On-line reportáž: 2. jednací den (Svitavy, 2022)

20. května 2022

Živé textové zpravodajství minutu po minutě přímo z jednacího sálu. Druhým jednacím dnem je pátek 20. května 2022.

On-line reportáž: 2. jednací den (Svitavy, 2022)
20. května 2022 - On-line reportáž: 2. jednací den (Svitavy, 2022)

Nabízíme také:


On-line přenos 2. jednacího dne:

☕️ 15.32 | Pro dnešek vám děkujeme za pozornost, více toho pro vás v rámci textového online přenosu nemáme. Jednání komisí je naplánováno až do 19.00 a po večeři následuje společenský večer, který si připravili zástupci Brněnského seniorátu, jehož je synod hostem. Sledujte nás také na Facebooku. V sobotu 21. května od 8.00 začínáme přenos třetího a posledního jednacího dne.

15.29 | Tento jednací blok zakončila modlitbou Radka Včelná a společným kánonem "Dobrořeč má duše Hospodinu". Poslanci synodu se rozdělili do různých míst v rámci budovy, kde budou probíhat uzavřená jednání komisí. 

❌ 15.25 | Synod rozhodoval o návrhu obnovit diakonát. Návrh neprošel.

✔️ 15.22 | Návrh byl schválen.

15.19 | Hovoří se o přípravě celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele. Jde o zadání loňského synodu, které SR splnila ve spolupráci s ETF. Protože domluva s ETF byla velmi rychlá a plodná, je první běh tohoto sdruženého celocírkevního kurzu připraven. Pokud jej synod dnes schválí, mohou se první zájemci hlásit od 10 června tohoto roku (kurz by začal na podzim), upozornil Ondřej Titěra.

DSC_2823

✔️ 15.17 | Byla schválena úprava Pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců povšechného sboru ČCE. V případě změny výše pracovního úvazku duchovenského zaměstnance v průběhu kalendářního roku personální a mzdové oddělení ÚCK z moci úřední přepočítá výši osobního příplatku tak, aby odpovídala aktuální výši úvazku.  

15.13 | Oproti programu má zasedání aktuálně asi 20 minut "náskok", čili bude pokračovat dalšími body programu tak, jak byl schválen.

15.05 | Diskuse se právě vede o výkladu Řádu pro kazatele, který upravuje maximální dobu povolání kazatele na základě společné povolací listiny několika sborů. Filip Keller připomněl nedávnou hisotrii změn v této věci. Apeloval na zjednodušení řádů s poukazem na to, aby délka povolání kazatele byla na moudrosti sborů, seniorátních výborů a synodní rady. Návrh se nakonec nehlasoval, byl na návrh z pléna odložen, aby mohl být detailněji projednán ještě dnes odpoledne a vpodvečer příslušnými komisemi. 

❌ 14.58 | Synod neschválil návrh na usnadnění možnosti připravit nesvátostné bohoslužby s vlastním kázáním i neordinovaným členům církve. 

✔️ 14.56 | I v této věci bylo zahájeno řízení o změně řádu, tedy návrh bude postoupen k projednání ve sborech/konventech.

14.53 | Navrhované změny řádu pastýřské služby prezentuje právník Adam Csukás. Upravuje např. působnost řádu, povolávání náhradníků, pravomoci pastýřských rad apod.

adam

✔️ 14.45 | K věci byla otevřena rozprava. Ondřej Halama připomněl, že právo synodu na to, aby přesto "poslal návrhy do kolečka", zůstává zachováno. Jde o zjednodušující návrh, který by pouze u méně závažných věcí odstranil tuto povinnost. Návrh byl schválen. Nyní poputuje do "kolečka" na sborech a v seniorátech.

14.40 | Větší diskuse se udála jen kolem změny Církevního zřízení v bodě, který se věnuje procedurám některých změn CZ. Změny CZ by nově mohl realizovat sám synod dvoutřetinovou většinou a povinné "kolečko" ve sborech a seniorátech by se konalo jen v otázkách, které CZ považuje cca od 70. let 20. stol. za podstatné. S hlasem proti vystoupil Michal Vogl - "kolečko" přispívá k lepší informovanosti v rámci celé církve, i když jde o proceduru zdlouhavou a náročnou.  

✔️ 14.35 | Synod usnesl změny Řádu o správě církve čl. 3 odst. 1–3, čl. 29 odst. 1, písm. e) a čl. 39 odst. 1, písm. f). Dále usnesl změny Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst čl. 1–3 a také zrušil dotazník k Pravidlům zřizování a rušení kazatelských míst. Následně opravil zjevné chyby v CZ a ŘK. 

✔️ 14.30 | Synod ukládá synodní radě, aby na 4. zasedání 35. synodu připravila návrh na změnu církevních řádů, které stanoví počty poslanců z jednotlivých seniorátů tak, aby se i při klesajících počtech členů zachovaly současné počty poslanců za jednotlivé senioráty. Volit se mají stejné počty farářů a seniorů a náhradníků.

✔️ 14.28 | Synod uložil synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 4 odst. 3., a dále aby 1. zasedání 36. synodu předložila návrh změn Řádu o správě církve, které umožní zkrácení doby nutné pro slučování sborů.

✔️ 14.26 | Synod uložil synodnímu seniorovi a seniorům, aby dbali na řádné čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců a zaměstnanců ÚCK.

14.24 | Následují změny Církevního zřízení, řádů a pravidel.

✔️ 14.14 | Běží rozhovor o návrhu liturgických formulářů křestních bohoslužeb. S vysvětlujícím komentářem vystoupila Radka Včelná. Synod předložené bohoslužebné formuláře schválil. Dále vzal na vědomí, že případné podněty či připomínky, které se po schválení textů vyskytnou, budou zapracovány do konečné podoby nové agendy.

14.10 | Plénum velmi srdečně pozdravil starosta města Svitavy David Šimek. "Filipa Kellera a jeho rodinu nikam nepustíme, máme ho tu moc rádi," vzkázal evangelické církvi jako celku. 

starosta

14.08 | Modlitba a společný zpěv zahájily odpolení program.

14.05 | Jednání 4. zasedání 35. synodu pokračují pátečním odpoledním blokem. Ten bude zkrácený, protože od 16.00 hod. se plánuje uzavřené jednání v komisích. Komise se budou vyrovnávat (nejen) s podněty, které vzešly z rozprav nebo potřebují další upřesňování a dopracování.  

⌚️ -Přestávka do 14.00 hod.-

☕️ 12.04 | Účastníky synodu čeká oběd a následně také krátká komentovaná prohlídka multifunkční budovy kulturního centra Fabrika, kde se už druhý den schází ke svým jednáním. Přenos bude pokračovat od 14.00 hod. Děkujeme za pozornost.

11.50 | Vlastislav Stejskal ukončuje dopolední jednací blok společnou modlitbou. Zní píseň "Dopřej mi chuť k jídlu, Pane".

⭐️ 11.47 | Byl přečten pozdrav zástupců krajanského sboru v ukrajinském Pervomajsku. Sálem zní potlesk.

✔️ 11.45 | Synod přijal zprávu Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi a souhlasí s pokračováním činnosti komise. Synod dále přijal text "Žijeme spolu v jedné církvi" a uložil SR ji zveřejnit. Tři synodálové byli proti, dva se zdrželi.

11.37 | Další diskutující (Josef Bartoň a Marek Zikmund) zmínili, že téma by mohlo vést k rozkolům uvnitř církve - je třeba, aby se spolu obě skupiny cítily komfortně. Tomáš Molnár: "Na začátku jsem si myslel, že do otázky manželství nemá církev vstupovat, že jde o akt civilní, právní... S potěšením konstatuji, že nás taková věc třeba nakonec dovede i k teologii a k rozhovoru o tom, co je slovo Boží."

11.34 | Daniel Fojtů: "Můj pohled se změnil díky členství v komisi." Alena Zapletalová navázala na podnět Simony Kopecké s konkrétním návrhem pro komisi, aby do ní zahrnula také zástupce mládeže. "My už nepotřebujeme připravovat rozhovor, my ten rozhovor vedeme - s lidmi, které známe a kteří jsou našimi kamarády," uzavřela A. Zapletalová.

11.30 | "Neměli bychom se vracet před dřívější usnesení synodu, které jednoznačně konstatovalo, že Bible nehovoří o homosexuálních vztazích tak, jak je známe dnes," upozornil Tomáš Trusina. Druhá věc: manželství je snaha dát rámec stálosti vztahu. To je něco, co bychom jako církev měli podpořit. A snažit se o to, aby po stránce civilní byl svazkem rovnocenným. 

11.27 | Daniel Matějka děkuje za diskusi, která je velmi potřebná. Pavel Kočnar hovoří za kaplany, zejména vězeňské. "Mám se o co opřít při rozhovorech s lidmi z LGBTQ komunity. Je to pro mě velkou pomocí a jsem velmi pro, aby diskuse pokračovala," uzavřel P. Kočnar.

11.24 | Synodní senior Pavel Pokorný navazuje na rozhovor o fundamentalistickém čtení Písma. "Je to klíčový moment, proč se nemůžeme dohodnout a měli bychom si toto vyjasnit."

pokorný

11.19 | Simona Kopecká akcentovala význam stanoviska pro mladé lidi i pro společnost. A dalé také připravenost komise komunikovat osobně ve sborech a v dalších aktivitách (nyní, když už neplatí žádná covidová omezení). Filip Keller: "Jsou místa, kde jsou lidé LGBTQ přijímáni, a jsou bohužel i místa, kde jsou odmítáni. Moc bych si přál, aby mohli svobodně žít ve vztazích, které jsou jim přirozené." Jiří Šamšula obhajuje teologickou pozici stanoviska, kterou zpochybnil Tomáš Pavelka. "Jde o naprosto klíčovou pasáž na obranu Božího slova proti fundamentalistům," doplnil jej Jakub Keller.

11.13 | Předseda zmiňované komise Daniel Ženatý také vystoupil v diskusi. Ve složení komise se snaží zahrnout rozdílné pohledy - daří se mluvit o problému, daří se mluvit s těmi, kteří udělali coming out... Nedaří se však mluvit s těmi, kteří jsou zásadně proti: v komisi je aktuálně více těch, kteří s rozhovorem s LGBTQ komunitou nemají problém než těch, kteří s tím problém mají. "Připravené dosavadní stanovisko, které je nyní předkládáno synodu, není sice dokonalé, ale popisuje stav věcí - kam jsme dosud, v polovině roku 2022 došli."   

11.13 | Josef Bartoň navrhuje také zrušení komise. 

11.09 | Vystoupil Tomáš Pavelka s tím, že komise pro LGBT nepracuje dobře, navrhuje ji rozpustit. Formulace návrhu stanoviska je podle něj neurčitá a nejednoznačná, podle T. Pavelky navíc teologicky sporná.

11.08 | K bodu "Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví" byla otevřena rozprava.

✔️11.06 | Synod přijal průběžnou informaci SR o naplňování Strategického plánu. 

⌚️ 11.05 | V jednání synod trochu předbíhá program. Díky dostatku času se před obědem bude věnovat také bodům, které byly plánovány na odpolední blok. 

⭐️ 11.04 | Pražský senior Matěj Opočenský tlumočil poděkování, radost a pozdravy zástupců nově vzniklého sboru v Roztokách. 

✔️ 11.01 | Synod prodloužil dobu podpory kazatelského místa celocírkevního faráře s určením pro službu v FS ČCE v Ústí nad Labem o dva roky. Výše podpory činí 100 %. 

✔️ 10.59 | Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE v Hranicích za podporované na dobu jednoho roku. Výše podpory činí 100 % stanovené výše odvodu do PF. 

10.55 | O zřízení podporovaného místa ve FS ČCE v Hranicích se nyní diskutuje. Marek Zikmund připomněl, že jde o "restart" sboru, který souvisí s nově vzniklým komunitním centrem v tomto sboru.

❗️✔️ 10.51 | Synod zřizuje Farní sbor ČCE v Roztokách u Prahy a prohlašuje jej za misijní místo na dobu dvou let. 

✔️ 10.43 | Na vědomí byly vzaty zprávy o podporovaných místech.

✔️ 10.40 | Farní sbor ČCE ve Zruči nad Sázavou byl zrušen. Sbor v Dolní Bělé byl sloučen se sborem v Plzni (Korandův sbor).

✔️ 10.39 | Synod ukládá staršovstvům a sborovým shromážděním farních sborů, seniorátním výborům a konventům i synodní radě, aby při darování či prodeji nemovitostí ve vlastnictví církevních sborů dbaly povinnosti péče řádného hospodáře a nemovitosti, pokud možno, transparentně prodávaly za obvyklou tržní cenu. Synod dále ukládá seniorátním výborům, aby v dostatečném předstihu před projednáním žádosti farního sboru o schválení smlouvy, jejímž předmětem je darování, prodej či zatížení nemovitosti, poslala návrh smlouvy na vědomí ÚCK.

✔️ 10.39 | Naopak celocírkevní sbírky pro rok 2023 byly scháleny v obvyklých termínech a obvyklé šíři. Sbírka pro Evangelickou akademii - první neděle v září; sbírka pro sociální a charitativní pomoc - Díkčinění; Sbírka na Jubilejní toleranční dar - do konce října; sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů - Boží hod vánoční.

❌ 10.37 | Návrh na to, aby nebylo pevně dáno, kdy se konají jaké celocírkevní sbírky, ale aby to bylo svěřeno do kompetence staršovstev, neprošel.

❌ 10.35 | Návrh na to, aby SR zpracovala manuál pro zacházení s nemovitostmi neprošel. 

10.34 | Pokračuje jednání. Vede Daniel Fojtů. Bude se hovořit o návrzích z konventů.

☕️ 10.18 | Vyhlášena přestávka cca do 10.28. hod.

✔️ 10.17 | Synod vzal na vědomí hodnocení investiční činnosti. Schválil zásady investiční strategie a nakonec také schválil záměr nového výběru správců. Pověřil SR, aby zasjitila výběrové řízení.

10.07 | Jiří Bureš připomíná, že výnosy investic je třeba interpretovat v souvislosti s inflací. Dále navrhl, aby zaznělo, nakolik výnosy pomáhají snižovat částky odváděné na platy farářů. Petr Štulc reagoval, že za předpokladu, že budeme o 3 % výnosu nad inflací (aktuálně výnosnost podle J. Bureše činí více než 4 % nad inflaci), pak nám pomůže financovat systém mezd duchovenských zaměstnanců zhruba o 20 až 30 procent. 

10.01 | Jiří Schneider: "Systém je robustní a profesionálně vedený, funguje dobře. Při vypsání možného výběrového řízení na nové správce církevních investic jsme reagovali na dlouhodobou poptávku synodů a dalších institucí církve, které volaly po vyhodnocení dosavadní praxe při správě církevních investic."  

štulc schneider Bureš

9.58 | K bodu "Hodnocení systému správy majetku Personálního fondu" byla otevřena rozprava. Hovořil Jan Matějka, nyní mluví Petr Štulc. V tématu nejsou za jedno. Ekonomický poradní odbor a Investiční výbor se liší v pohledu na to, zda je nutné soutěžit nové správce církevních fondů.

✔️ 9.47 | Následná hlasování prošla bez větších zádrhelů: synod vzal na vědomí zprávu k usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE o zmírnění finanční zátěže při slučování sborů. Stejně tak zprávu o průběhu rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu nebo informaci o realizaci a přípravě investičních akcí v Horském domově v Herlíkovicích. Také body o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty i informace o postupu přípravy stavby nové budovy pro pražské školy EA byly vzaty na vědomí. 

✔️ 9.36 | Hlasování o návrzích z koventů v tomto bodě tedy neprošlo. A následné hlasování o původním návrhu SR prošlo jasnou většinou. Zní: 

"Synod schvaluje závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na rok 2024 ve výši 340 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 280 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 60 000 Kč.

Synod schvaluje indikativní výši odvodů do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na roky 2025, 2026 a 2027 ve výši 390 000 Kč, 445 000 Kč a 500 000 Kč.

Synod bere na vědomí ilustrativní výhled výše odvodů pro roky 2028–2032 dle výše uvedené tabulky.

Synod ukládá synodní radě aktualizovat předpoklady používané v dlouhodobém modelu financování personálních nákladů duchovenských zaměstnanců a nadále tento model používat při stanovování výše odvodů do Personálního fondu a při formulaci zadání pro dlouhodobé investování zdrojů PF.

(Pozměněno synodem:) Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 36. synodu předložila analýzu dosavadního fungování kombinovaného odvodu do PF a případnáý návrh na jeho změnu."

⛔️ 9.34 | Náročná pasáž končí tzv. přechodem k denímu pořádku. Tedy bez konkrétního výsledku.

❌ 9.32 | Ani tato varianta neprošla.

9.30 | Hlasuje se o návrhu č. 2: 

"Synod schvaluje závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na rok 2024 ve výši 340 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 255 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 85 000 Kč.

Synod ukládá synodní radě, aby při navrhování výše poměrné části odvodu do Personálního fondu zvýšila odvod do poměrné části Personálního fondu pro rok 2024 na 25 % celkového odvodu do Personálního fondu a dále každý následující rok do roku 2030 zvyšovala výši poměrné části Personálního fondu o 30 000 Kč."

❌ 9.29 | Původní návrh nebyl přijat. 

❌ 9.22 | Návrh Jiřího Bureše (vypuštění druhého odstavce) prošel. Pozměněný návrh nicméně náseldně nebyl přijat. Proto se podle řádu bude hlasovat o návrhu původním - tak, jak byl uveden v tisku (tedy oba odstavce). 

9.19 | Změna Jiřího Bureše spočívá ve vypuštění druhé části usnesení, která původně zavazovala používat tento model v dalších letech (otvírá se tak prostor pro analýzu, jejíž potřebnost někteří akcentovali v diskusi).  

9.16 | Krátká pauza byla způsobena tím, že se poslanci hlásili do hlasovacího systému.  

9.03 | Po krátké přestávce a poradě předsednictva se hlasují návrhy, které byly nějak z pléna v rámci diskuse pozměněny. Nejprve pozměňující návrh Jiřího Bureše: závazná výše odvodu do PF za plný kazatelský úvazek pro r. 2024 bude 340 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 270 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části činí 70 000 Kč. 

✔️ 9.01 | Návrhy tak, jak byly připraveny v tiscích, prochází většinou hladce. Synod schválil zprávu Jeronýmovy jednoty, zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2021, zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru, zprávu o hospodaření s Personálním fondem v roce 2021, zprávu Investičního výboru synodní rady za r. 2021.

8.54 | Diskuse byla uzavřena, přistupuje se ke hlasování.

8.51 | Z diskuse:

trusina mazur

8.48 | Marek Zikmund podává návrh na zvýšení mezd zaměstnanců ústřední církevní kanceláře tak, aby odpovídal mediánu mezd ve státním sektoru. Navýšení navrhuje financovat ze zdrojů personálního fondu nebo z navýšení repartic.

8.45 | Filip Keller se ptá, kde se medián pohybuje ve vztahu k rozrůznění mezd farářů a farářek na základě odpracovaných let. V. Štulcová na pohyblivé složky mzdy. Na to navazuje i právník Adam Csukás - pohyblivé složky a příplatky ke mzdám způsobují, že některé farářské platy (zejména nastupujících duchovenských zaměstnanců) mediánu nedosahují.

8.41 | Vystupuje Jiří Šamšula a upozorňuje na jazykovou nunaci návrhu: "Nemluvme o 'donucení' k solidaritě, používejme obraty jako 'inspirovat či povzbudit' k solidaritě."

8.37 | Věra Štulcová vystupuje s upřesněním k předchozí otázce: 32,4 tis. Kč byl medián mezd ve společnosti. Medián mezd duchovenských zaměstnanců je 33,7 tis. Kč. Jde o dlouhodobou snahu ČCE dostat se stabilně nad hranici obecného mediánu, proto se každoročně zvyšuje cca o 2 % nad úroveň celospolečenského "průměru".

8.34 | Jiří Schneider poznamenává, že s tabulkou dopadů na sbory, kterou zpracoval M. Maňák, podrobně pracuje. Některé dopady na sbory jsou neočekávané a jdou proti původnímu záměru. Revize bude potřebná. Velmi do toho promlouvají například administrované sbory. 

Ve druhé části připomněl, že do věci promlouvají v poslední době i ceny bydlení. I tyto parametry bude potřeba zahrnout do debaty, kterou naznačila hospodářská komise - analýza bude potřebná.

8.33 | Matěj Cháb připomněl, že vše se vztahuje také k mediánu mezd duchovenských zaměstnanců ČCE a vznesl dotaz, jak se situace aktuálně má. K odpovědi se připravuje Věra Štulcová.

8.31 | Miroslav Maňák, který se tématem zabývá dlouhodobě, upozorňuje ještě na souvislost s neobsazenými sbory. Jan Plecháček upozornil, že návrh M. Přívratského není jen kosmetickým pro r. 2024, ale ve své druhé části by zadával SR, jak počítat odvody i v dalších letech.

8.21 | K tématu vystupuje také Roman Mazur. Upozorňuje, že podobné žádosti přišly ze 4 seniorátů, SR ji tedy chápe jako silnou iniciativu zdola a zabývá se jí. Do budoucna by se skutečně měla pravidla upravovat, což byl i záměr v prvopočátcích - nastavit systém na menších částkách, po několika letech model vyhodnotit a aplikovat ve větších měřítcích. Nicméně tento návrh si ještě podle Romana Mazura vyžádá právě důkladnou analýzu dosavadních čísel. To je také jeho protinávrh - aby synod zadal SR vypracovat ve spolupráci s ÚCK podrobnou analýzu dosavadních dat a navrhl úpravu do budoucna. Zpravodaj hospodářské komise Jan Matějka se následně vyjádřil v podobném duchu.

mazur

8.19 | Milan Přívratský navrhuje "kosmetickou změnu" poměrné části odvodu do PF pro rok 2024 - finančně nemá příliš dopad, nicméně indikuje ochotu k mezisborové solidaritě. 

8.17 | Otevřena rozprava k ekonomickým tématům. 

8.15 | Jednání vede Matěj Cháb. Dodatečně skládá slib nový poslanec, který nebyl včerejšímu jednání přítomen.

8.10 | Synodálky a synodály zdraví biskup Slezské církve evangelické a. v. Tomáš Tyrlík. Připomíná reality show "Utajený šéf" - princip spočívá v tom, že se šéf firmy převlékne za řadového zaměstnance, aby zjistil, jak jeho společnost pracuje, jak se jí daří... "Co by se asi stalo, kdyby Bůh přišel v utajení na naše zasedání...?". Biskup Tyrlík popřál úspěšná jednání a vyjádřil radost, že může být jejich součástí.

Tyrlík 

8.05 | Začínáme společnou pobožností se zamyšlením nad dnešními hesly JB. Sálem zní píseň "Každý den Pán mi sílu dává". DSC_2672

7.52 | V dopoledním bloku nás čekají především ekonomická témata - rozpravy o hospodaření povšechného sboru (PvS), zprávy Jeronýmovy jednoty (JJ), správní rady personálního fondu (PF), investičního výboru a revizorů.

Na řadu přijdou také témata plnění usnesení 3. zasedání 35. synodu, které se týkají hospodaření PvS: zmírnění finanční zátěže při slučování sborů, rekonstrukce ubyt. prostor v přední části Husova domu (Jungmannova, Praha 1), koncepce investic do střediska Hosrký domov Herlíkovice, využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty, nová budova pro pražské školy Evangelické akademie, hodnocení systému správy majetku Personálního fondu.

Poslanci se budou zabývat také návrhy konventů a synodní rady, které se týkají hospodaření PvS. Půjde například o manuál pro zacházení s nemovitostmi, termíny konání celocírkevních sbírek, dodržování povinnosti péče řádného hospodáře při darování a prodeji nemovitostí ve vlastnictví církevních sborů nebo o již včera v rozpravě zmiňovanou transformaci JJ do grantového systému ČCE.

V závěru dopoledního bloku se chystá hlasování o sloučení sborů D. Bělá a Plzeň – Korandův sbor a dále zrušení sboru ve Zruči nad Sázavou. Posledním tématem dopoledního bloku budou nová a podporovaná kazatelská místa.

⭐ 7.45 | Vítejte u druhého jednacího dne, kterým vás opět provedeme v online reportáži i prostřednictvím podrobnějších článků a fotografií. Jednání začínají v 8.00.