Usnesení 2. zasedání 35. synodu ČCE

6. října 2020
18. září 2020, Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Háje
Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 35. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 2. zasedání 35. synodu ČCE:

Usnesení 2. zasedání 35. synodu ČCE ke stažení (kompletní usnesení včetně příloh)

A) VOLBY

Usnesení č. 1: Doplňovací volba do církevní pastýřské rady
Synod zvolil náhradníky církevní pastýřské rady z řad laiků takto: 1. Dana Piknová, 2. Pavel Balusek.

Usnesení č. 2: Doplňovací volba do oblastní pastýřské rady I – náhradník s právním vzděláním
Synod zvolil náhradníkem oblastní pastýřské rady I s právním vzděláním Jakuba Drápala.

Usnesení č. 3:  Volba revizorů hospodaření povšechného sboru a dvou jejich náhradníků
Synod zvolil revizory hospodaření povšechného sboru takto:

Revizoři: Jakub Šilar, Jiří Groll, Tomáš Vostřák, Pavla Svobodová
Náhradníci: 1. Martin Svatoš, 2. Miriam Kalhousová, 3. Jan Mašek
(Stávající čtvrtý náhradník Vratislav Jonáš Kubínek byl zvolen 4. zasedáním 34. synodu v roce 2018, volební období mu trvá až do roku 2022.)

Usnesení č. 4: Volba člena a náhradníka investičního výboru synodní rady
Synod zvolil členem investičního výboru synodní rady Daniela Fojtů.
Za náhradníka byl zvolen Tomáš Vostřák.

Usnesení č. 5: Volba delegátů leuenberského synodu
Synod zvolil delegáty leuenberského synodu takto:

Delegáti z řad kazatelů: Jana Hofmanová, Jiří Šamšula.
Náhradnice z řad kazatelů: Radmila Včelná.
Delegáti z řad laiků: Daniela Hamrová, Aleš Zapletal.
Náhradnice z řad laiků: Adéla Rozbořilová.

Usnesení č. 6:  Volba celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené
Synod povolává bratra Mikuláše Vymětala na místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené na dobu určitou od 12. listopadu 2020 do 31. prosince 2023 na plný pracovní úvazek.

 

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

 ZMĚNY CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

Usnesení č. 7: Řízení o změnách Církevního zřízení – Zjednodušení volby kazatelů
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně církevního zřízení § 12 odst. 8 a § 28 odst. 6, písm. a).

Dosavadní znění § 12 odst. 8 se mění takto:

§ 12 Faráři a jáhnové

8. Nejpozději do 5 měsíců před uplynutím doby určité, na kterou byl farář nebo jáhen povolán ke službě ve sboru, je možno přistoupit k opakované volbě. Není-li v opakované volbě znovu zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání ke službě v příslušném sboru uplynutím doby určité, na niž byl zvolen.

Dosavadní znění § 28 odst. 6, písm. a) se mění takto:

§ 28 Shromáždění povšechného sboru

6. Synod se usnáší dvoutřetinovou většinou všech svých členů:

a) o zásadních otázkách církve, a to o vyznání církve a o základních věcech církevního zřízení, jimiž jsou: cyklus synodů a konventů, délka volebního období, omezení volitelnosti na určité období, podmínka, že jen starší je volitelný do vyšší funkce, a otázka virility a opakované volby faráře nebo jáhna. […]

Usnesení č. 8:  Řízení o změnách Církevního zřízení – volba pastýřských rad synodem
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně církevního zřízení § 28 odst. 12.

Dosavadní znění § 28 odst. 12 se mění takto:

§ 28 shromáždění povšechného sboru (synod)

12. Synod volí na dobu šesti let církevní pastýřskou radu a její členy pastýřských rad a jejich náhradníky.

ZMĚNY ŘÁDŮ, STATUTŮ A PRAVIDEL

Usnesení č. 9: Změny Řádu hospodaření církve
ŘHC čl. 8
Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 8 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

Čl. 8. Příjmy a obětavost

3. Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 5 % jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří. Manželé mohou platit společně. Salár se neočekává od člena sboru bez vlastního příjmu. Neplacení saláru nemůže být důvodem k vyloučení z církve.

Usnesení č. 10: Změny Jednacího a volebního řádu
JVŘ čl. 5
Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 5. Dosavadní čl. 5 se mění takto:

Čl. 5. Hlasovací právo a seznam členů s hlasovacím právem

  1. Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají:
   a) faráři a jáhnové povolaní ke službě ve sboru,
   b) členové sboru (§ 1 CZ) zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Členové správní komise hlasují pouze tehdy, jsou-li členy příslušného farního sboru.
  2. Členové jiných sborů, kteří se do sboru přistěhovali, nabývají hlasovacího práva ihned po zjištění, že byli zapsáni v seznamu členů s hlasovacím právem ve sboru, k němuž dříve náleželi.
  3. V nově zřízených nebo sloučených sborech mají hlasovací právo všichni členové, kteří byli zapsáni v seznamu členů s hlasovacím právem ve sboru, k němuž dříve náleželi.
  4. Každý farní sbor je povinen založit a trvale vést seznam členů s hlasovacím právem. Staršovstvo přezkoumá a opraví počátkem každého roku seznam členů s hlasovacím právem a vyloží jej pak nejméně 14 dnů před konáním každého sborového shromáždění k volnému nahlédnutí členům sboru.
  5. 6. Staršovstvo zapíše do tohoto seznamu členů s hlasovacím právem všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především též účastí na jeho bohoslužebných shromážděních nebo jiných aktivitách, a zároveň jsou plátci saláru. Staršovstvo může v odůvodněných případech učinit výjimku a zapsat do seznamu člena, kterému objektivní příčiny brání podílet se na životě sboru nebo platit salár.
  6. Staršovstvo přezkoumá a opraví počátkem každého roku seznam členů s hlasovacím právem a vyloží jej pak nejméně 14 dnů před konáním každého sborového shromáždění k volnému nahlédnutí členům sboru.
  7. 5. Vyložení seznamu a výzva k podání námitek se ohlásí s potřebným poučením při hlavních bohoslužbách ve dvou nedělích po sobě jdoucích, nejméně 14 dnů před konáním sborového shromáždění.
  8. 7. Námitkami se může každý člen sboru domáhat, aby byl seznam opraven buď zápisem jeho osoby nebo dalších členů sboru, nebo vypuštěním členů neprávem zapsaných.
  9. 8. Staršovstvo přijímá námitky do šesti dnů před konáním sborového shromáždění a rozhodne o nich. Proti jeho rozhodnutí je přípustné odvolání podle § 20 CZ.
  10. 9. Bude-li námitkám nebo podanému odvolání vyhověno až po skončení sborového shromáždění, zůstanou přijatá usnesení a výsledky voleb v platnosti, jestliže hlasy, o kterých bylo takto rozhodnuto, nemohly ovlivnit výsledek hlasování.

Usnesení č. 11: Revize statutu Jeronýmovy jednoty
Synod usnáší změny Statutu Jeronýmovy jednoty, jak jsou uvedeny v tisku č. 20 na str. 1–5.

Usnesení č. 12: Změny Řádu diakonické práce
ŘDP čl. 16
Synod usnáší změnu Řádu diakonické práce čl. 16 odst. 3, čl. 18 odst. 4, čl. 19 odst. 2.

Dosavadní čl. 16 odst. 3 se mění takto:

Čl. 16. Správní rada Diakonie ČCE

3. Správní rada Diakonie ČCE:

a. po projednání s dozorčí radou příslušného střediska jmenuje a odvolává ředitele středisek Diakonie ČCE, jmenuje ředitele středisek Diakonie ČCE. Výběr ředitele střediska probíhá ve spolupráci s příslušnou dozorčí radou střediska.

b. jmenuje prozatímní ředitele středisek Diakonie ČCE,

c. odvolává ředitele středisek Diakonie ČCE. O svém záměru odvolat ředitele střediska informuje příslušnou dozorčí radu střediska, která je oprávněna se k záměru vyjádřit v termínu, který stanoví správní rada Diakonie ČCE.

Dosavadní písm. b) se přečísluje na písm. d).

Dosavadní čl. 18 odst. 4 se mění takto:

Čl. 18. Správní rada střediska Diakonie ČCE

4. Správní rada střediska má 3 až 5 členů. Konkrétní počet členů správní rady stanoví statut střediska.

Členy správní rady střediska jsou:

a. ředitel střediska jmenovaný správní radou Diakonie ČCE po předchozím projednání s dozorčí radou střediska, který je zároveň předsedou správní rady střediska,

Dosavadní čl. 19 odst. 2 se mění takto:

Čl. 19. Ředitel střediska Diakonie ČCE

2. Ředitele střediska Diakonie ČCE jmenuje a odvolává správní rada Diakonie ČCE po projednání s dozorčí radou příslušného střediska (čl. 16 odst. 3 tohoto řádu).

 

C) SPRÁVA CÍRKVE

ÚKOLY PRO 3. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU
pro synodní radu, seniorátní výbory a ostatní církevní orgány

Usnesení č. 13: Návrh postupu pro mimořádné události
Synod pověřuje synodní radu, aby pro případ mimořádných událostí připravila návrh na změnu církevních řádů, které umožní nahradit jedno ze zasedání synodu svoláním orgánu, na který přejdou všechny pravomoci synodu s výjimkou volby členů synodní rady. Podobné změny je třeba navrhnout i v situaci, kdy není možné svolat konventy nebo sborová shromáždění.

Usnesení č. 14: Modlitba Páně v novém evangelickém zpěvníku
Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že v novém evangelickém zpěvníku bude vedle standardního znění modlitby Páně pro ČCE přijatého 1. zasedáním 35. synodu ČCE uvedeno též znění připravené teologickou komisi Ekumenické rady církví jako návrh její jednotné ekumenické podoby, které bylo ve sborové zásilce v březnu 2009 doporučeno sborům k zavádění do života církve a v roce 2018 přijato většinou konventů ČCE.

Usnesení č. 15: Příprava volby nové synodní rady
Synod bere na vědomí informace předsednictva synodu a mandátové komise o přípravě volby členů nové synodní rady a jejich náhradníků. Synod ukládá konventům, aby na přípravě volby spolupracovaly formou průzkumné volby na svých řádných zasedáních na podzim 2020, a to podle procedury navržené mandátovou komisí synodu v tisku č. 25.

Usnesení č. 16: Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví
1. Synod přijímá zprávu komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi předloženou v tisku 18 na str. 2–3.
2. Synod děkuje komisi a pověřuje ji, aby ve své práci pokračovala a informovala o ní 3. zasedání 35. synodu.

Usnesení č. 17: Nové liturgické formuláře
Bohoslužebné pořady pro nedělní a sváteční bohoslužby (oddíl A)
1. Synod schvaluje pořady bohoslužeb a vzorové formuláře I-III předložené v tisku č. 21.
2. Synod bere na vědomí, že případné připomínky či podněty, které se mohou od schválení textu vyskytnout, budou zapracovány do konečné podoby textu nové agendy. Synodní rada přes svůj PO liturgický bude, až do vydání nové agendy, shromažďovat připomínky k zapracování.

Bohoslužebný formulář ustanovení správce sboru – instalace (oddíl B)
1. Synod schvaluje bohoslužebný formulář ustavení správce sboru – instalace předložený v tisku č. 21.
2. Synod bere na vědomí, že případné připomínky či podněty, které se mohou od schválení textu vyskytnout, budou zapracovány do konečné podoby textu nové agendy. Synodní rada přes svůj PO liturgický bude, až do vydání nové agendy, shromažďovat připomínky k zapracování.

Bohoslužebný formulář vyslání učitele/učitelky teologie (oddíl C)
1. Synod schvaluje bohoslužebný formulář vyslání učitele/učitelky teologie předložený v tisku č. 21.
2. Synod bere na vědomí, že případné připomínky či podněty, které se mohou od schválení textu vyskytnout, budou zapracovány do konečné podoby textu nové agendy. Synodní rada přes svůj PO liturgický bude, až do vydání nové agendy, shromažďovat připomínky k zapracování.

OSTATNÍ USNESENÍ KE SPRÁVĚ CÍRKVE

 Usnesení č. 18: Rozhodnutí o předložených zprávách

 1. Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
 2. Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 6.
 3. Synod přijímá zprávu koordinátora supervize v ČCE předloženou v tisku č. 7.
 4. Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 8A.
 5. Synod přijímá Zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie předloženou v tisku č. 8B.
 6. Synod přijímá Zprávu nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 9.
 7. Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice předloženou v tisku č. 10.
 8. Synod nepřijímá Zprávu SEM Přátelé Herlíkovic předloženou v příloze k tisku č. 10.
 9. Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení synodu předloženou v tisku č. 11.
 10. Synod přijímá zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15B.
 11. Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2019 předloženou v tisku č. 16A.
 12. Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 16B.
 13. Synod přijímá Zprávu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2019 předloženou v tisku č. 16C.

Usnesení č. 19: Průběžná zpráva o plnění strategického plánu ČCE
Synod bere na vědomí průběžnou zprávu synodní rady o naplňování úkolů strategického plánu ČCE předloženou v tisku 18/1.

Usnesení č. 20: Poděkování členům spolku SEM Přátelé Herlíkovic
Synod děkuje členům spolku SEM Přátelé Herlíkovic a dalším dobrovolníkům za záchranu objektu Kunzárny a za další vykonané brigády v Herlíkovicích za uplynulých 10 let.

Usnesení č. 21: Sloučení FS ČCE v Kovanci s FS ČCE v Mladé Boleslavi
Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Mladé Boleslavi a v Kovanci v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Mladé Boleslavi s účinností od 1. 1. 2021 v souladu s dohodou o sloučení, která byla schválena sborovými shromážděními obou sborů a 2. zasedáním 33. konventu Poděbradského seniorátu ČCE dne 9. 11. 2019.

Usnesení č. 22: Sloučení FS ČCE v Duchcově s FS ČCE v Teplicích
Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE v Duchcově s Farním sborem ČCE v Teplicích v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Teplicích s účinností od 1. 10. 2020 v souladu s dohodou, která byla schválena sborovými shromážděními obou sborů a 1. zasedáním 35. konventu ústeckého seniorátu.

Usnesení č. 23: Sloučení FS ČCE ve Chvaleticích s FS ČCE v Přelouči
Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE ve Chvaleticích s Farním sborem ČCE v Přelouči v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Přelouči v souladu s dohodou, která byla schválena sborovým shromážděním obou sborů a 1. zasedáním 48. konventu Chrudimského seniorátu ČCE s účinností sloučení, jak je uvedena v dohodě. (viz příloha k tisku 17)

Usnesení č. 24: Usnesení o místě konání 3. zasedání 35. synodu.
Místem konání 3. zasedání 35. synodu budou Svitavy. (Synod se uskuteční ve dnech 20. – 22. května 2021.)

Usnesení č. 25: Usnesení o místě a datu konání 4. zasedání 35. synodu
Synod stanovuje dobu konání 4. zasedání 35. synodu na dny 19. – 21. května 2022, místem konání bude Praha.

 

D) HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

 ÚKOLY PRO 3. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU

Usnesení č. 26: Příprava zprávy o fundraisingu
Synod pověřuje synodní radu, aby na příští zasedání synodu připravila samostatnou zprávu o činnosti a výsledcích fundraisingu.

Usnesení č. 27: Návrh rozpočtu a výhledu hospodaření nakladatelství a knihkupectví Kalich
Synod pověřuje synodní radu, aby napříště v rámci Zprávy nakladatelství a knihkupectví Kalich zařadila návrh rozpočtu organizace na příslušný rok, včetně tříletého výhledu hospodaření organizace.

Usnesení č. 28: Právo revizorů vůči nakladatelství Kalich
Synod pověřuje synodní radu, aby v případě nakladatelství Kalich zakotvila právo revizorů povšechného sboru k nahlížení do všech listinných podkladů a právo revizorů účastnit se valných hromad.

Usnesení č. 29: Úprava Pracovního řádu díla Jeronýmovy jednoty
Synod pověřuje synodní radu úpravou Pracovního řádu díla Jeronýmovy jednoty z r. 2004 (revize řádu, stanovení limitů žádostí).

Usnesení č. 30: Dlužné celocírkevní sbírky za r. 2018
1. Synod bere na vědomí, že usnesení 1. zasedání 35. synodu č. 50 o povinnosti sborů odvést dlužné celo-církevní sbírky za rok 2018 nesplnil Farní sbor Varnsdorf.
2. Synod ukládá synodní radě, aby u tohoto sboru, který ani po výzvě 1. zasedání 35. synodu neodvedl dlužné celocírkevní sbírky za rok 2018, postupovala podle Pravidel hospodářské pomoci.

Usnesení č. 31: Dlužné celocírkevní sbírky za r. 2019
Synod ukládá sborům, které v roce 2019 neodvedly některou z celocírkevních sbírek (viz tisk č. 11), aby tak učinily do 31. 10. 2020. O výjimce může na základě žádosti sboru a doporučení seniorátního výboru rozhodnout synodní rada. Synod současně ukládá seniorátním výborům, aby dohlédly na splnění tohoto usnesení a do 30. 11. 2020 podaly zprávu o splnění usnesení předsedovi synodu.

Usnesení č. 32: Rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu
1. Synod schvaluje záměr rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu a ukládá synodní radě předložit 3. zasedání 35. synodu projekt rekonstrukce spolu s informací o aktuálním stavu jeho realizace.
2. Synod uděluje synodní radě souhlas se sjednáním úvěru na financování záměru podle odst. 1. ve výši 15 mil. Kč s 10letou splatností s fixní úrokovou sazbou ve výši 1,85 % nebo s referenční úrokovou sazbou ve výši 0,3 % nad hodnotou parametru PRIBOR.

Usnesení č. 33: Rámcový rozpočet
Synod ukládá synodní radě, aby předložila do 20. listopadu 2020 komisi D alespoň rámcový rozpočet na rok 2021 včetně tříletého výhledu rozpočtové situace k připomínkování, a aby se připomínkami komise D k rozpočtu zabývala předtím, než předloží rozpočet komisi D ke schválení.

 OSTATNÍ USNESENÍ K HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 34: Zpráva Jeronýmovy jednoty
Synod schvaluje Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.

Usnesení č. 35: Zpráva o hospodaření povšechného sboru v roce 2019
Synod schvaluje Zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2019 předloženou v tisku č. 13A.

Usnesení č. 36: Zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru
Synod schvaluje Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 13B.

Usnesení č. 37: Zpráva Správní rady Personálního fondu
Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2019 předloženou v tisku č. 13C.

Usnesení č. 38: Zpráva investičního výboru SR
Synod schvaluje Zprávu investičního výboru synodní rady za r. 2019 předloženou v tisku č. 13D.

Usnesení č. 39: Schválení účetní uzávěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání ztráty

 1. Synod schvaluje účetní závěrku povšechného sboru za rok 2019 (viz přiložené účetní výkazy s výrokem auditora).
 2. Synod schvaluje výsledek hospodaření povšechného sboru za rok 2019, kterým je po započtení daně z příjmu PO ztráta ve výši 620 tis. Kč. Tato ztráta bude kryta čerpáním Rezervního fondu ve výši 328 tis. Kč a Personálního fondu ve výši 292 tis. Kč.
 3. Synod schvaluje výsledek hospodaření roku 2018 po započtení daně z příjmu PO, který se touto účetní operací změnil ze zisku ve výši 2 525 tis. Kč na zisk ve výši 2 967 tis. Kč.

Výsledný zisk bude rozdělen takto: částka ve výši 1 155 tis. Kč bude převedena do Personálního fondu, částka ve výši 812 tis. Kč bude převedena do Rezervního fondu a částka ve výši 1 000 tis. Kč bude převedena do Fondu investic a velkých oprav.

Usnesení č. 40: Schválení rozpočtu povšechného sboru na roku 2020.
Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2019 předložený v tisku č. 14.

Usnesení č. 41: Inventura a ocenění činnosti povšechného sboru
Synod bere na vědomí materiál „Systém financování povšechného sboru“ předložený v tisku č. 18/5 a konstatuje, že usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 50/2 je tímto splněno.

Usnesení č. 42: Usnesení o rozpisu celocírkevních repartic na rok 2021
1. Synod schvaluje celocírkevní repartice (rozpočítané dle stávajícího poměru na senioráty) pro rok 2021 ve výši 8 mil. Kč.
2. Synod schvaluje rozdělení celocírkevních repartic pro rok 2021 na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2021

Seniorát

Repartice 2021

I

Pražský

1 361 500

VIII

Chrudimský

644 800

II

Poděbradský

600 900

IX

Poličský

366 500

III

Jihočeský

159 100

X

Horácký

495 900

IV

Západočeský

320 400

XI

Brněnský

974 900

V

Ústecký

243 800

XII

Východomoravský

1 229 300

VI

Liberecký

187 500

XIII

Moravskoslezský

864 400

VII

Královéhradecký

464 100

XIV

Ochranovský

86 900

Celkem

8 000 000

 

Usnesení č. 43: Celocírkevní sbírky v r. 2021
Synod usnáší, že v roce 2021 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na křesťanskou službu – do konce ledna
 2. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 3. Sbírka Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – Boží hod velikonoční
 4. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 5. Sbírka solidarity sborů – červen
 6. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září
 7. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 8. Sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty – do konce října
 9. Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – Boží hod vánoční

Usnesení č. 44: Usnesení o výši odvodů do Personálního fondu.
1. Synod schvaluje navrženou metodiku pro stanovení výše odvodů do Personálního fondu s tím, že výše odchylky od indikativní hodnoty v návrhu metodiky není závazná a ukládá synodní radě používat ji při návrhu výše odvodů do PF v následujících letech.
2. Synod schvaluje závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek:

- na rok 2021 ve výši 200 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 175 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 25 000 Kč,
- na rok 2022 ve výši 245 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 210 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 35 000 Kč.

3. Synod schvaluje indikativní výši odvodů do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek:

- na rok 2023 ve výši 290 000 Kč,
- na rok 2024 ve výši 340 000 Kč,
- na rok 2025 ve výši 390 000 Kč.

4. Synod bere na vědomí ilustrativní výhled výše odvodů pro roky 2026–2030 dle tabulky č. 1 z tisku 18/2.

Usnesení č. 45: Příspěvek ze solidárních prostředků pro FS ČCE v Nejdku
Synod v souladu s ustanovením Statutu Personálního fondu čl. 7 odst. 6 usnáší, že Farnímu sboru ČCE v Nejdku, který počtvrté během 10 let žádá o příspěvek ze solidárních prostředků, bude poskytnut příspěvek na odvod do Personálního fondu ve výši 88 800 Kč.

Usnesení č. 46: Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 6–7.

Usnesení č. 47: Nadační fond Evangelické dílo (tisk 18, usnesení 65)
Synod bere na vědomí plánované kroky k realizaci záměru založení nového nadačního fondu v podobě vyžadující rozšíření rámce daného zakládací listinou, jíž vzalo na vědomí 3. zasedání 34. synodu usnesením č. 48.

Usnesení č. 48: Odklad splátky půjčky z dočasně volných prostředků Personálního fondu
Synod přijímá následující změnu usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 78 odst. 3 (2016), které bylo změněno usnesením 3. zasedání 34. synodu č. 78 (2017):

3. Synod souhlasí s použitím dočasně volných prostředků Personálního fondu ve výši 10 000 000,- Kč následovně:

a) částka ve výši 4 000 000,- Kč je použita na nákup bytu dle směrnice SR č. SR/1/2014,
b) částka ve výši 6 000 000,- Kč bude použita na rekonstrukci a modernizaci objektu čp. 153, V Jirchářích 13, Praha 1 – Nové Město, částečné rekonstrukci prostor přední části Husova domu, Jungmannova 9, Praha 1 - Nové Město a ke krytí provozních nákladů.

Zpětné zapojení těchto prostředků do Personálního fondu proběhne následovně:

 • k datu 31. 12. 2017 částka 900 000,- Kč
 • k datu 31. 12. 2018 částka 2 388 593,- Kč
 • k datu 31. 12. 2019 částka 2 121 431,- Kč
 • k datu 31. 12. 2020 2022 částka 2 121 431,- Kč

Usnesení č. 49: Projekt nových budov pro pražské školy Evangelické akademie
1. Synod bere na vědomí informaci o stavu příprav projektů nových budov pro Evangelickou akademii Praha – VOŠSP a SOŠ a Bratrskou školu – CZŠ v Praze předloženou v tisku č. 18/3.
2. Synod souhlasí s prodejem pozemku s parc. č. 1652/1 (ostatní plocha) o výměře 1 455 m2, katastrální území Modřany, obec Praha, vedeném na LV č. 2574 u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za těchto podmínek:

a) pozemek nebude nadále využitelný pro výstavbu nové školní budovy v přiměřeném časovém horizontu,
b) prodejní cena pozemku bude nejméně 7 030 tis. Kč.

 

Usnesení č. 50: Prodej pozemku ve Vinoři
1. Synod souhlasí se záměrem prodeje pozemku s parc. č. 1988/37 o výměře 7 726 m2 v k. ú. Kbely, jak je uveden v příloze k tisku č. 23, a to za cenu minimálně ve výši 17 383 500 Kč.
2. Synod zmocňuje synodní radu, aby v zastoupení ČCE uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí, jejíž návrh synod bere na vědomí, a v případě splnění podmínek stanovených v této smlouvě uzavřela i kupní smlouvu.
3. Synod zmocňuje synodní radu, aby v případě potřeby uzavřela dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí, jejímž předmětem bude prodloužení doby jejího trvání.
4. Synod bere na vědomí záměr synodní rady zatížit pozemek s parc. č. 1988/37 o výměře 7 726 m2 v k. ú. Kbely zákazem zcizení a zatížení.

Usnesení č. 51: Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru
Synod schvaluje Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE předložená v tisku č. 24 na str. 2–9 s účinností ke dni 1. 1. 2021.

Usnesení č. 52: Usnesení o úhradě nákladů
Náklady 2. zasedání 35. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic. Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu s ustanovením zákoníku práce o cestovních náhradách.

Usnesení č. 53: Odložení jednání o návrhu č. 28 v tisku 17 – Hospodaření církevních sborů v mimořádných situacích
Synod odkládá jednání o návrhu č. 28 v tisku 17 na 3. zasedání 35. synodu.

 

Za předsednictvo synodu: Jiří Gruber, předseda 35. synodu ČCE
Za synodní radu ČCE:
Daniel Ženatý, synodní senior
Vladimír Zikmund, synodní kurátor