Online reportáž ze synodu 2023

Online reportáž ze synodu 2023
Online reportáž ze synodu 2023

Online reportáže ze soboty 27. května 2023

Reportáž z prvního dne (25. 5. 2023) sledujte zde | Reportáž z druhého dne (26. 5. 2023) sledujte zde

Obnovit stránku

Děkujeme za pozornost a loučíme se z mediálního centra v Komunitním centru Matky Terezy v Praze.

závěrečná píseň

závěrečná píseň

15:54 | Pro jistotu ještě připomínáme, že oficiální zápis bude teprve vydán, stejně jako oficiální seznam přijatých usnesení, a že tato online reportáž, jakkoli připravována s pečlivostí a nasazením, může obsahovat nepřesnosti. 

15:52 | A to je vše, přátelé. 1. zasedání 36. synodu vyčerpalo svůj program a je u konce. Závěrečnou pobožnost má Michal Vogl, poslední písní je 578 Studně nepřevážená.

15:50 | Předsednictvo sděluje, že příští, tedy 2. zasedání 36. synodu, proběhne od 23. do 25. května 2024 v Praze, a také děkuje všem organizátorům za hladký průběh letošního synodu.

15:45 |  V otázce jednání ČCE s Římskokatolickou církví na téma ekumenických aspektů křestního kmotrovství synod pověřil synodní radu, aby pokračovala v ekumenickém rozhovoru o významu křtu. Synodálové také přijali text doporučení pro kmotrovství při křtu, který připravil poradní odbor teologický.

děkujeme všem synodálům, předsednictvu a těm, kteří se starali o organizační věci

DSC_1245

15:45 |  Synod schvaluje žehnání stejnopohlavním svazkům. Přesné usnesení zní: "Synod ČCE souhlasí s možností požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Synod ČCE vnímá, že názory na tuto otázku nejsou v církvi jednotné, podporuje činnost komise pro soužití s LGBTQ lidmi a pokračování diskuse v církvi o tomto tématu. Synod konstatuje, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví."

15:33 | Hlasování lístky bylo zmatečné, neseděl součet odevzdaných lístků a hlasujících v sále. Chvíle napětí a tajné hlasování se bude opakovat, tentokrát elektronicky.

15:24 | Čeká nás hlasování o žehnání svazkům osob stejného pohlaví. Filip Keller požádal o tajné hlasování, bude se tedy hlasovat tajně psaním na lístky. 

15:20 | Návrh odložit rozhodnutí v otázce požehnání stejnopohlavních párů na příští synod neprošel. 

14:25 - 15:20 | Probíhá diskuse k tématu žehnání svazkům osob stejného pohlaví:

Simona Kopecká, Jakub Keller, Jana Šarounová

simona kopecká.  jakub keller   jana šarounová

 • Pavel Pokorný: situace není zralá, měli bychom o tomto problému ještě hovořit (hlas rozumu). Zároveň jsem hlasoval pro přijetí tohoto názoru (hlas srdce). Proti žehnání párům stejného pohlaví na synodu nezazněl jediný hlas proti. Zároveň předpokládáme, že hlasy ze sborů mohou být odmítavé.
 • Daniel Matějka shrnuje návrh komise A, aby se téma žehnání sňatku zadalo komisi do rozhovoru dříve než bude přijato synodem, a sice s nadějí, že v tomto tématu (oproti tématu "manželství pro všechny") máme větší šanci dosáhnout shody a teprve potom to schválit.
 • Filip Keller: některé sbory přijímají a žehnají stejnopohlavním párů, některé ne. V tom prostě žijeme. Nenechme se vydírat tím, že některé části církve odejdou, přijmeme-li takové usnesení. Udělejme to pro lidi z našich rodin, z našich sborů, z církve i společnosti.
 • Roman Mazur: navrhuje odložit hlasování, ačkoli už deset patnáct let o tomto fenoménu debatujeme. Zdá se mu, že doba pro rozhodnutí ještě nenazrála.
 • Ema Pospíšilová apeluje na hlas srdce a veřejně mluví o své orientaci. ČCE vnímá jako jediné místo, které se jí jeví jako bezpečný prostor. Mluví o jediné církvi, která o ni stojí. Apeluje k odvážnosti, i když ještě není vše úplně připraveno.
 • Tomáš Pavelka je naopak proti, argumentuje svým vnímáním Písma.
 • Eliška Vančová se tématem zabývá ve své diplomové práci na ETF a nemá pocit, že by se něco dělo narychlo, ČCE se tím zabývá již od devadesátých let.
 • Damaris Kopecká: hlasujme sami za sebe a s myšlenkou na Hospodina. Z církve možná někdo odejde, ale možná někdo nový přijde. Rozdíly mezi sebou děláme my, nikoli Hospodin.
 • Martin Balcar prosí, bez ohledu na to, jak to dopadne, o rozumnou komunikaci složitých témat včetně tohoto.
 • Daniel Matějka upozorňuje, že problémem návrhu je, že zodpovědnost za požehnání nechává na faráři. Při tom to má být záležitost celého staršovstva, které je za bohoslužby zodpovědné.
 • Simona Kopecká: někteří faráři žehnají hasičské stříkačky, loučky, stromy… nezasloužili by si to i živí lidé?
 • Jiří Tengler: formulujme děkovnou modlitbu, text požehnání. Pusťme do toho více Pána Boha.
 • Vlastislav Stejskal upozorňuje na generační střet, pečlivé rozhovory dokážou podle něj víc než zbrklé hlasování.
 • Matěj Opočenský připomíná, že se bavíme o požehnání, ne o sňatku. Přijde mu to aktuální a případné.
 • Petr Pivoňka by tomu dal ještě trochu času, obává se tlaku na rychlé rozhodování, vnímá tíži roli předsedy komise, která se tématem zabývá a přimlouvá se za modlitbu před hlasováním.
 • Filip Keller: všichni, kdo žehnají stejnopohlavním svazkům, se velmi vážně snaží o reflexi toho, co jim říká Boží slovo, se stejnou vážností to dělají i ti, kdo to odmítají. Navrženým usnesením říkáme, že v církvi mají místo ti, kdo po požehnání touží i ti, kdo je odmítají.
 • Michal Vogl: stejně jako ordinace žen před sedmdesáti lety byla věc nová, neprobádaná a nakonec požehnaná, tak i tato věc možná bude s odstupem času uznána za správnou. Formulace nikoho k ničemu nenutí, žehnat stejnopohlavním párům může (ne musí) ten, kdo s tím souzní.
 • Jan Růžička: homosexuální lidé nemají jinde zastání, v jiných církvích jsou ostouzení nebo přinejmenším nepřijímaní. Tak jim vyjděme vstříc.
 • Jaromír Křivohlavý: Roční odklad ničemu neprospěje a nic nezmění. Odešli snad lidé ze sboru, kde je rozvedený farář? Mějme odvahu.
 • Pavel Kočnar hovoří z pozice kaplana a poradce. Radí, aby synod rozhodl pro. Trpělivost v tomto není docela na místě. Spousta lidí čeká na rozhodnutí v této věci.
 • Radovan Rosický, hlasoval v komisi pro, protože má za to, že tato církev jednou žehnání stejnopohlavním párům podpoří, nesouhlasí s manželstvím stejnopohlavních párů, je to otázka právní úpravy státu.

Filip Keller, Damaris Kopecká, Ema Pospíšilová

filip keller   damaris kopecká   ema pospíšilová

 

14:05 | Následuje schvalování návrhů a usnesení, která byla během jednání odložena nebo přeskočena:

 •  ✅  Synod ukládá synodní radě, aby připravila systém finančních odměn pro kandidáty církevní služby, kteří konají povinnou praxi na sborech – přijato.
 •  ✅  Synod bere na vědomí Zprávu Investičního výboru synodní rady za rok 2022 předloženou v tisku č. 12D po opravě.
 • ❌  Synod neschvaluje úpravu formulace v Investičním kodexu (z formulace „Při investování bude ČCE dbát také na to, aby docházelo ke snižování produkce nebo využití toxických a radioaktivních látek“ mělo být vypuštěno slovo „radioaktivních“)
 • Návrh na doplnění investičního kodexu ve znění "Synod pověřuje synodní radu, aby v nové situaci po vypuknutí války na Ukrajině a probíhající energetické krizi připravila analýzu a případnou revizi investičního kodexu ČCE" nebyl přijat.
 •  ✅  Byl přijat návrh ve znění: "Synod ukládá synodní radě, aby zpráva o hospodaření povšechného sboru napříště obsahovala vysvětlení celkových nákladů a výnosů povšechného sboru nezahrnutých v rozpočtu tak, aby tomu porozuměl člověk bez ekonomického vzdělání."
 • Synod neschválil možnost sloučení dvou či více seniorátů, pokud se na tom dohodnou, stejně nepodpořil návrh, aby synodní rada uvedla v život mechanismus, který by kontinuálně řešil jednání o reformě v církvi.

13:58 |  ✅  Synod přijal Zprávu činnosti Diakonie za rok 2022, Zprávu o činnosti dozorčí rady Diakonie 2022 a taktéž Zprávu o činnosti Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie.

13:45 | Dozorčí rada Diakonie ČCE, která podléhá přímo synodní radě a byla zvolena na následující 4 roky, byla představena virtuálně: Zlata Čajanová, Marta Doubravová, Eva Grollová, Vladimír Kopecký, Joel Ruml, Jana Šarounová, Ondřej Titěra, Michal Vogl, Vladimír Zikmund. Čtyřmi náhradníky jsou: Marta Zemánková, David Michal, Marek Bárta, Daniel Chalupecký.

13:40 | Diakonický blok otevírá představení nové ředitelky Diakonie Hany Sklenářové, která je ve funkci od 1. dubna 2023 (a není to apríl). Hana Sklenářová, která je s Diakonií celoživotně spojená a má zkušenosti s řízením střediska i celé organizace z pozice členky správní rady, sama o sobě říká, že má ráda výzvy, proto přijala i roli ředitelky Diakonie. Nerada se vzdává a nebojí se převzít odpovědnost. Ráda používá větu "Pán Bůh nás má rád", kterou považuje za klíčovou pro celý svůj život.  Synodní senior Pavel Pokorný Hanu Sklenářovou vítá, přeje požehnání do její práce a vyzdvihuje důležitost blízkého vztahu Diakonie a církve.

Hana Sklenářová, ředitelka Diakonie

hana sklenářová - ředitelka diakonie

13:35 | Oznámení ze synodní rady: 21. října ve sboru v Poděbradech si připomeneme 70. výročí ordinace žen. K této akci srdečně zveme.

pobožnost - sobota odpoledne

13:32 | Hezké odpoledne z Komunitního centra Matky Terezy v Praze. Poslední jednání letošního synodu začíná modlitbou Evy Zadražilové a společným zpěvem pěkně vestoje (679 - Pomoz mi, můj Pane).

11:57 | I když to chvílemi během dopoledních jednání vypadalo, že studená bude nejen dnešní večeře, ale i oběd, stihli nakonec synodálové probrat vše, co bylo pro dopoledne naplánováno. Nyní tedy následuje obědová pauza, přihlásíme se opět ve 13:30.

11:53 | Chór vrzajících židlí za vstávajícími synodály upozorňuje místo poledních zvonů, že končí dopolední blok a přichází modlitba Jana Lavického a po ní pak společná píseň 284 Nuž Bohu děkujme.

ředitelé EA

Dagmar Hamalová, Petra Juřeníková, Rostislav Konopa – noví ředitelé škol Evangelické akademie

dagmar hamalová - zš a mš sudice  ředitelka EA brno  rostislav konopa - zš bratrská praha

11:45 | Připomenuty byly školy Evangelické akademie, kterých máme již osm. Koordinátorka škol EA Helena Wrenischová sdělila radostnou zprávu: V první den synodu jsme obdrželi z ministerstva školství a tělovýchovy povolení ke zřízení prvního evangelického gymnázia. Sláva! Dále představila nové ředitele škol EA:

 • Petra Juřeníková přebírá žezlo ředitelování Střední zdravotnické školy EA v Brně-Líšni. Paní ředitelka je zároveň fundovanou odbornicí v oboru ošetřovatelství a metodiky a její zásluhou dochází k těsné spolupráci brněnské zdravotnické školy s Náchodskou.
 • Dagmar Hamalová je ředitelkou Církevní základní a mateřské školy v Sudicích. Tato škola má téměř za sebou první školní rok a s nadějí připravuje nový školní rok s přijetím dalších dětí a s působením ve vesnickém prostředí v sepětí s přírodou a okolní krajinou.
 • Rostislav Konopa je ředitel Bratrské základní školy v Praze-Holešovicích. Vyučený truhlář prošel sám vzdělávacím procesem až po vysokoškolský titul a po dvacetiletém pedagogickém působení na různých školách se stal ředitelem Bratrské školy.

11:42 | Synod vzal na vědomí bohoslužebné formuláře se křtem a konfirmací a uložil synodní radě, aby se vypořádala s připomínkami a připravila pro příští synod aktualizované znění.

11:39 | Probíhá diskuse nad novými liturgickými formuláři pro bohoslužby se křtem a konfirmací, které připravil poradní odbor liturgický. 

DSC_1238

11:32 | ❌ Návrh týkající se motivování uchazečů ke kazatelskému povolání neprošel. Další rozhovor synodálů se vedl kolem podpory zapojení bohoslovců a absolventů vikariátu do služby v církvi. Po konstatování komisí, že se tak již děje, návrh neprošel.

11:27 | ✅ Synod schválil možnost užívání alternativních názvů farních sborů. Jde o vytvoření možnosti používat oficiální názvy sborů ne podle místa, ve kterém sbor působí, ale třeba podle zaměření či charakteru sboru. A souvisí to i se slučováním, které by mohlo přinášet zbytečně složité skládání názvu sborů. Přesné usnesení zní: „Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 36. synodu předložila návrh změny církevních řádů, který by umožňoval farním sborům přijímat jiné názvy, než stanoví čl. 18 odst. 1 ŘSC.“

11:25 | ✅ Další materiál se zabýval budoucí podobou Jeronýmovy jednoty: synod ukládá synodní radě, aby zpracovala podněty navržené v předloženém materiálu a započala rozhovor o budoucí podobě JJ ve sborech a seniorátech. Návrh byl přijat.

11:21 | ✅ Synod se usnáší, že Farní sbor ČCE v Letohradě se převádí k 1. 1. 2024 ze seniorátu královéhradeckého do seniorátu chrudimského.

10:46 - 11:15 | Po přestávce se hlasuje o devíti návrzích týkajících se restrukturalizace církve:

 • Synod schválil záměr prodloužení doby, na kterou lze prohlásit kazatelské místo za podporované na 3, 6, resp. 9 let.
 • ✅ Synod ukládá synodní radě předložit synodu záměr spolufinancování konkrétního kazatele z iniciativy SV nebo SR, který je současně kazatelem povšechného sboru – schváleno.
 • ✅ Synod ukládá synodní radě předložit návrh změny Pravidel grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty, která umožní dlouhodobou podporu pro průkopnická místa - synod schvaluje toto pozměněné znění.
 • Synod schvaluje indikativní výši základu pro výpočet poměrné části odvodu do Personálního fondu na roky 2026, 2027 a 2028 ve výši 90 000 Kč, 110 000 Kč a 120 000 Kč -  synod schvaluje toto pozměněné znění (oproti původnímu návrhu došlo k ponížení částek).
 • Synod stanovuje cílovou výši podílu poměrné části odvodu do Personálního fondu na 30 % z celkového odvodu a ukládá synodní radě tento cíl a časový plán jeho dosažení projednat se sbory -  synod schvaluje toto pozměněné znění.
 • ✅ Synod usnáší, že pro účely výpočtu poměrné části odvodu farního sboru do Personálního fondu počínaje odvodem za rok 2024 bude:
  • ws(n) = 0,25 (počet zaplativších salárníků)
  • wú(n) = 0,25 (účast na bohoslužbách)
  • wz(n) = 0,25 (základ daně z příjmu právnických osob)
  • wp(n) = 0,25 (neúčelové příjmy z hlavní činnosti) – schváleno.
 • Synod ukládá synodní radě připravit změnu církevních řádů, která zakotví, že farní sbor, který má kazatele povolané na více než 1,0 úvazku, bude do Personálního odvodu odvádět nad rámec 1,0 úvazku úměrnou část součtu paušální části a základu pro výpočtu poměrné části odvodu do Personálního fondu – schváleno.
 • Synod ukládá synodní radě připravit změnu církevních řádů, která zakotví, že administrovaný farní sbor bude odvádět příspěvek sboru administrátora přímo do Personálního fondu – schváleno.
 • Synod bere na vědomí záměry SR týkající se platů a bydlení farářů a jáhnů uvedené v části 6, doporučuje SR doplnit řešení problému rozevírání nůžek mezi výší příspěvku na bydlení v různých sborech a o výsledcích podrobně informovat farní sbory.

10:15 | ☕️  Diskuse je vyčerpána, stejně tak mnozí synodálové, proto přichází vhod patnáctiminutová přestávka na kávu, během niž se předsednictvo poradí, jak se bude o tématu restrukturalizace církve hlasovat.

Roman Mazur, Petr Štulc

roman mazur   restrukturalizace   petr štulc

Věra Štulcová, Pavel Pokorný a Matěj Cháb

věra štulcová   pavel pokorný   matěj cháb

9:40 | Dlouhá rozprava na důležité téma. Jednotliví synodálové hovoří o záležitostech týkajících se restrukturalizace církve, zde výběr z diskuse:

 • Roman Mazur vysvětluje model financování platů farářů do budoucna. Povinné odvody, ačkoli se stále zvyšují, sbory výborně zvládají. Výhled – farářů bude méně (počítáme se 150 faráři v roce 2030), na druhou stranu inflace znevýhodňuje odvedené sumy.
 • Matěj Cháb: je dobře, aby silnější sbory byly solidární, solidarita není daň.
 • Věra Štulcová vysvětluje, že nájem výrazně nižší, než je obvyklý, je vlastně přijmem, který je třeba dodanit. Proto je cílem dostat se v případě nájmů farářů přibližně na 60-70 % tržního nájmu. Upozorňuje, že vedle nájmů se zvyšují i mzdy.
 • Jakub Keller se obává, že nevýhody bydlení na faře převáží nad výhodami a faráři budou bydlet jinde. Rozdíly v nájmech farářů v Chrudimském seniorátu jsou již nyní i 6 tisíc korun.
 • Jiří Bureš: rozevřené nůžky v ČCE už jsou, to je realita. Přijměme myšlenku, že si platíme kazatelskou službu církve.
 • David Nečil konstatuje, že zvýšení nájmu až 300 % je moc, když farářské platy rostou o 5 % ročně.
 • Jaromír Křivohlavý navrhuje, aby za salárníka všechny sbory platily stejně, ať malé nebo velké.
 • Tomáš Molnár upozorňuje, že zřejmě nejsme schopni vnímat církev jako celek, předložený dokument příliš prostoru pro solidaritu nedává.

Adam Csukás, hlasující plénum, Vladimír Zikmund

adam csukás  DSC_1200  vladimír zikmund

9:01 |  S úderem deváté je tu velké téma: Restrukturalizace církve při přechodu na samofinancování. Otevřena je rozprava. Vzhledem k počtu přihlášených se synod usnáší, že zkrátí příspěvek v rozpravě na maximálně 3 minuty.

8:59 | ✅  Posledním bodem programu, který zůstal neprojednán ze včerejška, jsou změny Řádu diakonické práce. Nyní se o něm jedná, nutnost změn vysvětluje Vladimír Kopecký. Jde o navýšení finančních limitů, o nichž mohou rozhodovat ředitelé diakonických středisek v souvislosti s dnešní inflací. Rozhodování o nakládání s nemovitostmi by bylo pružnější, pokud by synod změnu odsouhlasil.  Je otevřena rozprava ke změnám Řádu diakonické práce, s vysvětlením souboru navrhovaných změn vystupuje církevní právník Adam Csukás. Hlasuje se, návrh je přijat.

8:55 | ⭐️ Zajímavost: Věděli jste, že klasické hlasování zvedáním rukou je na letošním synodu rychlejší než přes online hlasovací systém? Podle informace předsednictva trvá hlasování zvedáním rukou do minuty, zatímco hlasování online zabere čas dvojnásobný. Děkujeme za precizní spolupráci všech hlasujících a skrutátorů!

DSC_1199

8:50 | ✅  Synod také jednomyslně schvaluje Změny Řádu pastýřské služby. Ty zapracovávají připomínky pastýřských rad, které vyplynuly z užívání řádu v podobě po rozsáhlých novelách předchozích let. Návrh připravil poradní odbor výchovný. 

8:46 | ✅  Dále se hlasuje o úpravě Řádu pro kazatele týkající se organizace celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele. Návrh byl přijat.

8:41 | ✅ Synod jednoznačně schvaluje zkrácení doby nutné ke slučování sborů. Dosud sloučení nebo zrušení sboru musí schválit konvent a synod, čímž zpravidla vzniká celý rok prodlevy. Nově seniorátní výbor zajistí stanovisko synodní rady, která posoudí právní bezvadnost a v případě kladného stanoviska může konvent rovnou rozhodnout. Pokud bude sloučení přes hranice seniorátů, musí pochopitelně rozhodnout všechny příslušné konventy.

8:36 | ✅  Jednáme o úpravě změny v počtu členů staršovstva. V současné praxi je změnu nutné nechat odsouhlasit seniorátním výborem a sborovým shromážděním, což znamená, že se proces táhne třeba rok. Pokud by návrh mohl odsouhlasit pouze seniorátní výbor, dala by se procedura zvládnout třeba za měsíc. Návrh prošel.

8:31 | ✅  Řád hospodaření církve bude upraven vložením nového článku Povinnost církevních sborů nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře. Jeho smysl a důležitost vysvětlil právník Adam Csukás. Synod tuto úpravu řádů jednomyslně schválil.

8:15 | ❌  Otevíráme bod Zjednodušení pravidel pro přijímání kazatelů z jiných církví. Probíhá k tomu rozprava. Debatuje se o zjednodušení pravidel pro přijímání kazatelů z jiných církví. Dan Fojtů vyložil konkrétní příklad, kdy nastaly problémy s procesem přijetí nového faráře, když oslovili kazatele ze Slovenska. V současnosti platí povinnost buď ročního vikariátu, nebo tříměsíční praxe pastoračního pracovníka v naší církvi. Synodní senior osvětlil, proč tento požadavek v našich řádech máme. Jednak není korektní lákat k nám faráře z jiných církví, když je všeobecně kazatelů málo, jednak nový kazatel z jiné tradice musí mít čas seznámit se s životem a prací v ČCE. Michal Vogl zdůrazňuje, že zejména pro moravské sbory je v budoucnosti cesta pozvat kazatele ze Slovenska (obecně z jiných církví nebo ze zahraničí) zajímavá a pro zjednodušení procesu by rozhodně byl. Hlasuje se – návrh neprošel.

8:02 | ⌚️ Dobré ráno, vítejte u reportáže z posledního dne synodu. Den zahajuje Jana Grollová modlitbou, sál společně zpívá píseň ranní píseň 639.

001745

Kam dál?

Reportáž z prvního dne (25. 5. 2023) sledujte zde

Reportáž z druhého dne (26. 5. 2023) sledujte zde