Odpolední blok proběhl svižně. Synodálové budou dál jednat v komisích

20. května 2022

Páteční odpolední blok letošního synodu proběhl svižným tempem, přestože na delegáty čekala velká sousta: změny Církevního zřízení i liturgické inovace. Po zbytek odpoledne jednají synodálové odděleně v jednotlivých komisích. Na večer připravil domácí Brněnský seniorát společenský program.

Odpolední blok proběhl svižně. Synodálové budou dál jednat v komisích
20. května 2022 - Odpolední blok proběhl svižně. Synodálové budou dál jednat v komisích

Také odpolední blok začíná zdravicí hosta, tentokrát starosty města Svitavy a poslance Parlamentu České republiky Davida Šimka. Delegáty přivítal ve Svitavách, vyzdvihnul spolupráci s místním farářem br. Filipem Kellerem a dodal, že je velmi vděčný, že jeho město může tak významnou akci, jako je zasedání nejvyššího zákonodárného orgánu ČCE, hostit.

Na stůl přicházejí tisky zabývající se liturgickými záležitostmi, hovoří členka poradního odboru liturgického ses. Radka Včelná, která ještě donedávna tento poradní odbor vedla. Představuje návrhy změn v křestním formuláři, který nově upravuje zejména liturgickou praxi křtu dospělých, dětí a nemluvňat. Všechny návrhy v inkriminovaném tisku 25 byly synodem přijaty.

Dále jsou na řadě záležitosti týkající se církevních řádů. Proti návrhu, podle něhož by nově za řádné čerpání dovolených duchovenských zaměstnanců a zaměstnanců ÚCK odpovídal synodní senior či příslušný senior každého ze seniorátů, vystoupil Jakub Keller. „Jako senior Chrudimského seniorátu o této povinnosti vím a nepovažuji za nutné, aby mi to synod ukládal,“ prohlásil. Návrh naopak podpořil senior moravskoslezský, Marek Zikmund, který se přiznal, že již v minulosti dostal z církevního ústředí ohledně této věci upomínku, a tak by změnu uvítal. V následném hlasování byl návrh přijat.

Změny Církevního zřízení přinesly zjednodušení procedur i úpravu počtu poslanců synodu

Synod uložil synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 4 odst. 3., a dále aby 1. zasedání 36. synodu předložila návrh změn Řádu o správě církve, které umožní zkrácení doby nutné pro slučování sborů.

Důležitým bodem je návrh týkající se úpravy počtu poslanců synodu. Počty volených poslanců pro jednotlivé senioráty jsou nově stanoveny takto: pražský 4, poděbradský 2, jihočeský 2, západočeský 2, ústecký 2, liberecký 2, královéhradecký 2, chrudimský 2, poličský 2, horácký 2, brněnský 4, východomoravský 6, moravskoslezský 4, ochranovský 2.

Na řadě je hlasování o návrhu týkající se změny Církevního zřízení, které upravuje zaměstnanecký poměr kazatelů k církvi. Na schválení je třeba 2/3 většina hlasů, pro korektní hlasovací proces je opět využit elektronický systém Irbis. Návrh změny paragrafu 12 je schváleno. Nové zní takto: Synodní rada může s farářem nebo jáhnem ukončit zaměstnanecký poměr v církvi písemnou výpovědí pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden, a to: „(d) zanikne-li povolání faráře nebo jáhna v důsledku uplynutí doby určité, na niž byl povolán, aniž by byl zároveň povolán ke službě v jiném církevním sboru (…)“. Schválena je také změna Řádu pro kazatele, která odkazuje na nové, právě schválené znění paragrafu 12 Církevního zřízení. Synod usnesl změny Řádu o správě církve čl. 3 odst. 1–3, čl. 29 odst. 1, písm. e) a čl. 39 odst. 1, písm. f). Dále usnesl změny Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 1–3 a také zrušil dotazník k Pravidlům zřizování a rušení kazatelských míst. Následně opravil zjevné chyby v CZ a ŘK. Synod uložil synodní radě, aby na 4. zasedání 35. synodu připravila návrh na změnu církevních řádů, které stanoví počty poslanců z jednotlivých seniorátů tak, aby se i při klesajících počtech členů zachovaly současné počty poslanců za jednotlivé senioráty. Volit se mají stejné počty farářů a seniorů a náhradníků.

Větší diskuse se udála jen kolem změny Církevního zřízení v bodě, který se věnuje procedurám některých změn CZ. Změny CZ by nově mohl realizovat sám synod dvoutřetinovou většinou a povinné "kolečko" ve sborech a seniorátech by se konalo jen v otázkách, které CZ považuje cca od 70. let 20. stol. za podstatné. S hlasem proti vystoupil Michal Vogl - "kolečko" přispívá k lepší informovanosti v rámci celé církve, i když jde o proceduru zdlouhavou a náročnou.  

Ke změnám došlo také v případě Řádu pastýřské služby. Navrhované změny představil a objasnil církevní právník Adam Csukás. Upravuje např. působnost řádu, povolávání náhradníků, pravomoci pastýřských rad apod. V následujícím hlasování synod tyto změny schválil. Také toto změněné a doplněné usnesení synod schválil.

Neordinovaní bohoslužby nepovedou, obnovení diakonátu neprošlo. Nové kurzy pro výpomocné kazatele začnou už na podzim

Synod neschválil návrh Jihočeského seniorátu, aby nesvátostné bohoslužby mohli vést i neordinovaní členové církve. Jihočeský konvent argumentoval, že „v současné době nemohou kázat ani studenti teologie s uzavřeným bakalářským vzděláním. Řády jsou obcházeny přes předčítání vlastních kázání konzultovaných s ordinovaným členem církve. V budoucnu bude potřeba zapojení neordinovaných „kazatelů“ ještě větší, a tak se může realita s řády značně rozcházet.“ Návrh však nedoporučily ani příslušné komise synodu, které se návrhem zabývaly s tím, že by taková možnost podrývala vzdělání, kterého ordinovaní kazatelé musejí dosáhnout.

Dalšími procesuálními změnami jsou zrušení Pravidel přípravy k diakonátu a zjednodušení pravidel pro poskytování zápůjček z prostředků Personálního fondu.

Zvýšený zájem synodálů vzbudil návrh týkající se změny Řádu pro kazatele, který upravuje maximální dobu povolání kazatele na základě společné povolací listiny.  Filip Keller připomněl nedávnou hisotrii změn v této věci. Apeloval na zjednodušení řádů s poukazem na to, aby délka povolání kazatele byla na moudrosti sborů, seniorátních výborů a synodní rady. O návrhu se nakonec nehlasovalo, byl na návrh z pléna odložen, aby mohl být detailněji projednán ještě dnes odpoledne a vpodvečer příslušnými komisemi. 

Byla také upravena výše osobního příplatku ke mzdě v závislosti na výši úvazku. V případě změny výše pracovního úvazku duchovenského zaměstnance v průběhu kalendářního roku personální a mzdové oddělení ÚCK z moci úřední přepočítá výši osobního příplatku tak, aby odpovídala aktuální výši úvazku. 

Synod schválil rámcovou náplň celocírkevního kurzu pro zájemce o službu výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve. Vystoupil bratr Ondřej Titěra. „Spolupráce s ETF je nadmíru dobrá, dokonce tak dobrá, že to skoro až zaskočilo naši administrativu. Díky tomu bude možné první kolo vzdělávání výpomocných kazatelů spustit již v září či říjnu letošního roku. Výuku budou zajišťovat přímo pedagogové fakulty,“ informoval.

Vzata na vědomí synodem byla zpráva k pilotnímu projektu na zřízení regionálních sborů.

Návrh na obnovení diakonátu neprošel, nedoporučily jej ani 2 ze 3 (B a C) komisí, které se jím zabývaly.

Na pořadu měl být dále bod týkající se nového rozložení seniorátů ČCE. Vzhledem k tomu, že projednávání tohoto bodu bude vyžadovat větší časovou dotaci, je ponecháno do dalšího bloku, tedy na sobotní dopoledne. Dnes však synodály čeká ještě jednání v komisích (A. B, C, D). Společný program vyvrcholí večerním posezením, které připravuje domácí Brněnský seniorát. Předtím, než se delegáti rozdělili do skupin, však ještě modlitba Radky Včelné a píseň z nového evangelického zpěvníku.