Žádná dramata. Schůze synodu se nese v klidném duchu

21. května 2021

Po obědě pokračuje program opět modlitbou, tentokrát z úst Daniela Matějky.

Jeden ze synodálů se z odpoledního jednání omluvil, plný počet hlasů je nyní tedy 72. Na programu je všeobecná rozprava ke zprávě synodní rady. Nejprve ovšem dostává slovo jeden z jejich autorů, synodní senior Daniel Ženatý, který zprávu krátce představil.

Žádná dramata. Schůze synodu se nese v klidném duchu
21. května 2021 - Žádná dramata. Schůze synodu se nese v klidném duchu

Do rozpravy se jako první se do rozpravy přihlásil Matěj Opočenský, který je na synodu jakožto poradce za Spolek evangelických kazatelů. Přináší svoji vizi ohledně toho, jak na celocírkevní úrovni bude vypadat budoucnost církve. „Nejsme chudá církev, máme mít hlavu vzhůru. To znamená solidarita.“ Připomíná, že např. na saláru se celocírkevně vybralo přes 59 milionů. Domnívá se, že nemáme ekonomický, ale eklesiologický problém. „Personální fond je třeba přebudovat pro celocírkevní potřeby,“ uvedl. Předkládá návrh, aby se náklady na chod církve (např. mzdy kazatelů) rozpočítaly mezi členy církve (salárníky).

Dále se ujímá slova Vlasta Erdingerová. Ve svém projevu se věnuje sboru v Ústí nad Labem, který je na prahu existenční krize. Zdůrazňuje, že tento sbor je strategickým a podporovaným místem. Předkládá návrh, aby povšechný sbor zajistil pomoc při péči o budovy sboru i sbor samotný.

Hovoří Petr Kopecký, který ve své řeči podpořil sestru Erdingerovou.

Vystoupil Daniel Ženatý. „Synodní rada se domnívá, že by bylo dobré, aby tento synod přinesl nějaké poselství,“ uvedl. Znění tohoto poselství následně přednesl. Text se věnuje zejména pandemické zkušenosti, kterou i naše církev v poslední době prochází. „Usilujme o důvěru a vzájemný respekt. Napravujme nerovnosti, které mezi námi panují,“ stojí například v poselství. Tento text bratr Ženatý zároveň předložil jako návrh k přijetí.

Po synodním seniorovi vystupuje synodní kurátor, bratr Vladimír Zikmund. Ten přichází s pozměňovacím návrhem v usnesení, které se týká výše odvodů do Personálního fondu.

Jiří Bureš přednáší návrh, jehož autory jsou Ondřej Macek a Radmila Včelná. Týká se vzdělávání výpomocných kazatelů. Bratr Bureš navrhuje, aby nově bylo zajišťovány kurzy na celocírkevní úrovni, nikoliv pouze jednotlivými senioráty, jak je tomu doposud. Podle Macka a Včelné by navíc mohlo být možné vzdělávání zaštítit Evangelickou teologickou fakultou Karlovy univerzity, díky čemuž by kurzy mohly získat akreditaci ministerstva školství.

Bratr Gruber navrhuje úpravu řádu, podle něhož dochází k slučování nebo rušení sborů. Tato úprava by vedla ke zkrácení procesu.

Jiří Schneider podává pozměňovací návrh k synodnímu tisku týkajícímu se stavby školy Evangelické akademie. Krátce také představil situaci současných školních budov.

Slova se ujímá Jiří Palán. Oceňuje předloženou zprávu synodní rady, zejména zpráva synodního seniora. „Mám trochu obavu, že se nevracíme k jednomu kalichu. Konejme živé shromáždění a scházejme se u večeře Páně,“ prohlásil.

Byla schválena zpráva synodní rady, stejně tak zpráva o supervizi kazatelů ČCE, zpráva Evangelické akademie, zpráva Spolku evangelických církevních hudebníků, zpráva nakladatelství a knihkupectví Kalich.

Dále přichází na řadu usnesení ke zprávě Sdružení evangelické mládeže. Synod je schvaluje. Zpravu předsednictva synodu o plnění usnesení synodu taktéž schváleno.

Nově ordinovaní kazatelé pozdravili delegáty z obrazovky

Nyní přichází na řadu představení nově ordinovaných kazatelů naší církve. Průvodního slova se ujímá Daniel Ženatý. „Je vždy radostnou událostí moci představit nově ordinované,“ řekl na úvod. Kvůli nepříznivé situaci, která ovlivnila letošní synod, se nové tváře představují prostřednictvím videomedailonků. V krátkých videích synodály pozdravili Jordan Tomeš, Michal Brodský, Hana Pojezdná, Jakub Kašpar, Jan Balcar, Lubomír Bureš, Miloš Ferjenčík, Oldřich Petrlík, Zdeněk Žamboch

Na řadu přichází zprávy o hospodaření povšechného sboru. Otevírá se rozprava. Krátce hovoří Jaroslav Pechar, dále David Balcar či Michal Vogl. Jiří Bureš předložil návrh, aby synodní rada přesněji informovala o investičních projektech církve.

Synodálové se nyní budou zabývat usneseními k jednotlivým zprávám. Schváleny jsou zpráva Jeronýmovy jednoty, zpráva o hospodaření povšechného sboru, stejně tak i zpráva správní rady Personálního fondu, zpráva investičního výboru synodní rady, zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru a zpráva o fundraisingu.

Byla schválena taktéž účetní závěrka za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku (schodek rozpočtu vypořádán bezúročnou půjčkou z Personálního fondu ve výši 5 mi

lionů Kč). Také byl schválen rozpočet pro rok 2021, výše celocírkevních repartic pro rok 2022 a jejich rozdělení mezi senioráty.

Na program přicházejí opět volební povinnosti. Konkrétně se bude volit nový předseda synodu, který na pozici nahradí Jiřího Grubera. Kandidáty jsou Michal Kitta a Miroslav Pfann. Zvolen byl Michal Kitta.

Nyní přichází na řadu volba náhradníka investičního výboru synodní rady. V užší volbě mezi Davidem Nečilem a Vladimírem Svobodou získal více hlasů bratr Nečil, je tedy zvolen náhradníkem.

Zbývá volba studentské farářky. Navrženou kandidátkou je Jana Hofmanová, návrh předkládá synodní rada. Sestra Hofmanová obdržela výrazně nadpoloviční většinu hlasů a stává se studentskou farářkou Evangelické teologické fakulty UK.

Na řadu přichází nepříjemné téma – dlužné celocírkevní sbírky z roku 2020. Neodvedl ji např. sbor Dolní Bělá, Ratiboř, Duchcov či Javorník u Jeseníku. Synod jim ukládá, aby veškeré dluhy do 30. 10. 2021 vypořádaly.

Synod bere na vědomí zprávu o projektu rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova sboru. Také bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty. Posledním bodem tohoto oddílu je projednání prodeje pozemku v Praze-Vinoři, také schválen.

Nyní přicházejí na řadu návrhy konventů a synodní rad, které se týkají hospodaření povšechného sboru. Odstranění vícenásobného zdanění prostředků odváděných do PF nebylo přijato. Naopak byl přijat návrh na zmírnění finanční zátěže při slučování sborů. Žádost Ochranovského seniorátu při ČCE v Praze o odpuštění dluhu v souvislosti s koupí Milíčovy kaple. Případné schválení by znamenalo navýšení církevních repartic. Tento návrh byl ze strany seniorátu zrušen. Snížení dluhu sboru v Teplicích bylo schváleno.

Sloučení sborů i nový zpěvník

Synod se zabývá koncepcí investic do střediska Horského domova v Herlíkovicích, konkrétně o sjednání půjčky ve výši 17,5 milionu Kč. Toto usnesení bylo přijato.

Na programu je nyní bod týkající se slučování sborů. Bylo schváleno sloučení:

  • FS v Krakovanech a FS v Kutné Hoře,
  • FS v Libenicích a FS v Kolíně,
  • FS v Kralovicích a v Chrástu
  • FS v Semtěši a FS v Čáslavi.

Zprávy o životě sborů s podporovaným místem byly přijaty.

Synodálové se nyní věnují plnění úkolů předchozích synodů. Průběžnou zpráva o plnění strategického plánu ČCE, synod ji přijímá.

Na pořadu je přijetí či nepřijetí zprávy Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi. V ní se píše, že spíše než věroučným téma jde o téma pastorační. Byla otevřena rozprava. Jako první vystupuje bratr Blažek. „Nedokážu se přenést přes to, když se v církvi hovoří o tom, že se chceme posunout. Kam? Neumím překročit hranici toho, když Písmo o této věci hovoří z mého pohledu negativně.“ Dále se přihlásil o slovo Pavel Pokorný. „Naši bratři gayové a lesby začínají hovořit tak, jak jsme dosud neslyšeli. Bylo by mi líto, kdyby ten rozhovor ustal.“ Domnívá se, že diskuze může být užitečná nejen pro homosexuály, ale pro celou církev, protože se jejím prostřednictvím můžeme dostat k tématům vztahů, důvěry i zmíněného hříchu. Bratr Polinský vyjádřil vděčnost za to, že se církev tématu LGBT věnuje. „Doufám, že dřív, než bude legalizován sňatek stejnopohlavních párů, najde Českobratrská církev evangelická odpověď na otázku, jak k nim přistupovat,“ prohlásil. Jaroslav Pechar doplnil, že již v roce 2005 vznikl fundovaný dokument Problematika homosexuálních vztahů a doporučil před tím, než bude rozpoutána další debata, prvně nastudovat již existující literaturu. V následném hlasování synod přijímá předloženou zprávu Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi a souhlasí s pokračováním činnosti komiseve směru ve zprávě naznačeném.

Pokračuje se v projednávání dalších témat, nyní konkrétně zněním modlitby Páně v novém zpěvníku. V něm budou uvedeny obě podoby, ekumenická i moderní, takže synod nemusí rozhodovat o jedné z variant.

Schvalují se také nové bohoslužebné formuláře. Schválen byl například fomulář ustanovení synodního seniora, synodního kurátora a synodní rady. Na řadu přichází také nový evangelický zpěvník. Představil jej Pavel Hanych, člen tvůrčí skupiny, která zpěvník připravuje. Vyjádřil naději, že zpěvník je takřka hotov. Probíhají poslední úpravy, připraven k tisku by měl být na konci léta. ředstavil také grafickou podobu knihy. Podílí se na ní Filip Halama z Ústřední církevní kanceláře společně s externím knižním grafikem. Zpěvník bude stát v první etapě prodeje 490 Kč. Ta bude určena především pro sborové objednávky, aby nákup zpěvníků zatížil sborové rozpočty co nejméně. Ve volném prodeji bude pak cena zpěvníku přibližně o 40 % vyšší. Současně se samotným zpěvníkem se připravuje i chorálník a kytarový doprovodník. Chorálník vyjde v knižní podobě, kytarové doprovody elektronicky. Aplikace pro mobilní platformy Android a Apple bude zdarma. Slavnostní uvedení zpěvníku je plánováno do pražského Salvátora na 28. listopad (první adventní neděli), chystají se také uvedení v některém z moravských měst.

Nyní je otevřena rozprava. Bratr Balcar prosí o ujasnění problematiky textové části. Promluvil také Jiří Mrázek, děkan ETF. „Velmi si vážím zpěvníku i těch, kdo jej připravovali. Domnívám se, že písně jsou v podstatě modlitby, které formují zbožnost. Teď se dozvídám, že některé z písní, jejichž seznam jsme již schválili, byly najednou vyřazeny,“ vyjádřil rozpaky. Právnička Kopecká vysvětluje, že problémy s autorskými právy zveřejnění některých písní zabránily. „Není v silách synodu, aby schvaloval píseň po písni. Je jich přes osm set,“ řekl Hanych. „Byly to vcelku boje,“ doplnil k výběru písní. Rozprava byla uzavřena, přechází se ke hlasování. Usnesení bylo schváleno s drobnou formulační úpravou navrženou Davidem Balcarem.

Plenární schůze je přerušena. Následující hodinu budou jednat jednotlivé komise (A, B, C, D). Na počest vzniku nového zpěvníku zpívá shromáždění píseň Již nebe jde k nám, která je jeho součástí.