Online reportáž ze synodu 2023 - čtvrtek

25. května 2023

Rychlý souhrn dění z prvního jednacího dne (čtvrtek 25. května 2023) na synodu Českobratrské církve evangelické, který se konal v Praze v Komunitním centru Matky Terezy na Jižním Městě.

Online reportáž ze synodu 2023 - čtvrtek
25. května 2023 - Online reportáž ze synodu 2023 - čtvrtek

Online reportáž z prvního jednacího dne 1. zasedání 36. synodu ČCE

 

Děkujeme za pozornost, online přenos bude pokračovat v pátek 26. května od 8 hodin. 

17:35 | Program dnešního jednání v Komunitním centru Matky Terezy je vyčerpán. Synod pokračuje v 18:30 bohoslužbami s večeří Páně v nedalekém kostele ČCE na Jižním Městě. Káže Simona Kopecká. V rámci bohoslužeb budou připomenuta jména zesnulých pracovníků církve a budou také představeni nově ordinovaní členové církve. 

Bohoslužby můžete sledovat živě od 18:30 (za přenos děkujeme Farnímu sboru ČCE v Praze 4 - Jižním Městě):

17:25 | ❗️Synodálové rozhodují o předložených zprávách. Zpráva synodní rady byla jednomyslně přijata. Synod zřejmou většinou přijal i Informace o církvi, Zprávu ÚCK, Zprávu koordinátora supervize, Zprávu Evangelické akademie, Zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie, Zprávu o Sdružení evangelické mládeže a Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení 4. zasedání 35. synodu.

boskovický farář Jiří Bureš

jiří bureš

17:15 | V rozpravě dále vystoupil Jiří Bureš. Hovořil o materiálu Zásady komunikace v církvi, který byl nedávno rozeslán do sborů. Má formu směrnice, což podle něj může mířit k zaměstnancům církve, ale ne k členům sborů. I další stati považuje za zmatečné. Navrhuje, aby synod pověřil ÚCK dopracováním směrnice tak, aby neomezovala faráře ve veřejných projevech. Jiří Schneider reaguje poukazem na fakt, že faráři jsou zaměstnanci církve, a proto pro ně mají směrnice platit. Směrnice je pokusem o vymezení koridoru. 99 % komunikace farářů na sociálních sítích je v pořádku, ale pak je to zbylé procento, které musíme nějak řešit. Na vyřčené reagoval synodní senior Pavel Pokorný. Kritizovat církev oprávněně je v pořádku. Nejlépe z očí do očí, ale i v tisku nebo na sociálních sítích. Samozřejmě oprávněně! David Braha se staví na stanu těch, kdo směrnici o komunikaci připravili, nejde o žádnou inviziční směrnici. V jistých situacích se hodí počkat a nereagovat vznětlivě.

17:09 | Michal Vogl ocenil zprávu ÚCK. Mimo jiné také zmínil důležitost podpořit ty, kteří ze služby z různých důvodů odcházejí. Předkládá návrh, který se týká možných finančních odměn pro kandidáty církevní služby, kteří konají povinnou církevní praxi na sborech.

michal vogl

 

delegátka mládeže Ema Pospíšilová

ema pospíšilová

17:05 | Za mládež vystoupila Ema Pospíšilová. Ve spolupráci se synodní radou se mimo jiné věnují tématu sexuálního zneužívání v církvi. Spolupracují se spolkem Někdo ti uvěří. Jsou vděční za otevřenou a smysluplnou spolupráci.

16:58 | Roman Mazur proslovil úvodní slovo k zásadnímu tématu restrukturalizace církve při přechodu na samofinancování a vysvětlil některé jeho body.

16:55 | Filip Šimonovský, koordinátor supervize v ČCE, vysvětluje, co je supervize v církvi, že je využívána a jak se stát supervizorem v církvi. Ve spolupráci se synodní radou vzniká nová koncepce supervize.

16:50 | Petr Štulc hovoří k finanční zprávě ústředí. Vysvětlil, že audit hospodaření v ekonomicky dramatičtějším roce 2018 přinesl pět témat, která měla stabilizovat ekonomický chod ÚCK (zlepšení vnitřní činnosti a fundraisingu, lepší zhodnocení nemovitostí a další), což bylo úspěšné. Od té doby se celocírkevní odvody nezvýšily, tedy reálně klesly.

 

Martin Balcar, vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře

martin balcar

16:46 | Martin Balcar, vedoucí tajemník ÚCK, doplňuje zprávu o stavu ÚCK mimo jiné zmínil, že za posledních 5 let došlo k významnému zvýšení příjmů z nájemného. Fundraising na podporu Ukrajiny jen za loňský rok přinesl 27 milionů Kč. Od roku 2018 se zvýšily mzdy ÚCK o 28 %, čímž se dostaly na solidnější úroveň i v rámci Prahy. Došlo k výraznému posunu v digitalizaci církve. Velké poděkování patří všem, kdo ve sborech pomohli a pomáhají občanům Ukrajiny.

16:45 | Následuje rozprava ke zprávám předloženým synodu. 5 minut na příspěvek.

16:43 | Janu Šarounovou, druhou náměstkyni synodního kurátora, v synodní radě netěší, že se přes dobrou vůli někdy nepodaří komunikace - úkolů je hodně a tempo zběsilé. Naopak radost jí přináší spolupráce s ostatními v SR, každý má své místo, těší ji setkání s živou a inspirující vírou, nadšení, které není závislé na délce praxe a zkušeností. To je naděje pro církev.

Roman Mazur, druhý náměstek synodního seniora

roman mazur

16:40 | Roman Mazur, druhý náměstek synodního seniora, hovoří o čtyřech oblastech:

  1. Restrukturalizace církve na cestě k samofinancování – o tom budeme mluvit ještě na jiném místě.
  2. Evangelizace a misie – výborně fungující komise synodní rady, udělal se kus práce v mnoha oblastech.
  3. Práce s mládeží – na seniorátní úrovni odešlo několik pracovníků, což je znát. Snažíme se o obnovu na seniorátních úrovních, na celocírkevní úrovni byl nedávno zvolen nový COM – celocírkevní odbor pro mládež. Dělný, aktivní, odhodlaný.
  4. Životní prostředí – skupina výborných dobrovolníků se kterými hodláme dále pracovat.

Simona Kopecká, první náměstkyně synodního kurátora

DSC_0923

16:38 | Simona Kopecká, první náměstkyně synodního kurátora, cituje Forresta Gumpa jako před dvěma lety, kdy byla do synodní rady zvolena a o práci pro církev toho mnoho nevěděla: "Jak říkala jeho máma. Ať se děje, co se děje, zázraky se dějí každý den."

16:35 | Ondřej Titěra, první náměstek synodního seniora, mimo jiné děkuje ústřední církevní kanceláři, synodní rada i církev v ní má velkou oporu. Zmiňuje jistou bezradnost při formálních ekumenických setkáních v ČR, i když vztahy jsou korektní. Opravdová ekumena se odehrává na úrovni sborů a farností. V mezinárodním formátu má ČCE velké ekumenické bohatství a je na synodní radě, aby vytyčila priority. Ty vidí Ondřej Titěra spíše v jakési dynamické matici, než v přesně definovaném seznamu. 

první náměstek synodního seniora Ondřej Titěra

 

synodní kurátor Jiří Schneider

jiří schneider

16:31 | Svůj příspěvek přidal synodní kurátor Jiří Schneider:

Je dobře, že chceme věnovat více času duchovním věcem. Věnovat se praktickým záležitostem ale také musíme. Nezávislost na státu je dobrá. Snažíme se ji zvládnout, je pro život církve moc dobrá. V mnoha oblastech jsme kvasem. Přesto základem jsou malá přehledná společenství. Jejich úskalím může být určitá uzavřenost. Navíc řeší udržitelnost své samostatnosti. Je to nadějné.

 

synodní senior Pavel Pokorný

DSC_0819

16:25 Zprávu synodní rady komentují jednotliví její členové. Pavel Pokorný, synodní senior, hovoří o tom, že jsme na jedné lodi, i když se zvedají vlny a někdy do ní teče. Táhneme za jeden provaz. Je třeba více držet pospolu, podpírat se navzájem. Kam směřujeme? Ke změnám ve struktuře? Chceme být malá společenství, nebo velké regionální sbory? Chtěli bychom různé formy. Potřebujeme větší samostatnost, ale i větší solidaritu. Církev žije spolu, slaví a slouží. Není to firma, i když si firemní kulturu v určitých oblastech má osvojovat. Na prvním místě se vztahujeme k evangeliu, které přichází jako dar, které nevlastníme. Nejsme mistry, jsme učedníky. Kristus mluví o následování. O přeplavení se na druhou stranu. Nevíme, co nás na druhé straně čeká. Nevěděli to ani učedníci - to je inspirace pro nás, abychom nezůstali jen u sebe a doma.

 

opakovaně zvolený celocírkevní kazatel pro menšiny Mikuláš Vymětal

DSC_0895

16:05 | Výsledky dalších voleb:

  • Delegáty Synodu leuenberských církví v ČR jsou zvoleni za faráře Jana Hofmanová, Jiří Šamšula a náhradník Ladislav Beneš, za laiky Daniela Hamrová, Karel Pacovský a náhradník Martin Balcar.
  • Do Celocírkevní pastýřské rady a Oblastní pastýřské rady I byli doplňovací volbou zvoleni: Jiří Šamšula na post druhého náhradníka CPR z řad kazatelů a Ivo Kraus jako první náhradník OPR I z řad presbyterů.
  • Celocírkevním kazatelem pro menšiny se stal na dvouleté období na plný pracovní úvazek Mikuláš Vymětal.

DSC_0802

 

15:31 | Po krátké přestávce, v níž převzalo žezlo předsednictví nové předsednictvo synodu, pokračuje jednání volbami do církevních grémií.

  • Do čela komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe byl zvolen Dalibor Tureček, náhradníky Jan Keřkovský a Daniel Ženatý.
  • Do devítičlenné odvolací komise synodu byli zvoleni: Jakub Keller, Petr Pivoňka, Jan Roskovec, Janina Zemanová, Matěj Opočenský, Jan Růžička, Jiří Bureš, Jan Lavický a Hana Honsnejmanová. Náhradníky jsou: Petr Hladík, Helena Hájková a Zdeněk Zezula.

15:19 | ❗️Termín synodu v roce 2025 (3. zasedání 36. synodu) byl stanoven na 15. - 17. května 2025, o místě konání rozhodne 2. zasedání 36. synodu v roce 2024, tedy za rok. Též bylo přijato usnesení o úhradě nákladů.

15:17 | K programu 7. jednání (sobota ve 13:30) přibývá bod představení ředitelky Diakonie Hany Sklenářové a nově jmenované dozorčí rady. Program synodu byl schválen s touto úpravou.

15:15 | Posledním bodem úvodních procedurálních záležitostí je rozdělení poslanců a poradců do komisí, to bylo přijato dle připraveného návrhu.

15:14 | Nové předsednictvo synodu na společné fotce v plné zbroji, za nimi bdí právní poradce Adam Csukás.

Zleva: Matěj Cháb, Jana Grollová, Michal Vogl, Michal Kitta (předseda), Daniel Fojtů, Štěpán Janča.

předsednictvo synodu

15:12 | Náhradníky předsednictva z řad laiků byli zvoleni v tomto pořadí: Jana Brahová (50 hlasů), Jakub Pavlis (46 hlasů), Petr Hladík (37 hlasů).

15:10 | A zbývá zvolit ještě náhradníky předsednictva z řad laiků. Návrh přijali Petr Hladík, Jana Brahová, Daniel Heller, Jiří Pellar, Jakub Pavlis. Volíme opět tři jména, pořadí určí počet získaných hlasů.

15:07 | Náhradníky předsednictva z řad duchovních byli zvoleni v tomto pořadí: Daniel Matějka (59 hlasů), Filip Keller (55 hlasů), Jiří Palán (50 hlasů).

15:05 | Volíme náhradníky předsednictva 36. synodu. Za kazatele byli navrženi a nominaci přijali Jiří Palán, Tomáš Molnár, Daniel Matějka a Filip Keller. Volíme tři jména, pořadí určí počet získaných hlasů.

15:03 | ❗️Laickými členy představenstva synodu byli zvoleni: Jana Grollová (63 hlasů), Daniel Fojtů (51 hlasů) a Matěj Cháb (49 hlasů), všichni tři se rovněž odebírají k předsednickému stolu. Jiří Pellar získal 34 hlasů.

14:58 | Volíme členy předsednictva z řad laiků. Návrh přijali Matěj Cháb, Daniel Fojtů, Jiří Pellar a Jana Grollová. Volíme tři jména.

14:54 | ❗️Michal Vogl s počtem 61 hlasů a Štěpán Janča se 43 hlasy byli zvoleni jako duchovenští členové předsednictva a odebírají se k předsednickému stolku. Třetí, Tomáš Molnár, získal 27 hlasů.

14:50 | Dalším bodem je volba předsednictva 36. synodu. Z řad duchovních přijali nominaci Michal Vogl, Tomáš Molnár a Štěpán Janča. Volíme dvě jména.

14.40 | Rozhodnutí o způsobu hlasování: zřejmou většinou schváleno použití hlasovacího systému.

14:27 | Zkouška elektronického hlasování, druhý pokus. Testovacím procesem zkušeně provází Martin Fryščok. 
(Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Jk 1,2)

14:21 | ❗️ Michal Kitta zvolen předsedou synodu, sál tleská. 67 hlasů pro, 3 lístky byly prázdné. Zvolený předseda se rovnou ujímá vedení.

14:14 | Návrhy na předsedu synodu: Michal Kitta (přijímá), kandidátka uzavřena, následuje ✋ hlasování tajnou volbou.

14:05 | Řešíme drobné technické potíže s hlasovacími zařízeními a přetíženou sítí. Elektřina zatím funguje a voda teče.

14:01 | Navrženi a zvoleni jsou také verifikátoři synodu Martin Fér, Jana Grollová, Martin Sabo a jejich náhradníci Daniel Freitinger a Vlasta Erdingerová. Skrutátory synodu navrženi a zvoleni David Braha, Tomáš Fér, Ludvík Pastyřík, Tomáš Rozbořil, Marek Vanča, jejich náhradníci navrženi a zvoleni Daniel Freitinger, David Nečil a Hana Pojezdná. Skrutátoři stejně jako verifikátoři jsou zvoleni na celý synod, tedy na všechna jednání v příštích čtyřech letech. 

13:58 | Zvoleni zapisovatelé jednotlivých jednání letošního synodu. 

13:55 | Následuje ve stoje proslovený slib poslanců a poradců synodu.

DSC_0838

13.51 | Dle řádů následuje povolání poradců z řad Ústřední církevní kanceláře, ETF, Jeronýmovy jednoty, Diakonie, Evangelické akademie a mládeže, právníků, ekonomů, kaplanů, duchovenské služby, supervizorů a dalších. Všichni poradci byli povoláni. 

13.50 | Sál Komunitního centra Matky Terezy v Praze je zaplněn.

13.45 | Dle řádů se slova ujímá synodní senior Pavel Pokorný, který povede jednání až do volby nového předsednictva. Následuje prezence všech přítomných synodálů. 

pavel pokorný

13.41 | Shromáždění za doprovodu celocírkevního kantora Ladislava Moravetze zpívá píseň 570 Otče náš, milý Pane.

13.31 | Synod zahájen. Úvodní pobožnosti se ujímá Michal Kitta a čte a zamýšlí se nad textem ze Skutků apoštolů 19,13-17. 

michal kitta

13.24 | Tradičně připomínáme, že zpravodajství má pouze informativní charakter. Oficiální zápis budou připravovat volení zapisovatelé a podléhá schválení verifikátorů.

13.20 | Z „mediálního centra“ synodu vás zdraví Jiří Hofman, Adéla Rozbořilová, Dana Ženatá a Pavel Hanych. Postupně během jednání vám zprostředkujeme kromě on-line reportáže také podrobnější souhrnné články, které můžete sledovat zde na webu synod.e-cirkev.cz. V sále je vše připraveno, jednání začnou ve 13.30. Dokončuje se prezence u vstupu a sál se plní do posledních míst.