Usnesení 4. zasedání 35. synodu ČCE

14. června 2022

19. – 21. května 2022, Kulturní centrum Fabrika, Svitavy
Synodní rada ČCE na návrh předsednictva 35. synodu ČCE vyhlašuje tato usnesení 4. zasedání 35. synodu ČCE:

Kompletní usnesení synodu 35-4-2022 včetně příloh

A) Volby

Usnesení č. 1:  Volba náhradníků církevní pastýřské rady

Synod zvolil náhradníky církevní pastýřské rady takto:
1. náhradník z kazatelů: Ivan Ryšavý
2. náhradník z presbyterů: Miloš Ferjenčík

Usnesení č. 2:  Volba náhradníka oblastní pastýřské rady I

Náhradnicí s právním vzděláním pro oblastní pastýřskou radu I zvolil synod Liu Bánoci.

Usnesení č. 3:  Volba náhradníků oblastní pastýřské rady III

Synod zvolil náhradníky oblastní pastýřské rady III takto:
2. náhradnice z presbyterů: Daniela Jablonská
Náhradník s právním vzděláním: Pavel Němec

Usnesení č. 4:  Volba náhradníků ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty

Synod zvolil náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty takto:
1. náhradník: Ludvík Pastyřík
2. náhradník: Jan Kirschner
3. náhradník: Pavel Zoubek

Usnesení č. 5:  Volba celocírkevního kazatele s určením pro pražské školy Evangelické akademie

Synod povolává bratra Karla Müllera na místo celocírkevního faráře s určením pro školy Evangelické akademie v Praze na dobu určitou od 1. září 2022 do 31. srpna 2027 na pracovní úvazek 60 %.

B) Církevní zřízení a řády, právní předpisy

ZMĚNY CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

Usnesení č. 6:  Změna Církevního zřízení – oprava odvolávky na zrušený odstavec

Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 12 odst. 9 písm. d). Dosavadní znění odstavce 9 písmeno d) se mění takto:

CZ § 12. Faráři a jáhnové

 1. Synodní rada může s farářem nebo jáhnem ukončit zaměstnanecký poměr v církvi písemnou výpovědí pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden, a to:
  d.  zanikne-li povolání faráře nebo jáhna způsobem uvedeným v odstavci 8důsledku uplynutí doby určité, na niž byl povolán, aniž by byl zároveň povolán ke službě v jiném církevním sboru, nebo

ŘÍZENÍ O ZMĚNÁCH CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ

Usnesení č. 7:  Řízení o změně Církevního zřízení – Zkrácení doby nutné ke slučování sborů

1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 4 odst. 3. Dosavadní znění § 4 odst. 3 se mění takto:

CZ § 4. Církevní sbory

 1. Farní sbory a sSenioráty zřizuje, slučuje nebo ruší synod. Farní sbory zřizuje synod. O sloučení nebo zrušení farního sboru rozhoduje konvent nebo synod.

2.  Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 36. synodu předložila návrh změn Řádu o správě církve, které umožní zkrácení doby nutné pro slučování sborů a jejichž předpokládaná podoba je uvedena v tisku č. 18/1 na str. 2–3.

Usnesení č. 8:  Řízení o změnách Církevního zřízení – zrušení možnosti dočasného postavení kazatele mimo službu při řízení před pastýřskou radou

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 12 odst. 14 a § 20 odst. 6. Dosavadní znění § 12 odst. 14 a § 20 odst. 6 se zrušují a následující ustanovení se nepřečíslují.

§ 12. Faráři a jáhnové

14.  Navrhuje-li správní orgán v řízení před pastýřskou radou, aby farář nebo jáhen byl zbaven úřadu v dosavadním sboru nebo způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, může ho synodní rada svým rozhodnutím postavit mimo službu, a to až do konečného rozhodnutí o zbavení úřadu v dosavadním sboru anebo o zbavení způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi.
Před přijetím rozhodnutí si synodní rada vyžádá stanovisko faráře nebo jáhna a příslušných nižších správních orgánů.

§ 20. Církevní dohled a opravné prostředky

6.  O odvoláních proti rozhodnutím synodní rady o postavení faráře nebo jáhna mimo službu rozhoduje odvolací komise synodu. Rozhodnutí odvolací komise synodu je konečné.

Usnesení č. 9: Řízení o změně Církevního zřízení – zjednodušení procedury některých změn CZ

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 28 odst. 6. Dosavadní znění odst. 6 se mění takto:

§ 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)

6.  Synod se usnáší dvoutřetinovou většinou všech svých členů:

a.  o zásadních otázkách církve, a to o vyznání církve a o základních věcech církevního zřízení, jimiž jsou: cyklus synodů a konventů, délka volebního období, omezení volitelnosti na určité období, podmínka, že jen starší je volitelný do vyšší funkce, a otázka virility. O zásadních otázkách církve se může synod usnášet jen tehdy, byly-li návrhy z rozhodnutí synodu předem zaslány k vyjádření všem staršovstvům a konventům a jestliže s nimi předem vyslovila souhlas nadpoloviční většina konventů nadpoloviční většinou všech svých členů. Konventy jsou na základě usnesení synodu povinny se k těmto otázkám jasně vyslovit. Vyjádření staršovstev však není podmínkou pro právoplatné usnášení synodu o těchto věcech. Jestliže synod nebude souhlasit se stanoviskem nadpoloviční většiny konventů, bude věc vrácena staršovstvům a konventům k vyjádření a budou uvedeny důvody, které vedly synod k nesouhlasu. Po projednání na konventech se bude věcí zabývat příští synod, který rozhodne s konečnou platností, nejsa již vázán stanoviskem konventů;
b.  o učení církve, o bohoslužebném řádu, o znění kazatelského reversu a o církevním zřízení, pokud nejde o základní věci podle bodu a). Návrhy o těchto věcech musí být z rozhodnutí synodu předem zaslány k vyjádření všem staršovstvům a konventům. Vyjádření o nich však není podmínkou pro právoplatné usnášení synodu.
c.  o církevním zřízení, pokud nejde o základní věci podle bodu a)

ZMĚNY ŘÁDŮ, STATUTŮ A PRAVIDEL

Usnesení č. 10: Změny Řádu o správě církve

ŘSC čl. 3
Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 3. Dosavadní článek 3 se mění takto:

Čl. 3. Zřízení a zrušení kazatelského místa

 1. Platí, že počet kazatelských míst ve farním sboru odpovídá výši kazatelského úvazku stanovené seniorátním výborem.
 2. V církevním seniorátním nebo povšechném sboru může synod zřídit být zřízeno nové kazatelské místo, jestliže se práce ve sboru prokazatelně znásobila nebo nové kazatelské místo považuje církev za misijně důležité.
 3. Odůvodněnou žádost o zřízení či zrušení kazatelského místa předkládá synodu správní orgán církevního sboru. Žádost musí být schválena shromážděním příslušného sboru. Postup podání žádosti o zřízení či zrušení kazatelského místa seniorátního nebo povšechného sboru a její náležitosti stanovují Pravidla zřizování a rušení kazatelských míst.

ŘSC čl. 29
Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 29 odst. 1 písm. e) a k). Dosavadní písmena e) a k) se mění takto:

Čl. 29 Působnost konventu

1.  Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší konventu zejména:
 e.  navrhovat synodu zřízení seniorátních kazatelských míst zřizovat kazatelská místa v seniorátním sboru
 k.  volit na čtyřleté období poslance na synod
Pro stanovení počtu poslanců platí toto pravidlo: počet sborů v seniorátu se vynásobí koeficientem 0,3 a k získané hodnotě se připočítá počet členů v tisících po zaokrouhlení vynásobený koeficientem 0,7. Je-li výsledné číslo menší nebo rovno 12, volí se dva poslanci, pohybuje-li se v rozmezí 12-16 včetně, volí se poslanci čtyři a nad 16 poslanců šest. Počty volených poslanců pro jednotlivé senioráty jsou stanoveny takto: pražský 4, poděbradský 2, jihočeský 2, západočeský 2, ústecký 2, liberecký 2, královéhradecký 2, chrudimský 2, poličský 2, horácký 2, brněnský 4, východomoravský 6, moravskoslezský 4, ochranovský 2. Volí se vždy rovný počet farářů a starších a stejný počet náhradníků.

ŘSC čl. 39
Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 39 odst. 1 písm. f). Dosavadní písmeno f) se mění takto:

Čl. 39. Působnost synodu

 1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší synodu zejména:
  f.  zřizovat a rušit kazatelská místa v církevních sborech všech stupňů v povšechném sboru a stanovovat nejvyšší počet plných pracovních úvazků pastoračních pracovníků,

Usnesení č. 11: Změny Řádu pro kazatele

ŘK čl. 5a
Synod ruší odst. 2 z článku 5a Řádu pro kazatele. Následující odstavce se nepřečíslují.

Čl. 5a. Povolání společného faráře nebo jáhna farními sbory
2.  Doba, na níž má být farář nebo jáhen povolán společně více farními sbory, nesmí překročit dobu 5 let, přičemž farář nebo jáhen může být takto společně povolán pro službu v týchž farních sborech opakovaně maximálně po dobu dalších 5 let.

ŘK čl. 6 odst. 1
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 6 odst. 1 písm. c). Dosavadní písmeno c) se mění takto:

Čl. 6. Ukončení služby faráře nebo jáhna ve sboru
1.  Služba faráře nebo jáhna v církevním sboru končí:
     c.  dnem, kdy uplyne doba stanovená v CZ § 12 odst. 8 odst. 9 písm. d), nebo

Usnesení č. 12: Změny Řádu pastýřské služby a Řádu pro kazatele – dokončení revize ŘPS

Synod usnáší změny Řádu pastýřské služby a Řádu pro kazatele uvedené v tisku č. 24.

Usnesení č. 13: Změna Řádu diakonické práce

ŘDP Preambule
Synod usnáší změnu preambule Řádu diakonické práce. Preambule se mění takto:

Preambule

ČCE povolává muže a ženy, kteří osvědčí předpoklady pro službu lidem v nouzi, a pověřuje je službou diakona/diakonky. Očekává od nich, že se jejich dlouhodobá diakonická služba stane trvalým projevem lásky k bližnímu a praktickým svědectvím o Ježíši Kristu v našem světě a že budou též ochotni se pro svou službu neustále odborně zdokonalovat.

Usnesení č. 14: Zrušení Pravidel přípravy k diakonátu

Synod zrušuje Pravidla přípravy k diakonátu.

Usnesení č. 15: Změny Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst

PZRKM čl. 1-3
Synod usnáší změnu Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 1-3. Dosavadní články 1 až 3 se mění takto:

Čl. 1. Rozhodnutí o zřízení nebo o zrušení kazatelského místa

1.  Zřizovat a rušit kazatelská místa v církevních sborech ČCE přísluší synodu (viz ŘSC čl. 39 odst. 1f).
2.  Konvent nebo synod Synod o zřízení kazatelského místa rozhoduje podle kritérií zdůvodňujících, že se práce veseniorátním nebo povšechném sboru prokazatelně znásobila nebo že kazatelské místo je misijně důležité.
3.  Seznam kazatelských míst v církevních sborech vede Ústřední církevní kancelář ČCE.
(Odstavce se příslušně přečíslují.)

Čl. 2. Postup podání žádosti o zřízení kazatelského místa

1.  Návrh na zřízení kazatelského místa povšechného sboru předkládá synodu synodní rada s příslušným zdůvodněním.
2.  Návrh na zřízení kazatelského místa seniorátního sboru předkládá synodu konventu prostřednictvím synodní rady příslušný seniorátní výbor po schválení konventem s příslušným zdůvodněním.
3.  Návrh na zřízení kazatelského místa farního sboru předkládá staršovstvo farního sboru prostřednictvím seniorátního výboru k projednání příslušnému konventu. Po schválení konventem předává návrh synodu prostřednictvím synodní rady příslušný seniorátní výbor.

Čl. 3. Náležitosti žádosti o zřízení kazatelského místa

1.  Žádost musí obsahovat podrobné zdůvodnění, rozsah a charakteristiku nové, resp. rozšířené kazatelské práce.
2.  Žádost o zřízení kazatelského místa farního sboru musí obsahovat úplně vyplněný Dotazník, který je přílohou těchto Pravidel, včetně v něm požadovaných příloh.
3.  Žádost o zřízení kazatelského místa seniorátního nebo povšechného sboru musí obsahovat časové snímky kazatelské práce podle části IV Dotazníku, který je přílohou těchto Pravidel.
4.  K žádosti o zřízení kazatelského místa farního a seniorátního sboru musí být přiloženo prohlášení správního orgánu příslušného církevního sboru o závazku provádět předepsané odvody do Personálního fondu a prohlášení o materiálním zajištění nového místa.
5.  Žádost o zřízení kazatelského místa povšechného sboru musí obsahovat vyplněnou tabulku očekávaných nákladů na zřizované kazatelské místo v daném členění, včetně údajů, ze kterých církevních či mimocírkevních zdrojů budou tyto náklady financovány nebo spolufinancovány, a to na dva budoucí roky. Tabulka je přílohou těchto Pravidel.
6.  Jestliže zamýšlená práce nového kazatelského místa přesahuje do území sousedního farního sboru, musí být součástí žádosti stanovisko příslušného staršovstva; jestliže přesahuje do území sousedního seniorátu, musí být součástí žádosti také stanovisko příslušného seniorátního výboru.
Povede-li práce na novém kazatelském místě ke zřízení nového sboru, postupuje se podle Řádu o správě církve čl. 2.
(Odstavce se příslušně přečíslují.)

PZRKM – dotazník
Synod ruší dotazník k Pravidlům zřizování a rušení kazatelských míst.

Usnesení č. 16: Změna Statutu Personálního fondu

SPF čl. 8
Synod usnáší změnu Statutu Personálního fondu. Čl. 8 Statutu PF se mění takto:

Čl. 8 Zápůjčky sborům zajištěné zástavním právem

 1. Synodní rada může seniorátním a farním sborům za podmínek stanovených tímto článkem poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí. Maximální výše všech zápůjček poskytnutých dle tohoto článku všem sborům nesmí v žádném okamžiku překročit 12 miliónů Kč.
 2. Podmínkou poskytnutí zápůjčky dle tohoto článku je zajištění zápůjčky zástavním právem zřízeným ve prospěch povšechného sboru k nemovitostem, jejichž hodnota dosahuje 100 % výše zápůjčky. Zástavou nemohou být nezcizitelné nemovitosti.
 3. Maximální výše zápůjčky či zápůjček poskytnutých jednomu sboru nesmí v součtu v jednom okamžiku překročit 5 miliónů Kč. Pod podmínkou souhlasu ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty, správní rady PF a investičního výboru synodní rady může být limit dle předcházející věty zvýšen až na 10 miliónů Kč.
 4. Nepředloží-li sbor synodní radě závaznou nabídku banky na poskytnutí úvěru, týkající se předmětného záměru, nesmí maximální výše zápůjčky překročit 500 000 Kč. Pod podmínkou souhlasu ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty, správní rady PF a investičního výboru synodní rady může být limit dle předcházející věty zvýšen až na 1 milion Kč.
 5. Předloží-li sbor synodní radě závaznou nabídku banky na poskytnutí úvěru, týkající se předmětného záměru, je synodní rada oprávněna sboru zápůjčku poskytnout za úrok ve výši 70 až 90 % úroku nabídnutého sboru bankou. Úrokovou sazbu synodní rada stanoví na návrh investičního výboru synodní rady. Synodní rada může nechat odborně posoudit rizika vyplývající z požadované zápůjčky.
 6. Nepředloží-li sbor synodní radě závaznou nabídku banky na poskytnutí úvěru, týkající se předmětného záměru, stanoví výši úroku synodní rada na návrh investičního výboru synodní rady. Výši úroku stanoví synodní rada na návrh investičního výboru synodní rady.
 7. Splatnost zápůjčky stanoví synodní rada na návrh investičního výboru synodní rady. Stanovená doba splatnosti zápůjčky nesmí překročit 10 let. Pod podmínkou souhlasu správní rady PF může být doba dle předcházející věty prodloužena až na 15 let.
 8. Synodní rada je oprávněna, na základě doporučení investičního výboru synodní rady, zvýšit limity uvedené v čl. 8, bodech 1 a 7 až o 50 %.

C) Správa církve

ÚKOLY PRO 1. ZASEDÁNÍ 36. SYNODU
pro synodní radu, seniorátní výbory a ostatní církevní orgány

Usnesení č. 17: Příprava celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele

Synod schvaluje rámcovou náplň celocírkevního kurzu pro zájemce o službu výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve předloženou v tisku č. 18 na str. 2–3 a ukládá synodní radě předložit 1. zasedání 36. synodu odpovídající návrh změny církevních řádů.

Usnesení č. 18: Nové rozložení seniorátů ČCE

Synod zahajuje celocírkevní rozhovor o následujících tezích pro nové uspořádání seniorátů ČCE:

 1. Synod vyzývá staršovstva a seniorátní výbory, aby se seznámily s navrhovaným rozložením seniorátů a ukládá konventům, aby se k návrhu vyjádřily a svá písemná vyjádření odeslaly Ústřední církevní kanceláři do 31. března 2023:
  I.   seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
  II.  seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Zlínského kraje.
  III. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Jihomoravského kraje.
  IV. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Kraje Vysočina a Jihočeského kraje.
  V.  seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje a okresů Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Nymburk ve Středočeském kraji.
  VI. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území hl. m. Prahy, Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a okresů Benešov, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník ve Středočeském kraji.
  VII. seniorát tvoří ochranovské sbory při ČCE. Konvent Ochranovského seniorátu při ČCE může rozhodnout o jejich začlenění do územně členěných seniorátů.
  (Kazatelské stanice jsou součástí stejného seniorátu jako jejich mateřský sbor.)
 2. Synod ukládá synodní radě, aby tento návrh při rozeslání doprovodila přiměřeným odůvodněním a vhodnými doprovodnými materiály (mapy, seznamy farních sborů a kazatelských stanic podle seniorátů atp.).
 3. Synod ukládá synodní radě, aby rozpracovala možnosti poskytování regionální administrativně technické podpory seniorátních výborů nově navržených seniorátů.
 4. Synod ukládá synodní radě, aby rozpracovala možnosti uvolnění seniorů, příp. seniorátních kurátorů nově navržených seniorátů pro jejich úřad představitelů seniorátů, zejména praktické dopady působení seniorů uvolněných z jejich farářského úřadu (např. bydlení).
 5. Synod ukládá správním orgánům a shromážděním, aby k rozhovorům zvaly též zástupce poradních odborů mládeže, jejichž členy synod povzbuzuje k hojné účasti při těchto rozhovorech.
 6. Synod povzbuzuje všechny zúčastněné, aby se při rozhovorech necítili být vázáni ustanoveními současně platných církevních řádů a případně navrhovali nová řešení různých problémů souvisejících s navrženým novým uspořádáním seniorátů. Synod je zároveň vybízí, aby v odůvodněných případech navrhovali přesuny jednotlivých farních sborů do jiných seniorátů.
 7. Synod ukládá synodní radě, aby došlá vyjádření zapracovala do návrhu nového uspořádání seniorátů, aby tento návrh včas konzultovala s představiteli seniorátů a předložila 2. zasedání 36. synodu v roce 2024 k rozhodnutí o závazném rozčlenění seniorátů od 1. ledna 2027.
 8. Synod ukládá synodní radě, aby nejpozději 3. zasedání 36. synodu v roce 2025 předložila návrh potřebných změn církevního zřízení a církevních řádů.

Usnesení č. 19: Vzájemné kmotrovství při křtu v evangelické a římskokatolické církvi

 1. Synod ČCE vyjadřuje lítost, že římskokatolická církev odmítá jako kmotry věřící křesťany pokřtěné v evangelické církvi a římskokatoličtí kněží rozmlouvají kmotrovství v evangelické církvi těm, kdo byli pokřtěni v římskokatolické církvi. Přestože existuje Dohoda o vzájemném uznání křtu, narážíme na právní překážky při vzájemném kmotrovství.
 2. Synod pověřuje synodní radu, aby zahájila jednání s římskokatolickou církví o odstranění těchto překážek.
 3. Synod pověřuje synodní radu, aby pro 1. zasedání 36. synodu připravila doporučení pro kmotrovství při křtu v ČCE.

OSTATNÍ USNESENÍ KE SPRÁVĚ CÍRKVE

Usnesení č. 20: Prohlášení 4. zasedání 35. synodu k situaci na Ukrajině

Synod ČCE vyjadřuje svůj soucit se všemi lidmi, do jejichž života zasáhla agrese Ruské federace proti Ukrajině, vyslovuje jim svou solidaritu a věnuje jim své přímluvné modlitby. Děkujeme všem, kdo se v této válečné krizi snaží pomoci. Zároveň jako křesťané odmítáme výroky církevních představitelů, jako např. moskevského patriarchy Kirilla, které tuto agresi ospravedlňují.
Poslanci a poslankyně 4. zasedání 35. synodu ČCE, ve Svitavách 21.05.2022.

Usnesení č. 21: Prohlášení synodu ČCE o vztahu k muslimům

Synod schvaluje text Prohlášení synodu ČCE o vztahu k muslimům.

Usnesení č. 22: Rozhodnutí o předložených zprávách

 • Synod přijímá Zprávu synodní rady předloženou v tisku č. 5.
 • Synod bere na vědomí Informace o církvi předložené v tisku č. 6A.
 • Synod přijímá Zprávu ÚCK předloženou v tisku č. 6B a doporučuje synodní radě, aby ji vhodným způsobem zveřejnila.
 • Synod přijímá Zprávu koordinátora supervize v ČCE předloženou v tisku č. 7.
 • Synod přijímá Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 8A.
 • Synod přijímá Zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie předloženou v tisku č. 8B.
 • Synod přijímá Zprávu Nakladatelství a knihkupectví Kalich předloženou v tisku č. 9.
 • Synod přijímá Zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice předloženou v tisku č. 10.
 • Synod přijímá Zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení synodu předloženou v tisku č. 11.
 • Synod schvaluje Zprávu Jeronýmovy jednoty předloženou v tisku č. 12.
 • Synod bere na vědomí tisk 15A – Podporovaná místa v ČCE.
 • Synod přijímá zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy předložené v tisku č. 15B.
 • Synod přijímá Zprávu o činnosti Diakonie ČCE v roce 2021 předloženou v tisku č. 16A.
 • Synod přijímá Zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE předloženou v tisku č. 16B.
 • Synod přijímá Zprávu Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2021 předloženou v tisku č. 16C.

Usnesení č. 23: Průběžná informace synodní rady o naplňování Strategického plánu ČCE

Synod přijímá Informaci synodní rady o naplňování Strategického plánu ČCE předloženou v tisku č. 19.

Usnesení č. 24: Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví

 1. Synod přijímá zprávu Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi předloženou v tisku č. 18 na str. 3–4 a souhlasí s pokračováním činnosti komise.
 2. Synod přijímá text „Žijeme spolu v jedné církvi“ a ukládá synodní radě jej zveřejnit.

Usnesení č. 25: Nakladatelství a knihkupectví Kalich

Synod bere na vědomí zprávu k usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE č. 28 předloženou v tisku č. 18 na str. 5.

Usnesení č. 26: Nové liturgické formuláře křestních bohoslužeb

 1. Synod schvaluje bohoslužebné formuláře předložené v tisku č. 25.
 2. Synod bere na vědomí, že případné připomínky či podněty, které se mohou od schválení textů vyskytnout, budou zapracovány do konečné podoby nové agendy. Synodní rada přes svůj poradní odbor liturgický bude, až do vydání nové agendy, shromažďovat připomínky k zapracování.

Usnesení č. 27: Podklady pro výuku dětí v hodinách náboženství a křesťanské etiky

4. zasedání 35. synodu pověřuje synodní radu ČCE, aby provedla inventuru dostupných podkladů pro výuku dětí v hodinách náboženství a křesťanské etiky a pracovala na vytvoření nových materiálů pro výuku ve sboru i ve škole.

Usnesení č. 28: Pilotní projekt na zřízení regionálních sborů

Synod bere na vědomí zprávu k usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE č. 29 předloženou v tisku č. 18 na str. 5–6.

Usnesení č. 29: Zřízení podporovaného místa ve FS ČCE v Hranicích

Synod prohlašuje kazatelské místo ve Farním sboru ČCE v Hranicích za podporované na dobu jednoho roku od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024. Výše podpory bude činit 100 % stanoveného odvodu do Personálního fondu.

Usnesení č. 30: Prodloužení podpory kazatelského místa celocírkevního faráře s určením pro Farní sbor ČCE v Ústí nad Labem

Synod prodlužuje dobu podpory kazatelského místa celocírkevního faráře s určením pro službu ve FS ČCE v Ústí nad Labem o dva roky, tj. do 30. 9. 2024. Výše podpory bude činit 100 % stanoveného ročního odvodu do Personálního fondu.

Usnesení č. 31: Zřízení FS ČCE v Roztokách a prohlášení tamního kazatelského místa za misijní

 1. Synod zřizuje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Roztokách u Prahy v souladu s přílohou k tisku č. 17, N 2/1.
 2. Synod prohlašuje kazatelské místo ve Farním sboru ČCE v Roztokách u Prahy za misijní na dobu 2 let. Výše podpory bude činit 100 % stanoveného odvodu do Personálního fondu.

Usnesení č. 32: Zrušení FS ČCE ve Zruči nad Sázavou

Synod ruší ke dni 31. prosince 2022 Farní sbor ČCE ve Zruči nad Sázavou bez likvidace. Všechen majetek a všechny závazky FS ČCE ve Zruči nad Sázavou přejdou na Pražský seniorát ČCE.
Synod převádí členy FS ČCE ve Zruči nad Sázavou do FS ČCE v Benešově u Prahy. Synod připojuje území FS ČCE ve Zruči nad Sázavou k FS ČCE v Benešově u Prahy.
Synod rozhoduje o výmazu pozemku s parc. č. 180 o výměře 428 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova s č. p. 189, a pozemku s parc. č. 181/2 o výměře 314 m2 (ostatní plocha/zeleň), zapsaných na LV č. 854 vedeném pro k. ú. Zruč nad Sázavou Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

Usnesení č. 33: Sloučení FS ČCE v Dolní Bělé a v Plzni – Korandův sbor

Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Dolní Bělé a v Plzni – Korandův sbor v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Plzni – Korandův sbor s účinností od 1. 1. 2023 v souladu s dohodou o sloučení, která byla schválená sborovými shromážděními obou sborů a 3. zasedáním 38. konventu Západočeského seniorátu ČCE v listopadu 2021.

Usnesení č. 34: Usnesení o místě a datu konání 2. zasedání 36. synodu

Synod stanovuje dobu konání 2. zasedání 36. synodu na dny 23. – 25. května 2024, místem konání bude Praha.

D) Hospodaření církve

ÚKOLY PRO 1. ZASEDÁNÍ 36. SYNODU

Usnesení č. 35: Dlužné celocírkevní sbírky z r. 2020

 1. Synod bere na vědomí, že usnesení 3. zasedání 35. synodu č. 36 o povinnosti sborů odvést dlužné celocírkevní sbírky za rok 2020 nesplnily Farní sbory Dolní Bělá a Javorník u Jeseníku.
 2. Synod ukládá synodní radě, aby u těchto sborů, které ani po výzvě 3. zasedání 35. synodu neodvedly dlužné celocírkevní sbírky za rok 2020, postupovala podle Pravidel hospodářské pomoci.

Usnesení č. 36: Dlužné celocírkevní sbírky z r. 2021

Synod ukládá sborům, které v roce 2021 neodvedly některou z celocírkevních sbírek (viz tisk č. 11), aby tak učinily do 31. 10. 2022. O výjimce může na základě žádosti sboru a doporučení seniorátního výboru rozhodnout synodní rada. Synod současně ukládá seniorátním výborům, aby dohlédly na splnění tohoto usnesení a do 30. 11. 2022 podaly zprávu o splnění usnesení předsedovi synodu.

Usnesení č. 37: Transformace JJ do grantového systému ČCE

 1. Synod ukládá synodní radě vypracovat ve spolupráci s Ústředním představenstvem Jeronýmovy jednoty návrh nového uspořádání podpůrného díla Jeronýmovy jednoty tak, aby lépe vyhovovalo současným potřebám péče o nemovitosti v majetku sborů, včetně nastavení nástrojů financování a pravidel pro poskytování podpory, a tento návrh předložit k celocírkevní diskuzi sborům a poté synodu.
 2. Synod souhlasí se záměrem nemovitostního programu v rámci grantového systému, který nahradí systém poskytování darů Jeronýmovou jednotou.
 3. Synod ukládá synodní radě předložit 1. zasedání 36. synodu pravidla nemovitostního programu podle zásad uvedených v tomto tisku včetně návrhů na příslušné změny řádů.

Usnesení č. 38: Analýza dosavadního fungování kombinovaného odvodu do Personálního fondu

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 36. synodu předložila analýzu dosavadního fungování kombinovaného odvodu do Personálního fondu a případný návrh na jeho změnu.

OSTATNÍ USNESENÍ K HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

Usnesení č. 39: Zprávy k hospodaření povšechného sboru ČCE v r. 2021

 1. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2021 předloženou v tisku č. 13A.
 2. Synod schvaluje Zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2021 předloženou v tisku č. 13C.
 3. Synod schvaluje Zprávu Investičního výboru synodní rady za r. 2021 předloženou v tisku č. 13D.

Usnesení č. 40: Zpráva revizorů hospodaření povšechného sboru

Synod schvaluje Zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru předloženou v tisku č. 13B.

Usnesení č. 41: Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

 1. Synod schvaluje účetní závěrku povšechného sboru za rok 2021 (viz přiložené účetní výkazy a výrok auditora).
 2. Synod schvaluje účetní hospodářský výsledek roku 2021 po započtení doplatku daně z příjmu právnických osob za rok 2020, kterým je zisk ve výši 9 727 tis. Kč a ponechává ho v plné výši na účtu Nerozdělený zisk/ztráta z minulých let.
 3. Synod schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 a čerpání účtu Nerozdělený zisk/ztráta z minulých let ve výši 5 117 tis. Kč následovně: 4 804 tis. Kč bude převedeno ve prospěch Personálního fondu a 313 tis. Kč bude převedeno ve prospěch Rezervního fondu.
 4. Synod schvaluje čerpání rozpočtu povšechného sboru za rok 2021 včetně výsledku hospodaření, kterým je přebytek ve výši 78 tis. Kč.

Usnesení č. 42: Rozpočet povšechného sboru pro rok 2022

 1. Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2022 předložený v tisku č. 14.
 2. Synod schvaluje zřízení zástavního práva k budově s č.p. 153 na adrese V Jirchářích 13, Praha 1 pro účely poskytnutí záruky ke komerčním úvěrům.

Usnesení č. 43: Celocírkevní repartice v roce 2023

 1. Synod schvaluje celocírkevní repartice (rozpočítané dle stávajícího poměru na senioráty) pro rok 2023 ve výši 8 mil. Kč.
 2. Synod schvaluje rozdělení celocírkevních repartice pro rok 2023 na senioráty takto:

Seniorát

Repartice 2023

Seniorát

Repartice 2023

I

Pražský

1 361 500

VIII

Chrudimský

644 800

II

Poděbradský

600 900

IX

Poličský

366 500

III

Jihočeský

159 100

X

Horácký

495 900

IV

Západočeský

320 400

XI

Brněnský

974 900

V

Ústecký

243 800

XII

Východomoravský

1 229 300

VI

Liberecký

187 500

XIII

Moravskoslezský

864 400

VII

Královéhradecký

464 100

XIV

Ochranovský

86 900

Celkem

8 000 000

Usnesení č. 44: Celocírkevní sbírky v r. 2023

Synod usnáší, že v roce 2023 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:

 1. Sbírka na křesťanskou službu – do konce ledna
 2. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle
 3. Sbírka Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – Boží hod velikonoční
 4. Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
 5. Sbírka solidarity sborů – červen
 6. Sbírka pro Evangelickou akademii – první neděle v září
 7. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění
 8. Sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty – do konce října
 9. Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – Boží hod vánoční.

Usnesení č. 45: Výše odvodů do Personálního fondu

 1. Synod schvaluje závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na rok 2024 ve výši 340 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 280 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 60 000 Kč.
 2. Synod schvaluje indikativní výši odvodů do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na roky 2025, 2026 a 2027 ve výši 390 000 Kč, 445 000 Kč a 500 000 Kč.
 3. Synod bere na vědomí ilustrativní výhled výše odvodů pro roky 2028–2032 dle níže uvedené tabulky.

Odvod do Personálního fondu za plný farářský úvazek

 

2028

2029

2030

2031

2032

Nominální

 560 000 Kč

 620 000 Kč

 680 000 Kč

 740 000 Kč

 800 000 Kč

 1. Synod ukládá synodní radě aktualizovat předpoklady používané v dlouhodobém modelu financování personálních nákladů duchovenských zaměstnanců a nadále tento model používat při stanovování výše odvodů do Personálního fondu a při formulaci zadání pro dlouhodobé investování zdrojů PF.

Usnesení č. 46: Úprava výše osobního příplatku ke mzdě v závislosti na výši úvazku

Synod usnáší změnu Pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE – směrnice synodu SS/01/2014. Oddíl C) se mění takto:

C) Osobní příplatek

Zaměstnanci s kratším pracovním úvazkem se limit snižuje v poměru k odpovídající výši pracovního úvazku. V případě změny výše pracovního úvazku duchovenského zaměstnance v průběhu kalendářního roku personální a mzdové oddělení ÚCK z moci úřední přepočítá výši osobního příplatku tak, aby odpovídala aktuální výši úvazku.

Usnesení č. 47: Čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců

Synod ukládá synodnímu seniorovi a seniorům, aby dbali na řádné čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců a zaměstnanců ÚCK.

Usnesení č. 48: Zmírnění finanční zátěže při slučování sborů

Synod bere na vědomí zprávu k usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE č. 37 předloženou v tisku č. 18 na str. 7.

Usnesení č. 49: Dodržování povinnosti péče řádného hospodáře při darování a prodeji nemovitostí ve vlastnictví církevních sborů

 1. Synod ukládá staršovstvům a sborovým shromážděním farních sborů, seniorátním výborům a konventům i synodní radě, aby při darování či prodeji nemovitostí ve vlastnictví církevních sborů dbaly povinnosti péče řádného hospodáře a nemovitosti v případě prodeje transparentně prodávaly za obvyklou tržní cenu.
 2. Synod ukládá seniorátním výborům, aby v dostatečném předstihu před projednáním žádosti farního sboru o schválení smlouvy, jejímž předmětem je darování, prodej či zatížení nemovitosti, poslala návrh smlouvy na vědomí ÚCK.

Usnesení č. 50: Rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu

Synod bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu předloženou v tisku č. 18 na str. 8.

Usnesení č. 51: Koncepce investic do střediska HD Herlíkovice

Synod bere na vědomí informaci o realizaci a přípravě investičních akcí v Horském domově v Herlíkovicích předloženou v tisku č. 18 na str. 8–9.

Usnesení č. 52: Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty

Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 9–10.

Usnesení č. 53: Nová budova pro pražské školy Evangelické akademie

Synod bere na vědomí informaci o postupu přípravy stavby nové budovy pro pražské školy EA předloženou v tisku č. 18 na str. 10–11.

Usnesení č. 54: Hodnocení systému správy majetku Personálního fondu

 1. Synod bere na vědomí hodnocení investiční činnosti dle části I.A. tisku 21.
 2. Synod schvaluje zásady investiční strategie dle části I.B. tisku 21.
 3. Synod schvaluje záměr nového výběru správců a pověřuje synodní radu, aby zajistila výběrové řízení podle parametrů a harmonogramu uvedených v části II. tisku 21.

Usnesení č. 55: Prodej nemovitosti ve vlastnictví Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí

Synod souhlasí s prodejem níže uvedených nemovitostí ve Valašském Meziříčí, které jsou ve vlastnictví Diakonie ČCE a jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, obec Valašské Meziříčí, k. ú. Krásno nad Bečvou, na listu vlastnictví č. 5686:

 • pozemek parc. č. 836/7 o výměře 249 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
 • pozemek parc. č. 836/12 o výměře 1047 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
 • pozemek parc. č. st. 858 o výměře 327 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je na ní stojící stavba č. p. 100, občanská vybavenost.

Usnesení č. 56: Úhrada nákladů synodu

Náklady 4. zasedání 35. synodu ČCE budou hrazeny z celocírkevních repartic.
Jízdní výdaje budou poslancům a poradcům synodu proplaceny v souladu se směrnicí synodní rady o pracovních a jiných cestách.
Jízdní výdaje za použití osobního automobilu v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu budou proplaceny poslancům a poradcům synodu, kteří k cestě na zasedání synodu použili osobní automobil, v němž vezli alespoň další 2 poslance či poradce synodu.
Ostatním poslancům a poradcům synodu budou jízdní výdaje vyplaceny ve výši jízdného za vlak či autobus, a to jak v případech, kdy k cestě použijí hromadný dopravní prostředek, tak v případech, kdy pojedou osobním automobilem.
Z obtížně dostupných oblastí budou jízdní výdaje za jízdu osobním automobilem v podobě základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu hrazeny v každém případě do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy.
Do cestovních nákladů lze započítat i cestu související s návštěvou ve sboru v neděli 22. 5. 2022 dle rozpisu předsednictva synodu.

Za předsednictvo synodu:
Michal Kitta, předseda 35. synodu ČCE

Za synodní radu ČCE:
Pavel Pokorný, synodní senior
Jiří Schneider, synodní kurátor