelná. Laickými delegáty zvoleni Aleš Zapletal a Daniela Hamrová, jako náhradník Adéla Rozbořilová.

Jako celocírkevní kazatel pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené byl zvolen farář Mikuláš Vymětal, který bude v období 2020-2023 pracovat na plný úvazek.

Synodní senior Daniel Ženatý přednesl úvodní slovo ke zprávě synodní rady. Ta se rozhodla zmínit i koronavirovou krizi, která práci synodní rady i život celé církve ovlivnila. Zdůraznil také, že synodní rada se aktuálně zabývá sbory, u nichž je sporné, zda mají atributy farního sboru – takové by měly nově status kazatelské stanice či by splynuly s některým jiným sborem.

Vedoucí tajemník ÚCK Jaromír Plíšek přináší urgentní návrh na projednání obsazení nájemních prostor přední budovy Husova domu v Jungmannově ulici v Praze. Byl připraven projekt rekonstrukce, proces ale přerušila koronavirová krize. Investici proto nebylo možné za daných podmínek uskutečnit, investor z projektu odstoupil. ÚCK se proto rozhodla ujmout se rekonstrukce vlastními silami, a to včetně převzetí finanční odpovědnosti ve výši 15 mil. Kč. Synod schvaluje návrh rekonstrukce Husova domu a další kroky s tím spojené.

Hlasováním bylo schváleno odložení zprávy Evangelické akademie.

Vystoupil bratr Jiří Bureš, který přednesl zprávu SEM Přátelé Herlíkovic. Zdůraznil, že tento spolek vykonal mnoho dobré práce. Vyzdvihl úsilí Jana Kirschnera, předsedy spolku, kterému se podařilo sehnat finance na opravu horské chaty Kunzárny. Kromě toho se spolek podílel na opravě dalších budov, např. herlíkovického kostela. Bratr Bureš navrhuje, aby synod poděkoval SEM Přátelé Herlíkovic za jejich činnost a zároveň pověřil synodní radu dalším jednáním s tímto spolkem. Vystoupil synodní kurátor Vladmír Zikmund. Uvedl, že v roce 2016 synodní rada vážně jednala o ukončení celého Horského střediska Herlíkovice a bezplatného převodu Kunzárny pod SEM Přátelé Herlíkovic. Rok a půl před vypršením smlouvy o výpůjčce vyzvala synodní rada spolek, aby předložil návrh dalšího postupu. Spolek se ovšem konstruktivně nevyjádřil, proto se synodní rada rozhodla smlouvu dále neprodloužit a spravování Kunzárny převzít do vlastních rukou.  Vladimír Zikmund dále zdůraznil, že synodní rada se nebrání další spolupráci se spolkem. Se spolkem dále komunikuje.

V rozpravě vystoupil Jan Matějka. Ten podpořil návrh na přestavbu Church Pensionu, který navrhl Jaromír Plíšek.

V závěru jednacího bloku se změnili zapisovatelé; zástupce Ochranovského seniorátu vystřídali zapisovatelé z Královéhradeckého seniorátu. Ti mají na starost vyhotovit zápis z projednávání bodu 6 (Hospodaření povšechného sboru).

V rozpravě k předloženým zprávám o hospodaření promluvil br. Hamari. Navrhl, aby bylo přijato opatření zohledňující zhoršení ekonomické situace vlivem koronavirové krize, například nové termíny některých plnění. Kromě toho navrhl, aby synodní rada do listopadu předložila návrh rozpočtu na rok 2021 s výhledem na 3 roky.

V posledním hlasovacím bloku synod schválil zprávu Jeronymovy jednoty a pověřuje synodní radu úpravou Pracovního řádu díla JJ z r. 2004 (revize řádu, stanovení limitu žádosti). Dále schválil Zprávu hospodaření povšechného sboru za r. 2019. Schválil Zprávu o hospodaření s Personálním fondem za r. 2019, Zprávu IV SR za r. 2019 a Zprávu revizorů PvS za r. 2019. Byla také schválena účetní uzávěrka povšechného sboru za r. 2019 a uhrazení ztráty z rezervního fondu. Na závěr byl schválen rozpočet hospodaření PvS pro rok 2020.

Dopolední blok byl ukončen pobožností Blanky Nové se čtením z knihy Žalmů. Proběhla přímo v sále, nikoliv v kapli, kde měla původně proběhnout.