Delegáty pozdravili zahraniční hosté. Synod schválil změny Církevního zřízení

26. května 2023

V pátek odpoledne se synodálové zabývali zejména revizí toho, v jaké fázi se nachází plnění úkolů zadaných synodem v předchozích letech. Na řadu přišla otázka LGBTQ lidí, ale i změny v Církevním zřízení. Pokračovala také diskuze o novém rozdělení seniorátů. 

Delegáty pozdravili zahraniční hosté. Synod schválil změny Církevního zřízení
26. května 2023 - Delegáty pozdravili zahraniční hosté. Synod schválil změny Církevního zřízení

Na úvod se představili zahraniční hosté z partnerských církví Českobratrské církve evangelické, kterých je přes dvacet. Pozvání přijali zástupci Evangelické luterské církve v Americe, Sjednocené protestantské církve ve Francii, Presbyterní církve v Jižní Koreji, Presbyterní církve v USA a Spojené reformované církve v Anglii. Biskup Evangelické luterské církve v Americe Felix Malpica přítomné pozdravil a předal synodnímu seniorovi dar – plaketu ve tvaru amerického státu Wisconsin, kde se jeho domovský sbor nachází.

felix malpica

Synod se usnesl, že rozhodnutí o novém rozdělení seniorátů se odkládat nebude

Po polední pauze se pokračovalo v projednávání reformy seniorátů. Bratr Přívratský prohlásil, že mu dialog připomíná šachovou partii. O tématu se podle něj jedná nárazově. Navrhuje, aby byla vytvořena komise, která by jednala průběžně. „Pokud se chtějí dva senioráty spojit, nechť jim v tom není bráněno,“ řekl.

„Kdybychom nepřikročili k reformě seniorátů v původním harmonogramu, tak bychom museli řešit jiné problémy. Bez nějakého opatření se neobejdeme,“ připomněl Jiří Schneider s tím, že synodní rada na přijetí návrhu nijak netlačí. Daniel Fojtů navrhuje, aby se přes dopolední návrh Jiřího Palána (o tom, že se má rozhodnutí odložit do 1. zasedání 37. synodu, tedy o 4 roky) přešel synod k dennímu pořádku (tj. vůbec o něm nehlasoval). Také Jakub Keller navrhuje rozhodnutí dále neodsouvat.

„Proces nemá probíhat ve stylu o nás bez nás, ale mají to být senioráty ve spolupráci se synodní radou,“ zdůraznil Adam Csukás. „Na otázku, co se stane, když neuděláme nic: pokud to dobře chápu, některé senioráty přestanou být schopny vykonávat své statutární funkce,“ řekl Daniel Matějka.

Po konci rozpravy se nejprve hlasovalo o návrhu Jiřího Pálána, který chtěl rozhodnutí o novém rozdělení seniorátu odložit. Synod neodhlasoval přechod k dennímu pořádku, takže se návrhem br. Palána musel věcně zabývat. Nicméně v následném hlasování návrh nebyl přijat. Obdobně - obsahově i procesně - si stál návrh konventu Jihočeského seniorátu ČCE. Tento návrh, který žádal odložení rozhodování o novém uspořádání seniorátů o 4 roky, také neprošel. I zde se řešil přechod k dennímu pořadku, ale ani tady nebyl odhlasován. A v následném "ostrém hlasování" nezískal podporu.

Třetím návrhem, který chtěl řešit reformu seniorátů, byl návrh poděbradského konventu ve znění: „Synod ukládá synodní radě, aby byl vypracován alternativní návrh na reformu seniorátů, který by řešil funkční problémy a územní potřeby těch seniorátů, kde skutečně jsou a zároveň zachoval dobře fungující struktury a společenství.“ Do třetice se opakoval stejný scénář: pokus přejít k dennímu pořádku neprošel ani tentokrát, ale návrh přijat nebyl.

Synod schválil všechna usnesení týkající se vztahu církve k LGBTQ lidem

Výchovná komise navrhla usnesení ohledně bodu týkajícího se přípravy rozhovoru a stanovistka ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví ve znění: „Synod bere s díky na vědomí zprávu 'komise pro rozhovor o soužití s LGBTQ lidmi v církvi' a podporuje její práci. Synod podporuje vznik nového textu navazujícího na příručku 'Problematika homosexuálních vztahů' z r. 2006. Synod podporuje další aktivity komise jako např. přípravu pomocných materiálů pro liturgické vedení bohoslužeb s požehnáním vztahu dvou lidí stejného pohlaví."

simona kopecká

Simona Kopecká sdělila, že diskuze o tématu se přesunula z komise do církve i jednotlivých sborů. „Velmi dobře si uvědomujeme, že diskuze chce čas. Pokud chceme naslouchat druhým, kteří mají jiný názor a chceme spolu žít v jednom společenství, chce to čas,“ řekla.

„Já práci komise vítám, ale nesouhlasím s návrhem usnesení, aby komise připravovala nějaké další materiály, protože to není jejím zadáním,“ reagoval Jiří Tengler v rozpravě. Brněnská farářka Radmila Včelná kvitovala, že se berou ohledy na tu část církve, která je v otázce LGBTQ zdrženlivá a konzervativní, protože to pro jejich víru představuje zásadní problém. „Měli bychom ale brát ohled i na ty, kterých se to týká. LGBTQ lidé mezi námi, v našich sborech, žijí,“ upozornila. Synodálové všechny tři body zmíněného návrhu z komise přijali. Poslední bod byl přitom schválen o jediný hlas.

Synod přijal změny v Církevním zřízení, návrh o možnosti vedení bohoslužeb bohoslovci neprošel

Došlo k některým změnám Církevního zřízení. Pro schválení těchto změn je přitom třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech přítomných synodálů. Synod například schválil zrušení možnosti dočasného postavení kazatele mimo službu při řízení před pastýřskou radou. Došlo ke zjednodušení procedury některých změn. Návrh, podle něhož by pro přijetí usnesení synodu o církevním zřízení, pokud nejde o základní věci, nově nebyla potřebná dvoutřetinová většina hlasů, neprošel.

jiří bureš

Synod dále projednával možnost vedení (nesvátostných) bohoslužeb studenty evangelické teologie. Student ETF Milan Kocanda synodály vyzval k tomu, aby návrh podpořili. Adam Csukás upozornil na skutečnost, že aktuální církevní řády toto umožňují. Také děkan ETF Roskovec uvedl, že změna řádů není z jeho pohledu nezbytná. Ani komise synodu (teologická a právní) přijetí tohoto bodu nedoporučily. Návrh neprošel.

V podvečer jednaly ještě synodní komise. Toto jednání je neveřejné, výstupy se budou projednávat během sobotního jednacího dne.