Věc Bratrská škola. Závěr synodu ovládla debata nad nedávným incidentem

18. září 2020

Třetí a závěrečný blok jednání zahájil pobožností Zdeněk Zezula.

Na řadu přicházejí odložené návrhy.

Věc Bratrská škola. Závěr synodu ovládla debata nad nedávným incidentem
18. září 2020 - Věc Bratrská škola. Závěr synodu ovládla debata nad nedávným incidentem

Synod schvaluje záměr rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu a dále souhlasí se sjednáním úvěru ve výši 15 mil. Kč s desetiletou dobou splatnosti a fixním úrokem 1.85 %.

Synod pověřuje SR, zahájila změny církevního zřízení tak, aby pro případ mimořádných událostí bylo možné ustavit mimořádný orgán, který by nahradil jedno jednání synodu se stejnými pravomocemi (vyjma volby SR).

Byla otevřena rozprava ke zprávě SEM Přátelé Herlíkovic, mluví Jiří Bureš. Je otevřen jednání, aby se podařilo najít střední cestu a „spolek nebyl vyšachován ze hry“. Trvá na svém návrhu, aby synod spolku poděkoval. V rozpravě nikdo další nepromluvil. Přechází se proto ke hlasování. Schváleny byly všechny návrhy, včetně poděkování J. Kirschnerovi a dalším dobrovolníkům za obnovu horské chaty.

Na pořad přichází Zpráva Evangelické akademie. Probírá se nedávný incident na Bratrské škole, týkající se údajného bossingu ze strany ředitelky školy. Předseda synodu Jiří Gruber přečetl dopis manželů Slačálkových, vyznívá k Bratrské škole i přístupu synodní rady velmi kriticky. Otevírá se rozprava, první přihlášený je Roman Mazur. Uvádí, že v minulých měsících se na něj obracela řada rodičů z ČCE s prosbou o pomoc. Dává najevo svůj smutek z celé situace. Jako klíčové považuje neztratit vzájemnou důvěru a být schopen kvalitní krizové komunikace. Podpořil by myšlenku příhodného nástroje, který by synodní rada měla pro tyto případy k dispozici. Jiří Gruber přečetl návrh synodu na řešení situace na Bratrské škole. Podle něj by došlo ke zřízení komise, která by pozvala k rozhovoru SR, rodiče i učitele.

V rozpravě dále vystoupil Jiří Schneider. Rekapituluje kroky, které ve věci provedla synodní rada. Setkání synodní rady s učitelkami bylo otevřené, nikoliv na pozvání, a uskutečnilo se již 3. den od momentu, kdy synodní rada obdržela petici rodičů. Synodní rada požádala psychologa Ivana Ryšavého, aby provedl krizovou intervenci a provedl zhodnocení situace. Bylo třeba zjistit, zda má smysl ve škole provést audit. Mezitím Helena Wernischová oslovila Českou školskou inspekci, která ji odkázala na Inspektorát práce. Podle toho je nutné, aby došlo k podání ze strany poškozených. K tomu dosud nedošlo. Synodní rada také navrhuje rekonstituovat školskou radu školy. Zmiňuje také, že se našla náhrada za učitelky, které odešly.  Dále hovoří Janina Zemanová. Upozornila na to, že šikana či bossing je trestný čin a vznesla otázku, zda incident řešila i policie.

Daniel Ženatý vystoupil s několika poznámkami, na úvod zdůrazňuje, že synodní rada brala konflikt velmi vážně a nic „nezametla pod koberec“. Upozornil také na to, že synodní rada věděla, že ředitelka školy dělá chyby. Ty jí také byly vytčeny. Stížnost byla řádně projednána, ale stěžovatelé se nedovolali kýženého rozsudku, uvádí synodní senior. Ředitelka školy totiž nebyla odvolána okamžitě, ale s odkladem – aby bylo zajištěno ukončení školního roku. V reakci na článek Deníku N, který synodní rada vyhodnotila jako manipulativní, nabídla synodní rada redakci časopisu možnost sejít se k rozhovoru, při němž by obšírněji vysvětlila svůj postoj. Tuto nabídku ovšem redakce nepřijala s tím, že „redaktorka věnovala článku obrovské množství času“. „Celá ta situace je bolavá,“ říká Daniel Ženatý. V rozpravě dále hovoří Jiří Bureš. I on má obdobnou zkušenost jako Roman Mazur – v průběhu času se na něj obraceli rodiče žáků navštěvujících zmíněnou školu. Podle něj je nepochopitelné, že za popsané situace je možné ponechat ředitelku školy ve funkci. Chápe to jako selhání zřizovatele. Vyjadřuje podiv nad tím, že synodní rada nepřezkoumává obvinění z bossingu. Podle něj by bylo nejlépe, kdyby se synod žákům a rodičům omluvil za nezvládnutou situaci ze strany zřizovatele.

Znovu se otevírá již uzavřená rozprava, aby mohla promluvit i koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová. Nejdříve ale hovoří Jakub Keller. Ten navrhuje žádnou další komisi nezřizovat, případem se již zabývala komise B synodu. Podle Jiřího Tenglera je situace nepřehledná. Proto se kloní k návrhu na zřízení komise. Řečnického pultíku se ujímá Helena Wernischová. Předeslala, že konflikt podobného typu může v současné situaci českého školství nastat prakticky v jakémkoliv momentu. Bratrská škola je podle ní ovšem specifická „počtem VIP rodičů“. Ohradila se vůči „dojmologiím“, které se pohybují online prostorem, např. vůči tomu, že učitelka zfackovala žáka. Komentuje také právní stránku věci. Incident byl projednáván školskou radou a nebyl posouzen ani jako přestupek. Podle Wernischové odešla pouze jedna třetina pedagogického sboru. Uvádí, že ani ona, ani synodní rada nezastírají pochybení ředitelky školy. Wernischová také zdůraznila, že je velmi nebezpečné, když se překročí vztahové hranice, které je třeba dodržovat, např. vykání mezi rodiči a pedagogy. Prohlásila, že navzdory tomu, že zná nedostatky ředitelky školy, nad ní odmítá vynášet soud. „Nevím, kolik z vás farářů má zkušenost s vedením týmu 20 či 30 lidí,“ prohlásila Wernischová. Ve vztahu k článku Deníku N probíhá trestněprávní řízení – ředitelka podala podnět na státní zastupitelství, v současnosti jej řeší policie, doplnila.

S technickou poznámkou hovoří znovu Jiří Schneider. „Škola není firma,“ řekl směrem k Jiřímu Burešovi. Dodává, že v církvi zřejmě bude nutné položit si otázku, zda chce zřizovat školy. Jako poslední hovoří v rozpravě děkan ETF Jiří Mrázek. „Kdyby kvůli mně odešlo 5 pedagogů, tak okamžitě rezignuju,“ prohlásil.

Slovo si bere opět Jiří Gruber. Na řadu přichází hlasování. Synod zamítl zřízení samostatné komise. Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie.

Další body na programu již nejsou. Druhé zasedání 35. synodu se blíží k závěru. V jeho závěru poděkoval předseda synodu Jiří Gruber všem, kteří se na něm podíleli. Jmenovitě poděkoval synodní radě, zaměstnancům Ústřední církevní kanceláře a právním poradcům. Vyjádřil také vděčnost místní farnosti. Následuje potlesk. Jakub Pavlis poděkoval také Jiřímu Gruberovi.

Na závěr se ujímá slova Petr Kulík s pobožností.  Druhé zasedání 35. synodu je tímto ukončeno.