"Musí být vůle zespoda." Otázka budoucnosti malých sborů rozvířila diskuzi

21. května 2021

Začíná třetí blok 3. zasedání 35. synodu. Zahájila jej pobožnost s připomínkou zesnulých v posledním roce. Obecenství zpívá píseň Blíž tobě tobě, můj. Jiří Gruber čte jména kazatelů, výpomocných kazatelů a dalších pracovníků církve, kteří nás v minulých měsících opustili.

"Musí být vůle zespoda." Otázka budoucnosti malých sborů rozvířila diskuzi
21. května 2021 - "Musí být vůle zespoda." Otázka budoucnosti malých sborů rozvířila diskuzi

Na řadě jsou změny Církevního zřízení a řádů. Jako první je třeba rozhodnout o návrhu usnesení, kterým by došlo k zjednodušení volby kazatelů. Pro schválení je třeba dvoutřetinová většina, což v současném složení představuje 50 hlasů. Výsledek je kladný, změna Církevního zřízení byla přijata.

Druhé usnesení se týká předložených změn Řádů pro kazatele, Jednacího a volebního řádu a Pravidel povolávání farářů a jáhnů. Také zde je kvórum 50. Také toto usnesení bylo přijato.

Změna Církevního zřízení ve věci volby pastýřských rad synodem je další usnesení, o němž je třeba hlasovat. Také to je přijato. Přijato bylo také usnesení o postupu pro mimořádné události.

Usnesení o úpravách evidence členů ve farních sborech nebylo přijato. Naopak usnesení povolující opravu zjevných chyb v Církevním zřízení prošlo.

K bodu „Pilotní projekt na zřízení regionálních sborů“ byla otevřena rozprava. Michal Vogl vyjádřil obavy z toho, že se zřízením regionálních sborů vytrácí z církve demokratický princip. Zvonimír Šorm zdůrazňuje: „Tento návrh je pomoc malým sborům. Omezuje administrativu, ale nezbavuje ani ty malé sbory přiměřené odpovědnosti.“ O svoji zkušenost ze Sokolovska se podělil David Braha. „Ten návrh v podstatě popisuje to, co my už máme. Musí být vůle zespoda,“ zdůraznil. „Nikdo neříká, že to bude snadné a jednoduché,“ upozornil Daniel Ženatý. „Jsme ale trochu ve slepé uličce. Podle současných možností bude kazatel dojíždět několik desítek kilometrů každou neděli. To otráví. Kazatel přijde o možnost dělat katechezi. Takový kazatel nakonec odejde,“ vysvětlil. „Jestliže nechceme být lhostejní k tomu, jaká je situace s malými sbory, tak musíme něco dělat,“ doplnil Ženatý. Jako poslední hovoří v rozpravě Jan Roskovec. „Otázka je, co by tvořilo identitu tvořenou z několika částí. Moc si to neumím představit. Jsem trochu skeptický k představě, že z několika slabých vznikne něco silného,“ prohlásil. Na řadu přichází hlasování. Komise B i C návrh schválit doporučily, také synod návrh přijal.

Další bod hlasování se týká úpravy Řádu výchovy a vzdělávání. Byla otevřena rozprava. Hovoří Petr Kopecký, který zmiňuje nevyváženost v bodě navrhované nepromlčitelnosti sexuálních deliktů. Dle svého mínění tím církev pouze reaguje na mediálně vděčné téma. Existují i další závažné trestné činy, které by měly být nepromlčitelné. Adam Csukás apeluje: „Mějme prosím na zřeteli hlavně oběti. Nemusíme se zde bát toho, že by se proti některým členům církve uměle vytahovaly některé delikty. Povinnost podání trestního oznámení je dána právním řádem České republiky. Návrh Řádu pastýřské služby pouze zpřesňuje, kdo trestní oznámení podává,“ vysvětlil církevní právník. V následné volbě byl návrh schválen.

Posledním bodem tohoto oddílu je návrh na úpravu počtu poslanců synodu. I tento návrh byl přijat.

Jedním z důležitých bodů je z dopoledne odložená stavba budov Evangelické akademie. Právě se bude jednat o pozměňovacím návrhu Jiřího Schneidera – na stavu „2v1“ (dvě školy v jedné budově).

Synod přijal poselství, které navrhla teologická komise. Zde je její plné znění:

Poselství 3. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické, Praha, 21. května 2021 

Milí spoluobčané, přátelé, bratři a sestry, 

zdravíme vás v době, kdy se vyrovnáváme s důsledky pandemie Covidu19, především v oblasti duchovní, psychické, sociální a ekonomické. 

Děkujeme všem, kdo v těžké době aktivně hledali způsob, jak být v kontaktu s lidmi, jak posilovat naději, jak předávat evangelium. Vážíme si všech nových cest, které jste nalézali. 

Jsme rádi, že v naší zemi pandemie slábne. Velmi záleží na tom, jak se z ní poučíme, jak se s jejími důsledky vyrovnáme a jakou společnost po překonání těžkého období utvoříme. 

Věříme, že jsme všichni zváni k životu v pravdě a solidaritě, voláni k péči o stvoření a dobro lidí kolem nás, zvláště těch, kteří jsou v jakékoli nouzi. Takto spolu chceme žít v naší zemi, v Evropě i na celé planetě. 

Zneklidňuje nás, že právě v čase, kdy jsme krizí pandemie oslabeni, se objevují lhostejnost, nesnášenlivost a zneužívání moci.  

Proto každý sám za sebe, a přesto jako ti, kterým Bůh dal život, společně  

  • usilujme o důvěru a vzájemný respekt 

  • napravujme nerovnosti, které mezi námi panují – mezi ženami a muži, mezi bohatými a chudými, mezi většinou a menšinami. 

  • pečujme o stvoření, které svým způsobem života ohrožujeme 

  • stávejme se pravdivými a poctivými vzory svým dětem a vnoučatům 

  • nebojme se přiznat chybu či vinu 

  • odmítejme vše, co podporuje cynismus a hrubost 

Prosíme, aby nám Bůh žehnal v úsilí žít spolu v pravdě a solidaritě v naší zemi i na celém světě. 

Boží pokoj ať zůstává se všemi námi. 

Poslanci 35. synodu ČCE 

Byla schválena výše odvodů do Personálního fondu. Odvod zůstává na výši 290 tis. Kč/ na sbor (kazatelský úvazek). Paušální část bude 245 tis. Kč a základ pro výpočet poměrné části činí 45 tis. Kč.

Návrh Matěje Opočenského, spočívající v tom, že by se odvod rozpočítal mezi všechny salárníky označila komise D za zajímavý, ale v praxi takřka nerealizovatelný. Z tohoto důvodu jeho schválení nedoporučuje. Jakub Pavlis poznamenal, že identifikace počtu poplatníků je technicky velmi složitá. Byl navržen přechod k dennímu pořádku, který byl schválen.

Na pořad jednání se dostává návrh Jiřího Bureše na to, aby vznikl celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele. Synodálové jej svým hlasováním schválili.

Naopak další návrhy z rozpravy neprošly.

Před synodály je poslední oddíl k projednání – Diakonie ČCE. Je schválena zpráva o činnosti Diakonie, zpráva dozorčí rady Diakonie a zpráva Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Také byla schválena oprava chyby v Řádu diakonické práce. Slova se ujímá ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský. Pozdravil delegáty synodu, poděkoval za hladké projednání usnesení týkajících se Diakonie a vyjádřil otevřenost ke spolupráci ze strany Diakonie.

Tímto je jednání u konce, 3. zasedání 35. synodu končí. Zbývá závěrečná pobožnost, které se ujímá synodní rada.