Online reportáž ze zasedání synodu (18.9.2020 - jednání začalo od 9.30)

17. září 2020

Vítáme vás u online přenosu z Komunitního centra Matky Terezy v Praze na Jižním Městě. Dnes tu proběhne 2. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické. Scházíme se v prostorách, odkud během jarního nouzového stavu Česká televize vysílala nedělní ekumenické bohoslužby.

Online reportáž ze zasedání synodu (18.9.2020 - jednání začalo od 9.30)
17. září 2020 - Online reportáž ze zasedání synodu (18.9.2020 - jednání začalo od 9.30)

Výpis zpráv aktualizujte stisknutím klávesy F5 nebo obnovením webové stránky v prohlížeči.

19.32 | Synod zvolna končí. Děkujeme vám za pozornost a loučíme se s vámi.

? 19.21 | Už mi oči tíží sen

? 19.17 | Závěrečnou pobožnost vede Petr Kulík.

? 19.15 | Velký dík patří místní farnosti za milé přijetí. Jiří Gruber děkuje všem poslancům a poradcům a předsednictvo vyjadřuje dík Jiřímu Gruberovi.

? 19.14 | Tím se program synodu vyčerpal. Předseda děkuje všem zúčastněným. Děkuje synodní radě za přípravu tisků a ústřední církevní kanceláři za technickou přípravu a zajištění průběhu.

❌ 19.11 | Synod nevyslovil souhlas se zřízením speciální komise.

✔️ 19.11 | Synod bere na vědomí zprávu Evangelické akademie.

❌ 19.08 | Prvním návrhem, o kterém se hlasovalo, je návrh původní: synod přijímá zprávu Evangelické akademie. Nebyl přijat.

19.07 | Chystá se hlasování.

19.02 | Na konkrétní dotazy odpovídá ještě Jiří Schneider. Po jeho vystoupení končí rozprava.

18.51 | Hovoří koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová.

18.49 | Vystupuje Jakub Keller za komisi B (výchovná) - konstatuje, že se případem komise podrobněji zabývala a doporučuje vzít zprávu na vědomí. Nedoporučuje zřizovat další komisi.

? 18.46 | Rozprava byla ukončena. Následně byla znovu otevřena.

18.40 | Vystupuje Jiří Bureš. Kauza poškozuje církev. Požaduje, aby se synod omluvil dětem.

18.35 | K tématu vystoupila Janina Zemanová a aktuálně hovoří Daniel Ženatý.

18.23 | Vystupuje Jiří Schneider, který má za SR na starosti evangelické školy. Rekapituluje věc z pohledu SR, informuje o současném vývoji i řešeních, které SR zvolila.

18.21 | Předsednictvo synodu navrhuje přijmout zprávu EA s výjimkou části o Bratrské škole a zřídit komisi, která se bude tématu věnovat tak, aby podala zprávy 3. zasedání 35. synodu.

18.17 | V rozpravě vystupuje Roman Mazur. Popisuje věc z pohledu seniora pražského seniorátu, v jehož působnosti Bratrská škola leží.

18.12 | Předseda synodu čte dopis manželů Slačálkových.

18.10 | Hlasuje se o tom, zda má být dopis na plénu přečten.

? 18.07 | Předsednictvo obdrželo dopis/stížnost části rodičů Bratrské školy. Jde de facto o stížnost na postup SR. Dopis nesplňuje formální podmínky pro projednání na 2. zasedání 35. synodu. Přesto se předsednictvo rozhodlo věc k jednání předložit. K věci se otevírá rozprava.

✔️ 18.06 | Synod děkuje členům SEM Přátelé Herlíkovic a dalším dobrovolníkům za jejich aktivity za uplynulých 10 let.

18.05 | Synod přijímá zprávu SEM v ČR a nepřijímá přílohu této zprávy, konkrétně zprávu SEM Přátelé Herlíkovic.

18.03 | Jediným vystupujícím v rozpravě je Jiří Bureš. Stahuje část svého návrhu. Dál trvá na nutnosti poděkovat SEM Přátelé Herlíkovic za jejich aktivity a činnost.

? 18.00 | Na řadu přichází zpráva SEM v ČR, otevírá se rozprava.

✔️ 17.58 | SR má do 20. listopadu 2020 předložit hospodářské komisi alespoň rámcový rozpočet na rok 2021 s tříletým výhledem.

✔️ 17.55 | Synod pověřuje SR, zahájila změny církevního zřízení tak, aby pro případ mimořádných událostí bylo možné ustavit mimořádný orgán, který by nahradil jedno jednání synodu se stejnými pravomocemi (vyjma volby SR).

✔️ 17.54 | Synod schvaluje záměr rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu a dále souhlasí se sjednáním úvěru ve výši 15 mil. Kč s desetiletou dobou splatnosti a fixním úrokem 1.85 %.

17.53 | Začíná blok odložených návrhů a návrhů vzešlých z jednání.

? 17.51 | Z přetěžkého kříže

? 17.49 | Modlitbou zahájil Zdeněk Zezula.

? 17.45 | Začíná třetí blok jednání.

17.18 | Přestávkové dění

⌚️ 17.09 | Vyhlášena přestávka do 17.45.

? 17.07 | Zní třetí sloka písně Nuž Bohu děkujme.

? 17.01 | Pobožnost a modlitbu vede Jiří Tengler.

❌ 17.00 | Bod, který navrhoval moravskoslezský seniorát, aby SR zajistila výrobu elektronického nosiče (CD, USB flash disk atp.) s výběrem písní z Evangelického zpěvníku pouze za doprovodu varhan tak, aby mohl sloužit při bohoslužbách jako pomoc při sborovém zpěvu, se vyřešil přechodem k dennímu pořádku. Podobné nahrávky již existují - na církevním účtu SoundCloud.com. Připravil je Pavel Klinecký.

❌ 16.58 | Návrh nebyl přijat. Synod tedy neukládá synodní radě, aby připravila manuál pro práci kurátora. SR se nicméně postavením laiků v církvi zabývá dlouhodobě. Z materiálů, které připravuje, a kde se zaobírá rolí a kompetencemi presbyterů, jistě vyplynou i doporučení směrem k práci kurátorů a kurátorek.

16.56 | Manuál pro práci kurátora je dalším tématem k rozhovoru a hlasování.

❌ 16.55 | Synod neodsouhlasil povinnost přednostní nabídky bytů povšechného sboru pro kazatele odcházející do důchodu.

❌ 16.50 | Synod nepřijal ani usnesení, aby ve spolupráci s celocírkevním farářem pro duchovenskou službu pracovala SR na strategii zohledňující potřebnost obsazovat sbory v jednotlivých regionech republiky. K bodu vystoupil celocírkevní farář pro duchovenskou službu Zvonimír Šorm, který upřesnil, že v praxi se to už děje.

❌ 16.46 | Synod nepřijal ani návrh, který by sborům umožnil prodej nemovitostí prostřednictvím např. ČCE Reality a.s. nebo jiné vhodné instituce k tomu zřízené nebo pověřené povšechným sborem.

❌ 16.43 | Návrh nakonec nebyl přijat. Dále je tato možnost ponechána pouze v kompetenci staršovstev, resp. na jejich dohodě s kazatelem či kazatelkou. Centrální úprava se prozatím nechystá.

16.36 | Ondřej Titěra apeluje na synod, ať sám vyzve staršovstva, ať tuto povinnost neukládá synodní radě. Jan Roskovec dodává, že by bylo vhodné ponechat toto v kompetenci staršovstev a jejich úpravě v povolacích listinách svých kazatelů.

? 16.35 | Diskutuje se o volném víkendu pro kazatele/kazatelky.

? 16.33 | Jednání přebírá Michal Kitta.

✔️ 16.32 | Synod schválil zpřesnění právní úpravy jmenování a odvolání ředitele střediska Diakonie ČCE.

16.29 | Následuje blok o Diakonii ČCE. Synod přijal zprávu o činnosti Diakonie ČCE, zprávu dozorčí rady Diakonie ČCE a zprávu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE.

? 16.27 | Jednání přebírá Daniel Fojtů. Probíhá výměna zapisovatelů.

✔️ 16.25 | Synod bere na vědomí informace předsednictva synodu a mandátové komise o přípravě volby členů nové synodní rady a jejich náhradníků. Synod ukládá konventům, aby na přípravě volby spolupracovaly formou průzkumné volby na svých řádných zasedáních na podzim 2020, a to podle procedury navržené mandátovou komisí synodu.

✔️ 16.25 | Synod usnáší změny Statutu Jeronýmovy jednoty.

✔️ 16.22 | Návrh byl přijat. Synod ukládá SR, aby zahájila kroky ke změně církevního zřízení v tomto bodu.

16.15 | Druhým aspektem je omezení volitelnosti. Řád pro kazatele obsahuje několik omezení volitelnosti farářů a jáhnů. Synodní rada v tomto bodě navrhuje zachovat jediné: doba určitá, na kterou je kazatel povolán, nesmí překročit 10 let. Ostatní omezení navrhuje synodní rada zrušit.

Je přesvědčena, že staršovstva v současné situaci, kdy v rámci přechodu ČCE na úplné samofinancování roste výše odvodů do Personálního fondu, odpovědně zváží, na jak dlouhou dobu svého kazatele povolají.

16.12 | V tomto bodu se jedná o tzv. opakovanou volbu kazatele na sboru. Institut opakované volby musí sbor provést nejpozději pět měsíců před koncem volebního období kazatele. V případě, že tuto dobu sbor nesplní, dochází pak k volbě řádné, která se ale fakticky ničím neliší. Návrh předkládá možnost institut opakované volby zrušit.

? 16.09 | Otvírá se rozprava k tématu zjednodušení volby kazatelů.

✔️ 16.06 | Další změna bude v církevním zřízení v § 28 odst. 12. Obecněji se týká členů pastýřských rad a jejich náhradníků.

✔️ 16.04 | Synod usnáší změnu Jednacího a volebního řádu čl. 5. Dosavadní čl. 5 se mění takto:

Čl. 5. Hlasovací právo a seznam členů s hlasovacím právem

 1. Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají:
  1. faráři a jáhnové povolaní ke službě ve sboru,
  2. členové sboru ( 1 CZ) zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Členové správní komise hlasují pouze tehdy, jsou-li členy příslušného farního sboru.
 2. Členové jiných sborů, kteří se do sboru přistěhovali, nabývají hlasovacího práva ihned po zjištění, že byli zapsáni v seznamu členů s hlasovacím právem ve sboru, k němuž dříve náleželi.
 3. V nově zřízených nebo sloučených sborech mají hlasovací právo všichni členové, kteří byli zapsáni v seznamu členů s hlasovacím právem ve sboru, k němuž dříve náleželi.
 4. Každý farní sbor je povinen založit a trvale vést seznam členů s hlasovacím právem. Staršovstvo přezkoumá a opraví počátkem každého roku seznam členů s hlasovacím právem a vyloží jej pak nejméně 14 dnů před konáním každého sborového shromáždění k volnému nahlédnutí členům sboru.
 5. Staršovstvo zapíše do tohoto seznamu členů s hlasovacím právem všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především též účastí na jeho bohoslužebných shromážděních nebo jiných aktivitách, a zároveň jsou plátci saláru. Staršovstvo může v odůvodněných případech učinit výjimku a zapsat do seznamu člena, kterému objektivní příčiny brání podílet se na životě sboru nebo platit salár.
 6. Staršovstvo přezkoumá a opraví počátkem každého roku seznam členů s hlasovacím právem a vyloží jej pak nejméně 14 dnů před konáním každého sborového shromáždění k volnému nahlédnutí členům sboru.
 7. Vyložení seznamu a výzva k podání námitek se ohlásí s potřebným poučením při hlavních bohoslužbách ve dvou nedělích po sobě jdoucích, nejméně 14 dnů před konáním sborového shromáždění.
 8. Námitkami se může každý člen sboru domáhat, aby byl seznam opraven buď zápisem jeho osoby nebo dalších členů sboru, nebo vypuštěním členů neprávem zapsaných.
 9. Staršovstvo přijímá námitky do šesti dnů před konáním sborového shromáždění a rozhodne o nich. Proti jeho rozhodnutí je přípustné odvolání podle § 20 CZ.

9. Bude-li námitkám nebo podanému odvolání vyhověno až po skončení sborového shromáždění, zůstanou přijatá usnesení a výsledky voleb v platnosti, jestliže hlasy, o kterých bylo takto rozhodnuto, nemohly ovlivnit výsledek hlasování.

✔️ 16.01 | Synod usnáší změnu Řádu hospodaření církve čl. 8 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

Čl. 8. Příjmy a obětavost

3.         Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 5 % jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří. Manželé mohou platit společně. Salár se neočekává od člena sboru bez vlastního příjmu. Neplacení saláru nemůže být důvodem k vyloučení z církve.

❌ 15.58 | Další z návrhů, které nebyly odsouhlaseny, se týkal volby do oblastních pastýřských rad. Synod měl schvalovat návrhy vzešlé z dohod seniorátů, které pod danou OPR spadají. Příslušné senioráty by se tedy předem dohodly o poměrech zastoupení jednotlivých seniorátů v OPR, zvolily své členy a příslušné náhradníky a tento návrh zaslaly ke schválení synodu. Návrh neprošel a na volbě do OPR se tedy nic nemění.

❌ 15.55 | Neprošel ani návrh týkající se výpomocných kazatelů tak, aby byly podmínky jejich ordinované služby přiměřeně sjednoceny s podmínkami ordinované služby farářů a jáhnů.

❌ 15.52 | Synod odmítl úpravu stávajících řádů v tom smyslu, aby bylo možné po dobu tříměsíčního volna kazatele na sboru ustanovit na toto místo dočasně administrátora.

❌ 15.50 | Synod neschválil návrh, aby se sbory seniorátu podílely na odvodu do Personálního fondu sboru, v němž působí senior.

❌ 15.49 | Neprošlo ani snížení minimálního počtu presbyterů na čtyři. Stále platí, že starších sboru musí být minimálně šest.

❌ 15.48 | Synod odmítl zahájit řízení o změnách v Církevním zřízení (Hlava II, § 21, odst. 3: Pro každý sbor je ustanoven farář, jáhen, nebo administrátor.) a v souvisejících řádech tak, aby jáhnové byli statutárními zástupci sborů.

❌ 15.46 | Usnadnění možnosti povolávání kazatelů jiných církví za faráře sboru neprošlo.

? 15.45 | Jednání vede Michal Kitta.

✔️ 15.45 | (oddíl C) Synod schvaluje bohoslužebný formulář vyslání učitele/učitelky teologie. Synod bere na vědomí, že případné připomínky či podněty, které se mohou od schválení textu vyskytnout, budou zapracovány do konečné podoby textu nové agendy. Synodní rada přes svůj PO liturgický bude, až do vydání nové agendy, shromažďovat připomínky k zapracování.

✔️ 15.43 | (oddíl B) Synod schvaluje bohoslužebný formulář ustavení správce sboru – instalace. Synod bere na vědomí, že případné připomínky či podněty, které se mohou od schválení textu vyskytnout, budou zapracovány do konečné podoby textu nové agendy. Synodní rada přes svůj PO liturgický bude, až do vydání nové agendy, shromažďovat připomínky k zapracování.

✔️ 15.40 | (oddíl A) Synod schvaluje pořady bohoslužeb a vzorové formuláře I-III. Synod bere na vědomí, že případné připomínky či podněty, které se mohou od schválení textu vyskytnout, budou zapracovány do konečné podoby textu nové agendy. Synodní rada přes svůj PO liturgický bude, až do vydání nové agendy, shromažďovat připomínky k zapracování.

15.38 | Synodní senior připomněl, že jde o fragmenty budoucí Agendy.

15.35 | David Balcar kvituje, že se na formulářích udělal velký kus práce. Byla by škoda, kdyby se návrhy odmítly kvůli nějakým formulačním nejasnostem, kdyby se práce nedotáhla do konce.

? 15.34 | K bodu byla otevřena rozprava.

15.33 | Probíhá rozhovor o podobě nových liturgických formulářů.

✔️ 15.30 | Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že v novém evangelickém zpěvníku bude vedle standardního znění modlitby Páně pro ČCE přijatého 1. zasedáním 35. synodu ČCE uvedeno též znění připravené teologickou komisi Ekumenické rady církví jako návrh její jednotné ekumenické podoby, které bylo ve sborové zásilce v březnu 2009 doporučeno sborům k zavádění do života církve a v roce 2018 přijato většinou konventů ČCE.

? 15.23 | K tématu "Modlitba Páně v novém evangelickém zpěvníku" byla otevřena rozprava.

? 15.19 | Na doplňující dotaz Jaroslava Pechara "Jaké budou rozměry?" zazněla odpověď: "12 x 19 cm".

? 15.18 | Jasný výhled k hotovému dílu vzbudil potlesk v sále.

15.15 | Pavel Hanych formuluje návrh usnesení: "Synod bere na vědomí, že nový zpěvník vyjde tiskem i elektronicky do konce roku 2021" - jde o přípravu samotného zpěvníku, chorálníku a doprovodů, mobilní aplikace a servisního webu. To vše by mělo být hodové do konce roku 2021.

15.14 | Synodálové by měli dostat finální návrhy zpěvníku a měli by jeho podobu schvalovat.

15.09 | Hovoří Pavel Hanych o přípravách Nového evangelického zpěvníku. Zpěvník má aktuálně 803 písní, z nich přes 700 je již po korekturách (hymnologických a jazykových), Přes 600 je již notograficky vysázeno. Hotovo je 650 varhanních/klávesových doprovodů, začaly práce na sazbě chorálníku. Hotových je také přes 500 kytarových doprovodů.

Připravovaný zpěvník je zřejmě prvním v ekumenickém společenství v Česku, který řeší autorská práva. Jde o složitý proces, ale daří se jej absolvovat.

Tisk v Čínské lidové republice ČCE odmítla, proto se hledají podobné kapacity v Evropě. Jednání se daří, jsme na cestě ke konkrétní dohodě (buď v Polsku nebo v Česku s německou tiskařskou technologií).

15.03 | Synod přijímá zprávu komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi. Synod děkuje komisi a pověřuje ji, aby ve své práci pokračovala a informovala o ní 3. zasedání 35. synodu. Zazněl hlas pro i proti. V komisi jsou zastoupeny oba pohledy. Synod považuje za dobrou cestu spolu o tom mluvit.

15.01 | "Jste pro?" Zeptal se M. Pfann, když se projednávala zpráva SR o průběžném plnění dílčích úkolů Strategického plánu ČCE. Byli pro.

? 15.00 | Vedení jednání přebírá Miroslav Pfann.

15.00 | Synod přijímá Zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy.

✔️ 14.58 | Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE ve Chvaleticích s Farním sborem ČCE v Přelouči v jeden farní sbor.

✔️ 14.56 | Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE v Duchcově s Farním sborem ČCE v Teplicích v jeden farní sbor s účinností od 1. 10. 2020.

✔️ 14.55 | Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Mladé Boleslavi a v Kovanci s účinností od 1. 1. 2021.

? 14.50 | Střídají se zapisovatelé, vedení jednání přebírá Vladimír Buzek.

14.50 | Synod schvaluje Pravidla pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE

14.47 | Synod schválil pravidla ohledně dvou pozemků: pozemek ve Vinoři (schválen prodej) a pozemek v Praze - Modřanech (schválen prodej, pokud se na pozemku nepodaří realizovat stavbu nové budovy EA).

14.40 | Synod souhlasí s odkladem splátky půjčky z dočasně volných prostředků PF. Dočasně volné prostředky Personálního fondu ve výši 10 000 000,- Kč byly použity na nákup bytu dle směrnice SR a rekonstrukci objektu V Jirchářích a Husova domu v Jungmannově ul. v Praze. Poslední část lze splatit do konce r. 2022.

14.36 | Farnímu sboru ČCE v Nejdku bude poskytnut příspěvek na odvod do Personálního fondu ve výši 88 800 Kč. Protože jde o čtvrtou žádost sboru během deseti let, rozhoduje o podpoře synod a tato podpora může činit max. 80 % ročního odvodu.

❌ 14.33 | Systém vyplácení mezd kazatelům a kazatelkám se upravovat nebude. Návrh východomoravského seniorátu neprošel.

❌ 14.31 | Návrh brněnského seniorátu na určení celocírkevních repartic neprošel.

❌ 14.28 | Návrh západočeského seniorátu na zhodnocení finančních náhrad přímým investováním do služby církve (lidí, budov apod.) neprošel. Komise jej nedoporučila.

? 14.24 | Synod schvaluje celocírkevní repartice (rozpočítané dle stávajícího poměru na senioráty) pro rok 2021 ve výši 8 mil. Kč.

❌ 14.21 | Návrh poděbradského seniorátu na zmrazení výše celocírkevních repartic neprošel.

14.20 | Synod vzal na vědomí materiál "inventura a ocenění činností povšechného sboru".

14.20 | Využití restitucí pro Diakonické a rozvojové projekty.

14.19 | Schválen materiál k "Nadačnímu fondu evangelické dílo".

✔️ 14.18 | Následně byl schválen návrh jako celek. O protinávrhu Romana Mazura se již nehlasovalo.

✔️ 14.14 | Pozměňovací návrh v tomto znění prošel: "Synod schvaluje navrženou metodiku pro stanovení výše odvodů do Personálního fondu s tím, že výše odchylky od indikativní hodnoty v návrhu metodiky není závazná, a ukládá SR používat ji při návrhu výše odvodů do PF v následujících letech."

? 14.12 | Vzhledem k důležitosti se bude hlasovat pomocí hlasovacích zařízení.

14.04 | Je jasný způsob hlasování. Než k němu dojde, je krátká provozní přestávka.

14.03 | ...chvíle, kdy se nejedná, vám přinášíme obrazem:

? 14.00 | Krátká porada předsednictva.

⛔️ 13.52 | Rozprava ukončena. Řeší se "technologie hlasování" - během rozpravy zaznělo několik "pozměňovacích návrhů" či protinávrhů. Teď jde o to, jak se o věci bude hlasovat. /běží řada technických poznámek a vyjasňování s těmi, kteří vznášeli své (proti)návrhy/

13.48 | Ve chvíli, kdy skončilo vyjednávání se státem o samofinancování církví, byla stanovena jasně ohraničená "adaptační doba". Od té doby se jen krátí (ubíhá čas, protože konec je dán). Není možné rok od roku říkat, že ještě "nenazrál čas".

To neznamená, že se vzdáváme ostatních nástrojů (personálních, nástrojů vnitrocírkevní solidarity, a jiných...).

Sbory, které nyní povolávají své faráře na 5 let, by měly vědět, kolik za svého kazatele či kazatelku budou za 5 let platit.

13.45 | Právník ústřední církevní kanceláře Adam Csukás představuje záměr reformy správy církve (k tomu byla SR zřízena komise), podle kterého by bylo možné v budoucnu uvažovat i o jiných formách společenství, než jen sbor a kazatelská stanice. Připravuje se zřízení tzv. církevního regionu, který by svou velikostí ležel mezi farním sborem a seniorátem a skládal by se z několika středních a malých sborů. Diasporní forma společenství a týmová spolupráce farářů, po které volá strategický plán, by takové řešení představovala.

13.41 | Jiří Bureš připomíná, že salár se zvyšuje (v poslední době skoro o deset procent). Prosí SR, aby uchopila kampaň 5 % a hlavu vzhůru, nepovažovala ji za ukončenou, ale naopak pokračovala a rozvíjela ji.

13.40 | Eva Zadražilová uvádí, že 60 platících salárníků by mělo v průměru být schopno financovat sbor (při 5% příspěvku).

13.38 | Jan Matějka obhajuje analýzu jako celek - stojí na pevných číslech. Připomíná, že pokud nebudeme zvyšovat odvody postupně, vyrobíme takovou díru, kterou v budoucnosti nebudeme schopni zacelit. Půjde o stovky milionů...

13.31 | Hovoří Petr Štulc, ekonomický poradce synodu. Zmiňuje, že materiál je především vodítkem pro sbory. Ony potřebují jistotu a mantinely, jasnou představu o vývoji (reaguje na Davida Balcara). Zároveň materiál reaguje na plán zvyšování farářských mezd, který synod v minulosti odsouhlasil. Jak to vybalancovat, abychom zahrnuli míru známého a zároveň aby nebyl pro sbory likvidační?

Materiál opravdu neřeší vnitrocírkevní solidaritu. Řeší jen to, jak se má teď církev chovat, aby za deset let nenarazila na nulové zdroje. Z toho vychází plán: na dva roky schválit pevná čísla a s pětiletým výhledem pak rámec, který lze seriózně předpovědět a zároveň dává určitou míru jistoty.

Navržený materiál je kompromisem, který zatím není pro sbory likvidační. Dává také prostor vnitrocírkevní solidaritě, o které se má (musí) jednat paralelně.

13.27 | Miroslav Maňák upozorňuje, že církevní ekonomové nemají lehkou funkci, protože musí reagovat (často zpětně) na nekoncepční rozhodování (synodu). V minulosti se tímto způsobem například jednorázově navyšovaly platy farářů.

13.25 | Marek Zikmund: "pojďme to pojmout jako výzvu k ekonomickému a duchovnímu probuzení". Peníze jsou jen důsledkem našeho konání. Základ je jinde.

13.23 | Roman Mazur: Materiál dobře míří na dva cíle: mít dostatečnou finanční rezervu, robustní systém. Druhým cílem jsou solidně zaplacení faráři a přiměřeně motivovaní laici na velkých sborech. Návrh ovšem opomíjí malé a střední sbory, nepamatuje na mezisborovou solidaritu a celkově nepřiměřeně zatěžuje sbory. Proto navrhuje vzít si ještě čas na rozmyšlenou a rozhodnutí oddálit (stanovit výši jen na nejbližší roky).

13.16. | Po Vladimíru Zikmundovi a Petru Kopeckém hovoří Roman Mazur. Připomíná loňské zasedání synodu, který obdobný návrh už odmítl. Vyjadřuje podporu Tomáši Matějovskému - nemůžeme si dovolit přijmout opatření, která by měla dopady na celý jeden seniorát.

13.11 | Michal Kitta připomíná, že už v roce 2013 se v materiálech (pro sbory a konventy) psalo o stejných číslech, která materiály obsahují dnes (cca 600 tis. kolem roku 2030). Diskuse se (o přibližně stejných číslech) vede téměř deset let. M. Kitta akcentuje význam kampaně "5 % a hlavu vzhůru" - zdaleka jsme v této sféře nevyčerpali své možnosti.

13.09 | Milan Přívratský navrhuje návrh zamítnout; zpochybňuje platnost čísel a výpočtů.

13.08 | David Balcar: "pro budoucnost a plánování je nezbytné, aby sbory měly nějaký indikativní rámec v horizontu 3-5 let, jak se odvod může zhruba pohybovat".

13.05 | Tomáš Matějovský upozorňuje na situaci v Ústeckém seniorátu ČCE, kdy za několik málo let se farářské stavy (dle navržené metodiky a povinnosti odvádět příspěvky do PF) sníží na polovinu. Jde o situaci celého seniorátu, nikoli několika málo sborů na okraji. Také poukazuje na fakt, že o této metodice nebyla vedena žádná širší diskuse.

? 13.01 | K metodice pro stanovení výše odvodů do personálního fondu (PF) byla otevřena rozprava.

12.55 | Ze seznamu sborů s dlužnými celocírkevními sbírkami za rok 2018 byl vynechán Humpolec (sbírku se podařilo dohledat v účetnictví), zůstává Varnsdorf.

12.54 | Jednání vede Daniel Fojtů.

? 12.51 | Studně nepřevážená

? 12.49 | Program pokračuje společnou modlitbou (Janina Zemanová).

⌚️ 12.08 | Vyhlášena přestávka do 12.45.

?12.05 | Tebe, Bože, chválíme

12.02 | Společné ztišení vede Blanka Nová.

? 12.01 | Synod schvaluje návrh rozpočtu hospodaření povšechného sboru na rok 2020.

? 12.00 | Synod schvaluje výsledek hospodaření roku 2018 po započtení daně z příjmu PO, který se touto účetní operací změnil ze zisku ve výši 2 525 tis. Kč na zisk ve výši 2 967 tis. Kč. Výsledný zisk bude rozdělen takto: částka ve výši 1 155 tis. Kč bude převedena do Personálního fondu, částka ve výši 812 tis. Kč bude převedena do Rezervního fondu a částka ve výši 1 000 tis. Kč bude převedena do Fondu investic a velkých oprav.

? 11.59 | Synod schvaluje účetní závěrku povšechného sboru za rok 2019. Synod schvaluje výsledek hospodaření povšechného sboru za rok 2019, kterým je po započtení daně z příjmu PO ztráta ve výši 620 tis. Kč. Tato ztráta bude kryta čerpáním Rezervního fondu ve výši 328 tis. Kč a Personálního fondu ve výši 292 tis. Kč.

? 11.55 | Synod přijímá zprávu o hospodaření povšechného sboru, zprávu o hospodaření s Personálním fondem, zprávu investičního výboru SR a zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru.

? 11.54 | Synod schvaluje zprávu Jeronýmovy jednoty. Synod dále pověřuje SR úpravou pracovního řádu JJ - stanovení limitu žádosti.

11.50 | Jedná se o hospodářských záležitostech církve (zpráva Jeronýmovy jednoty, hospodaření povšechného sboru, hospodaření s Personálním fondem, zpráva investičního výboru SR).

11.45 | Jednání vede Jakub Pavlis.

? 11.42 | Byly přijaty, resp. vzaty na vědomí: zpráva SR, informace o církvi, zpráva koordinátora supervize v ČCE, zprávu o Semináři církevní hudby EA, nakladatelství a knihkupectví Kalich (včetně doplnění komise D) a zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení synodu. Jednání o zprávách SEM v ČR a o Evangelické akademii byly odloženy.

11.41 | Řízení o usneseních k předloženým zprávám vede Michal Kitta.

11.35 | Jan Matějka podpořil návrh Jaromíra Plíška o rekonstrukci Church Pensionu. V objektu by mělo vzniknout cca 26 apartmánů vhodných k ubytování. Komise D se vyjádřila tak, že navrhuje přijetí tohoto bodu.

11.32 | K tématu vystoupil synodní kurátor Vladimír Zikmund a vysvětluje historii spolupráce se spolkem SEM Přátelé Herlíkovic: SR spolku poděkovala za spolupráci a oceňuje jejich aktivity. Má navržený udržitelný plán rozvoje střediska.

Smlouva se SEM PH byla uzavřena a prodloužena za situace, kdy byly pochybnosti o udržitelnosti střediska jako celku a zájem SEM ji využívat ve stávajícím stavu se jevil jako přijatelné, byť provizorní řešení. Hrozící krizový scénář se nakonec podařilo odvrátit a kroky obsažené v příslušném harmonogramu (včetně nabídnutí Kunzárny k bezúplatnému převodu na SEM) tak pozbyly na relevanci. Středisko (s výjimkou Kunzárny) je od roku 2017 propachtováno.

Za této radikálně změněné situace vyzvala SR v létě 2018 spolek k předložení časové a finanční představy o rekonstrukci a následném využívání Kunzárny. Spolek předložil s mnohaměsíčním zpožděním text, který však nedával ani po vyžádaných doplněních žádnou reálnou perspektivu využívání objektu k prospěchu celé církve. SR převzala starost o nezbytnou rekonstrukci objektu plně do své režie a po jejím dokončení počítá s Kunzárnou jako s organickou součástí střediska. V současné době je podána žádost o stavební povolení. Rekonstrukce, plně respektující charakter objektu, by měla proběhnout nejpozději v r. 2022.

Vladimír Zikmund navrhuje přílohu zprávy SEM v ČR (zprávu SEM Přátelé Herlíkovic) nepřijmout.

11.30 | Jiří Bureš vystoupil s příspěvkem týkajícím se objektu tzv. Kunzárny v Herlíkovicích. Navrhuje toto usnesení: "synod děkuje SEM Přátelé Herlíkovic za odvedenou práci a aktivity v Herlíkovicích a dále synod pověřuje SR, aby jednala se SEM PH o další spolupráci".

11.28 | Jiří Gruber dále jménem předsednictva žádá o odložení projednání zprávy Evangelické akademie kvůli rozjitřené atmosféře na Bratrské škole v Praze. Odsouhlaseno.

11.25 | Předseda Jiří Gruber podává návrh předsednictva, aby - vzhledem k situaci - bylo možné určité pravomoci synodu předat v případě dalších zasedání jinému orgánu se stejnou platností (vyjma volby synodní rady).

11.20 | S příspěvkem vystupuje vedoucí tajemník ÚCK Jaromír Plíšek. Žádá, aby synod schválil záměr rekonstrukce prostor přední budovy Husova domu, který dosud funguje jako Church pension. Prostory by měly mít nového nájemce.

? 11.18 | K bodu byla otevřena rozprava. Komise D (hospodářská) navrhuje doplnění v bodě Nakladatelství a knihkupectví Kalich a dále žádá o přehled činnosti a výsledků fundraisingu povšechného sboru.

11.16 | Synodní senior Daniel Ženatý přednesl úvod ke zprávě synodní rady.

11.14 | Řízení schůze převzal Miroslav Pfann, vyřizuje pozdravy z krajanských sborů na Ukrajině.

? 11.12 | Na období od 12. 11. 2020 do 31. 12. 2023 byl na plný úvazek zvolen Mikuláš Vymětal.

11.08 | Na řadě je volba celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené.

? 11.02 | Z řad laiků byli za delegáty leuenberského synodu vybráni: Aleš Zapletal a Daniela Hamrová. Novou náhradnicí je Adéla Rozbořilová.

? 11.02 | Za delegáty leuenberského synodu: z řad farářů zvoleni Jana Hofmanová a Jiří Šamšula, jako náhradnice pak Radmila Včelná.

10.56 | Volí se delegáti leuenberského synodu. Dva faráři a dva laici.

? 10.54 | Náhradníkem investičního výboru SR je nově Tomáš Vostřák.

? 10.49 | Členem investičního výboru synodní rady (SR) zvolen Daniel Fojtů.

? 10.42 | Za náhradníky revizorů hospodaření povšechného sboru byli zvoleni: Martin Svatoš (1. náhradník), Miriam Kalhousová (2. náhradnice), Jan Mašek (3. náhradník), Vratislav Jonáš Kubínek (4. náhradník).

10.42 | Volí se náhradníci revizorů hospodaření povšechného sboru.

? 10.38 | Volba revizorů hospodaření povšechného sboru: za revizory byli zvoleni Jiří Groll, Jakub Šilar, Tomáš Vostřák, Pavla Svobodová.

? 10.33 | Doplňovací volba do oblastní pastýřské rady I: po prvním roztříštěném hlasování (kandidáti získali podobné počty hlasů, nikdo nezískal nadpoloviční většinu) zvolen Jakub Drápal (FS Praha - Braník).

? 10.28 | Doplňovací volba do církevní pastýřské rady: východomoravský seniorát navrhuje Pavla Baluska (FS Zlín) a brněnský seniorát Danu Piknovou (FS Brno II), pražský seniorát navrhuje Františka Čunderlíka (FS Libeň). Zvoleni Dana Piknová a Pavel Balusek.

10.24 | Jiří Gruber čte pozdravný dopis biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, který měl původně kázat na úvodní bohoslužbě. Zmiňuje dlouholeté přátelství s ČCE na osobní rovině a důležitost společenství a vzájemného obohacování. Přeje synodu Boží vedení a odvahu v nelehké době.

? 10.21 | Loňské první zasedání 35. synodu rozhodlo o době konání 3. zasedání 35. synodu (20. – 22. května 2021) za místo konání byly nyní zvoleny Svitavy. 4. zasedání proběhne potom v Praze ve dnech 19.-21. května 2022.

10.19 | Řeší se úhrada nákladů spojených se zasedáním synodu. Synod se bude hradit z celocírkevních repartic. Cestné bude účastníkům proplaceno; v sále panuje mírně optimistická nálada.

✔️ 10.18 | Schváleno rozdělení poslanců do komisí. Schválen rámcový návrh programu (o změnách se bude hlasovat operativně).

✔️ 10.15 | Zařízení funguje. Způsob hlasování hlasovacím zařízením byl plénem přijat.

10.07 | Probíhá test hlasovacích zařízení. Na loňském synodu s nimi byly technické problémy. Tentokrát se zdá, že vše funguje správně. Poslanci si zkouší různé varianty. Opakované volby, opravy...

Testovací (fiktivní) hlasování probíhá - vybírají se revizoři účtů Nebeského sboru. Za revizory zvoleni: Jan Amos Komenský a Jiří z Poděbrad. V dovolbě si hlasy poslanců získali Jan Hus a Petr Chelčický. V užší volbě se pak třetím revizorem stal Petr Chelčický.

10.03 | Za zapisovatele zvoleni: Helena Hájková, Ondřej Halama, Jiří Pellar, Tomáš Vítek, Michal Vogl, Ludvík Pastyřík.

✔️ 9.56 | Máme za sebou první hlasování - schváleni poradci synodu. Nově povolaní poslanci a poradci právě složili slib.

9.53 | Jednání jsou přítomni také přizvaní poradci např. z řad kaplanů, zástupců Evangelické teologické fakulty, ústřední církevní kanceláře, Diakonie, různých komisí, Evangelické akademie, celocírkevní faráři a další.

9.52 I Synodu se aktuálně účastní 72 přítomných synodálů a synodálek.

9.48 | "Zde! Přítomen! Ano! Zde!" ...v sále probíhá prezence přítomných.

9.47 | Předseda informoval, že se body projednají v pořadí podle plánovaného programu.

9.42 | Řeší se technické věci - otázka hlasování, stravy, registrace v sále apod.

9.39 | Body se budou projednávat mj. podle náročnosti. Jednotlivé příspěvky jsou časově omezeny na 3 minuty.

9.37 | Jiří Gruber přivítal účastníky, následuje pozdrav a přivítání místního faráře Michaela Špilara.

9.34 | Sálem zní modlitba, následuje čtení z Bible: 4. Mojžíšova, 6. kap. verše 24-26.

? 9.32 | Modré nebe, slunce zář

9.31 | Zahajuje společnou pobožností Tomáš Matějovský.

❗️ 9.30 | Předsednictvo (ve složení: Jiří Gruber – předseda, Miroslav Pfann, Vladimír Buzek, Daniel Fojtů, Michal Kitta a Jakub Pavlis) právě zahájilo 2. zasedání 35. synodu ČCE.

9.25 | Předseda synodu Jiří Gruber právě ohlásil 5 minut do začátku.

9.23 | V uplynulých dnech jednaly komise synodu (teologická, výchovná, právní, hospodářská...). Komise mají za úkol dle svého zaměření projednat některé body synodního programu a připravit k nim stanoviska tak, aby se synodálové mohli během zasedání rozhodovat s přihlédnutím k jejich expertnímu názoru.

9.21 | Na programu je velké množství bodů. Původní harmonogram (pro dvoudenní jednání) se zkrátil do jediného dne. Některé body budou vypuštěny – zpravidla ty, které snesou odklad do příštího zasedání synodu, nebo naopak ty, u kterých by kratší jednací doba mohla být kontraproduktivní (protože jde o závažnější rozhodování, při kterém je nezbytná širší diskuse).

9.20 | Ranní komunitní centrum.

9.17 | Proto se předem omlouváme, pokud něco nezachytíme nebo zarouškovaného mluvčího nepoznáme a uvedeme jej ve streamu anonymně. :) Také nám promiňte, že vědomě rezignujeme na všechny funkce a tituly.

9.13 | Aktuálně probíhá prezence synodálů. Všichni přítomní jsou povinni používat ochranu dýchacích cest (roušky).

9.11 | Zrušena tak byla včerejší zahajovací bohoslužba s vysluhováním večeře Páně. Jako ekumenický host tu měl kázat biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko.

9.10 | V sále je vše připraveno. Pracovníci ústřední církevní kanceláře tu chystali zázemí od včerejšího rána. Mimořádná hygienická opatření nicméně omezila samotné jednání. Třídenní harmonogram byl zkrácen do jediného dne.

9.08 | Vaše dotazy a připomínky uvítáme na balcar@e-cirkev.cz.

9.07 | Připomínáme, že zpravodajství má pouze informativní charakter. Oficiální zápis budou připravovat volení zapisovatelé a podléhá schválení verifikátorů.

9.05 | Z „mediálního centra“ synodu vás zdraví Martin Balcar, Jiří Hofman a Adéla Rozbořilová. Postupně během dne vám zprostředkujeme kromě online reportáže také podrobnější souhrnné články, které můžete sledovat zde na hlavní stránce webu.