On-line reportáž: 3. jednací den (Svitavy, 2022)

21. května 2022

Živé textové zpravodajství minutu po minutě přímo z jednacího sálu. Třetím jednacím dnem je sobota 21. května 2022.

On-line reportáž: 3. jednací den (Svitavy, 2022)
21. května 2022 - On-line reportáž: 3. jednací den (Svitavy, 2022)

Nabízíme také:


On-line přenos 3. jednacího dne:

⭐️ 11.54 | 4. zasedání 35.synodu ČCE právě končí. Děkujeme vám za pozornost, kterou jste jednáním synodu věnovali zde nebo na sociálních sítích.

11.51 | Jana Šarounová čte slova žalmu 16 a zakončuje společnou modlitbou. Poslední písní zasedání je 412 "Až potud nám pomáhal..."

11.49 | Synodní senior Pavel Pokorný děkuje poslancům a předsednictvu 35. synodu.

11.46 | ...tím se program letošního 4. zasedání 35. synodu ČCE vyčerpal. Protože harmonogram počítal s jednáním až do večera, synodálové a synodálky nyní stojí před nečekanou otázkou, co s volným časem. Předseda synodu Michal Kitta děkuje synodálům, místnímu farnímu sboru a ústřední církevní kanceláři za přípravu a bezproblémový průběh synodu. 

✔️ 11.40 | Text prohlášení byl po rozpravě schválen. Zveřejňujeme jej v samostatném článku.  

11.38 | Poslanci v sále diskutují o návrhu Pavla Pokorného o prohlášení k situaci na Ukrajině. 

✔️ 11.29 | Hlasuje se o odloženém návrhu. Náhradníkem z řad právníků do Oblastní pastýřské rady III byl zvolen Pavel Němec.

✔️ 11.25 | V předchozích návrzích ohledně katechetických pomůcek si podporu synodálek a synodálů získal syntetizující návrh Jiřího Bureše a Radky Včelné. 

✔️ 11.23 | V otázce návrhu Filipa Kellera, který se týkal úpravy Řádu pro kazatele zrušil synod odst. 2. z článku 5a ŘK.

❌ 11.11 | Synod odmítl návrh Marka Zikmunda na vypracování strategie navyšování mezd pracovníků Ústřední církevní kanceláře tak, aby jejich výše odpovídala mzdám administrativních pracovníků ve státním sektoru. Komise, která měla věc na starosti, nedoporučila přijetí takového usnesení s odkazem na to, že tato věc je tak jako tak v kompetenci synodní rady, není třeba, aby ji k tomu zmocnil synod. 

✔️ 11.08 | Diskutuje se o návrhu Tomáše Fendrycha k bodu, který se týkal transformace Jeronýmovy Jednoty.

Synod nakonec uložil synodní radě vypracovat ve spolupráci s Ústředním představenstvem Jeronýmovy jednoty návrh nového uspořádání podpůrného díla Jeronýmovy jednoty tak, aby lépe vyhovovalo současným potřebám péče o nemovitosti v majetku sborů, včetně nastavení nástrojů financování a pravidel pro poskytování podpory, a tento návrh předložit k celocírkevní diskuzi sborům a poté synodu.

Synod dále souhlasí se záměrem nemovitostního programu v rámci grantového systému, který nahradí systém poskytování darů Jeronýmovou jednotou a ukládá synodní radě předložit 1. zasedání 36. synodu pravidla nemovitostního programu.

❌ 11.07 | Návrh Josefa Bartoně na zřízení komise pro pomoc maminkám nuceným k umělému přerušení těhotenství neprošel.

❌ 11.05 | Návrh Josefa Bartoně na zřízení komise, účet a sbírku pro vznik úvazku misijních pracovníků pro práci s dětmi a maminkami ve sborech ČCE neprošel.

10.49 | Následně se jednalo o návrhu J. Bureše na to, aby se církev věnovala katechezi, zejména přípravou nějakých katechetických pomůcek. Hlasování bylo vyjádřením pléna odloženo - v následujících minutách se autoři návrhů a komentářů z komisí (k tomuto bodu) pokusí společně formulovat návrh usnesení, který by zohlednil všechny přednesené pohledy. 

10.46 | Po přestávce pokračuje jednání návrhy vzešlými z obecné rozpravy a vyjádřením komisí. Nejprve návrh Jakuba Kellera, který v otázce vzájemného uznávání křtu (konkrétně v případě kmotrovství) navrhoval kontaktovat papeže Františka. Synod návrh schválil s úpravou jedné z komisí.

✔️ 10.22 | J. Soběslavský ještě připomněl dva probíhající projekty: v Novém Městě na Moravě zařízení Pomněnka a nedaleko Svitav domov pro seniory ve Vendolí. Sbírka na projekt ve Vendolí, vykonaná během synodní bohoslužby, vynesla 11.500 Kč. Synod následně přijal zprávu o činnosti Diakonie za rok 2021. Stejně tak zprávu o činnosti dozorčí rady Diakonie ČCE a zprávu o činnosti Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Synod také vyslovil souhlas s prodejem nepotřebné nemovitosti ve vlastnictví Diakonie ČCE (podle řádů se prodej neobejde bez souhlasu synodu).

sob

10.14 | Hovoří ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský v bodu o zprávě o činnosti Diakonie ČCE v roce 2021. Řeč je o kaplanské službě v Diakonii - ta se aktuálně realizuje. Farářky Juliana Hamariová a Radka Včelná se staly koordinátorkami spirituální péče (hlavními kaplankami) v Diakonii a právě probíhá pilotní kurz, který připravuje budoucí kaplany na službu v této oblasti (zahrnuje specifika cílové skupiny, např. práci se seniory s demencí /sálem to zašumělo z lavic, které obsadili představitelé seniorátů/).   

✔️ 10.11 | V diskusi se krátce vyjasnily dvě dílčí formulace, text byl jako celek přijat

10.09 | Poslanci synodu se budou nyní zabývat návrhem prohlášení synodu ČCE o vztahu k muslimům. Probíhá rozprava.

✔️ 10.05 | Synod právě přijal komplexní pozměňovací návrh A. Csukáse (✅ 54; ❌10; ✋1). O dalších návrzích se již nehlasuje.

Plné znění pozměňovacího návrhu:

Synod zahajuje celocírkevní rozhovor o následujících tezích pro nové uspořádání seniorátů ČCE:

1. Synod vyzývá staršovstva a seniorátní výbory, aby se seznámily s navrhovaným rozložením seniorátů a ukládá konventům, aby se k návrhu vyjádřily a svá písemná vyjádření odeslaly Ústřední církevní kanceláři do 31. března 2023:

  1. I. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
  2. II. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Zlínského kraje.
  3. III. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Jihomoravského kraje.
  4. IV. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Kraje Vysočina a Jihočeského kraje.
  5. V. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje a okresů Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Nymburk ve Středočeském kraji.
  6. VI. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území hl. m. Prahy, Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a okresů Benešov, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník ve Středočeském kraji.
  7. VII. seniorát tvoří ochranovské sbory při ČCE. Konvent Ochranovského seniorátu při ČCE může rozhodnout o jejich začlenění do územně členěných seniorátů.

(Kazatelské stanice jsou součástí stejného seniorátu jako jejich mateřský sbor.)

2. Synod ukládá synodní radě, aby tento návrh při rozeslání doprovodila přiměřeným odůvodněním a vhodnými doprovodnými materiály (mapy, seznamy farních sborů a kazatelských stanic podle seniorátů atp.).

3. Synod ukládá synodní radě, aby rozpracovala možnosti poskytování regionální administrativně technické podpory seniorátních výborů nově navržených seniorátů.

4. Synod ukládá synodní radě, aby rozpracovala možnosti uvolnění seniorů, příp. seniorátních kurátorů nově navržených seniorátů pro jejich úřad představitelů seniorátů, zejména praktické dopady působení seniorů uvolněných z jejich farářského úřadu (např. bydlení).

5. Synod ukládá správním orgánům a shromážděním, aby k rozhovorům zvaly též zástupce poradních odborů mládeže, jejichž členy synod povzbuzuje k hojné účasti při těchto rozhovorech.

6. Synod povzbuzuje všechny zúčastněné, aby se při rozhovorech necítili být vázáni ustanoveními současně platných církevních řádů a případně navrhovali nová řešení různých problémů souvisejících s navrženým novým uspořádáním seniorátů. Synod je zároveň vybízí, aby v odůvodněných případech navrhovaly přesuny jednotlivých farních sborů do jiných seniorátů.

7. Synod ukládá synodní radě, aby došlá vyjádření zapracovala do návrhu nového uspořádání seniorátů, aby tento návrh včas konzultovala s představiteli seniorátů a předložila 2. zasedání 36. synodu v roce 2024 k rozhodnutí o závazném rozčlenění seniorátů od 1. ledna 2027.

Synod ukládá synodní radě, aby nejpozději 3. zasedání 36. synodu v roce 2025 předložila návrh potřebných změn církevního zřízení a církevních řádů.

10.00 | Přistupuje se k hlasování.

☕️ 9.51 | Hlasovat se bude na návrh jednoho z poslanců tajně. Vyhlášena 5min přestávka na přípravu hlasování.

9.43 | Přistupuje se k hlasování. Na stole je tedy původní návrh synodní rady, dále k němu doporučení z komise B (zahrnout hledisko mládeže), nově také dnešní pozměňovací návrh A. Csukáse a k němu ještě protinávrh J. Bureše. 

Hlasuje se nejprve o komplexním pozměňovacím návrhu A. Csukáse. Pokud nebude přijat, bude se hlasovat o původním návrhu SR. Pokud by ani ten nebyl přijat, pak podle řádů následuje hlasování o protinávrhu J. Bureše. 

(Vzhledem k tomu, že připomínka komise B má charakter "doporučení", bylo by - pro případné zohlednění tohoto doporučení - nutno před hlasováním znovu otevřít rozpravu a podat jej jako pozměňovací návrh nebo protinávrh.) 

9.41 | Zní stanoviska komisí k PŮVODNÍMU návrhu: komise A podporuje schválení, komise B a C podobně (jen s otázkami k termínům - navrhuje prodloužit dobu realizace). Komise D ve svém stanovisku nebyla jednotná.

9.40 | Závěrečným řečníkem byl Jiří Groll, který zmínil ohledy sborového života a praktického života církve. Diskuse je ukončena.

9.30 | Alena Zapletalová zdůraznila hledisko mládeže - je třeba zástupce mládeže k rozhovoru přizvat. Vazby napříč senioráty jsou pro mládež klíčové. Častěji se děje, že mladí lidé nemají sborovou mládež a schází se v rámci větších celků - seniorátů. Měla by následovat diskuse o tom, jak vazby mládeže napříč sbory posilovat a udržovat. Pokud uvažujeme o větších celcích, je třeba myslet i na hledisko dopravní dostupnosti (mládež se přesunuje většinou hromadnou dopravou). Otázka koncepce práce s mládeží a fungování SOMů (seniorátních odborů mládeže) je integrální součástí diskuse o seniorátech. Mládež si přeje být součástí této diskuse, a podporujeme, že návrh, který přednesl A. Csukás, toto hledisko zahrnuje.

ája

9.23 | Marek Zikmund podpořil z pozice seniora moravskoslezského seniorátu, tedy seniorátu většího, který v novém návrhu zůstané téměř neměnný. Dan Ryšavý na něj navázal: ekonomické úvahy na základě rozsahu příliš nefungují - zda bude návrh nakonec levnější, nebo naopak dražší, to se musí počítat, modelovat... Upozornil, že mapa je v detailech nepřesná.

9.19 | Eliška Vančová přednesla stanovisko studentů ETF, které reaguje ještě na původní návrh: "Dávejte vzniknout novému, ale neničte fungující." Zástupci studentů si prý nedovedou představit pastorální konference nebo setkání mládeže v tak velkých celcích (původní návrh počítal se šesti senioráty).

eliška

9.18 | Hlasovalo se o ukončení diskuse - byla ukončena. Prostor dostanou ještě ti, kteří byli přihlášeni před ukončením (ještě 5 řečníků). 

9.11 | Milan Přívratský za komisi D (hospodářskou) připomíná, že návrh neznamená vyšší náklady. Navíc hovořit v tak malé zemi, jako je Česko, o "obrovských celcích" je trochu nepřesné... 

9.08 | Jiří Palán podporuje návrh A. Csukáse. Návrh podle něj nerozbíjí funkční moravské celky, ale řeší situaci v Čechách, které řešení potřebují. Návrh také dává mnohem více prostoru k diskusi a je dobrým úvodem do této diskuse. 

9.06 | Roman Mazur popisuje svou zkušenost z velkého funkčního celku (12 let v roli seniora pražského seniorátu) - byl prostor a kapacita starat se o ty nejmenší a nejslabší. Zkušenosti ze zahraničí navíc ukazují, že žádná z podobných církví nevolila cestu menších seniorátů. 

9.03 | Martin Balcar doplňuje, že data ze sčítání nejsou přesná. Kromě počtu "českobratrských evangelíků" zahrnuje i počty "evangelíků", "protestantů" apod. Tedy z těchto dat uvažovat o konkrétní síle sborů, je poněkud zavádějící. 

8.58 | Jiří Tengler: "Odmítám jakékoli výtky, že se změna zavádí bez diskuse - jsme v situaci, kdy SR předkládá svůj návrh a právě jím otvírá celocírkevní diskusi. Církevní ústředí se má starat o potřebný syntetizující pohled. Děkuji, že tak činí. Pokud jde o diskutovanou otázku pastorace, pak ta je primárním úkolem farních sborů. Z pohledu poličského seniorátu vítám snahu o větší senioráty, větší celky." 

8.56 | Senior Ochranovského seniorátu Ondřej Halama děkuje za návrh, který respektuje svébytnou existenci právě tohoto seniorátu. Zároveň upozorňuje, že si dovede představit transformaci Ochranovského seniorátu do již existujících setruktur ČCE. Změna je do budoucna očekávatelná. 

8.50 | David Braha zvedl ekonomickou stránku věci. Je třeba propočítat, kolik nás to bude stát. Martin Zikmund následně vyjádřil z pohledu západních Čech podporu návrhu. V Čechách budou celky větší plošně, ale méně početné. Je možné je tam dobře obsluhovat i díky dobré infrastruktuře. Naopak na Moravě, která je nábožensky silnější a člensky početnější, budou celky kompaktnější, více semknuté. Je třeba, aby v každém seniorátu byla živá ohniska, která fungují a dávají možnost růstu - právě tento návrh to zohledňuje a nabízí tuto možnost i seniorátům na západě a severu Čech.

zikmund martin

8.46 | Tomáš Trusina akcentuje, že kromě seniorátů je třeba vytvářet zejména seniorátní společenství - život v seniorátech a jejich identitu.

trusina

8.37 | Jiří Bureš souhlasí s potřebou řešit nové uspořádání, ale je třeba podle něj připravovat a diskutovat pečlivě. Rozhodnutí o velkých seniorátech musí být předmětem diskuse v církvi. S rostoucími senioráty se totiž bude měnit role seniora. Jako jeden z příkladů, který podle J. Bureše nový návrh "zabíjí" je například velikost VI. seniorátu: bude mít 63 sborů, bude kolosem, který sdružuje až třetinu církve co do počtu věřících. "Kdybych jako farář začínal v seniorátu, který sdružuje např. 40 sborů, připadal bych si jako kapka v moři," zpochybňuje J. Bureš automatickou "domnělou" solidaritu v rámci velkých seniorátů. J. Bureš nakonec podal protinávrh: pověřit SR, aby do příštího zasedání synodu připravila variantní koncepci, která zohlední různé parametry. 

8.31 | "Návrhy by neměly být konstruovány shora, ale měly by vznikat v četných rozhovorech a připomínkách," upozorňuje Michal Vogl. Nemá podle něj smysl rozdělovat funkční celky. Pochyby panují i v otázce regionálních kanceláří. Někde je po nich zřejmě poptávka a byly by přínosem, ale je to třeba vyjasnit. Michal Vogl vystupuje po Davidu Nečilovi, který vyzval, abychom se nebáli jako církev malých seniorátů.

nečil

⭐️ 8.20 | A. Csukás prezentuje nový návrh rozložení seniorátů. Nový návrh je konsenzuálnější. Vychází ze stejných principů, jak návrh původní. Ale zahrnuje nové skutečnosti, které vyvstaly během cenných osobních rozhovorů. A. Csukás akcentuje, že vše je začátkem celocírkevního rozhovoru o této věci. Povzbuzuje synodály a konventuály, aby o věci diskutovali, připomínkovali a nad tématem se setkávali. Budou třeba četné konference, přednášky, sborová odpoledne... Je na místě bavit se o roli seniorů v nových seniorátech, je možné bavit se o místech uvolněných (placených) seniorátních kurátorů a jejich podpoře. Nechceme být reaktivní, defenzivní. Cheme jednat ofenzivně, chceme jednat teď, abychom byli na změny připraveni reagovat efektivně, abychom dovolili církvi růst. Sálem zní potlesk.

Návrh počítá s postupným projednáním věci na všech úrovních církve. Pokud by nakonec prošel, uvažovalo by se o zavedení změn přibližně od roku 2027. 

návrh nového rozložení seniorátů

I. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

II. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Zlínského kraje.

III. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Jihomoravského kraje.

IV. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Kraje Vysočina a Jihočeského kraje.

V. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje a okresů Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Nymburk ve Středočeském kraji.

VI. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území hl. m. Prahy, Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a okresů Benešov, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník ve Středočeském kraji.

VII. seniorát tvoří ochranovské sbory při ČCE. Konvent Ochranovského seniorátu při ČCE může rozhodnout o jejich začlenění do územně členěných seniorátů.

(Kazatelské stanice jsou součástí stejného seniorátu jako jejich mateřský sbor.)

8.16 | "Jde o to, abychom vytvořili společenství silných a slabších, které se budou navzájem podpírat," objasnil synodní senior Pavel Pokorný. Ozřejmil také roli Komise pro reformu správy církve, která návrh připravovala. Zároveň během jednání v komisích a v neformálních rozhovorech během celého zasedání vyvstal nový pozměňovací návrh, který původní návrh v tiscích v dílčích částech mění. Ten následně představí právník Adam Csukás.

8.09 | Petr Štulc velmi ocenil připravený materiál za vizi a odvahu nastolit koncepci tak, že dává z dobrých důvodů smysl a zároveň se velmi liší od současného stavu. Také nápad regionálních seniorátních kanceláří je inovativní. Materiál zároveň nedává dostatečné odpovědi na všechny otázky. Tou zásadní je například to, že není definováno, jakou roli mají zastávat nové senioráty, jaká je jejich funkce v nové koncepci. Dále materiál počítá s tím, že vizi částečně dopracují konventy, což podle Petra Štulce není příliš očekávatelné. 

8.07 | Jednání vede Jan Plecháček. Dostáváme se k bodu "nové rozložení seniorátů ČCE". Otevřena rozprava.

8.04 | Vše je připraveno, ztišením zahajuje senior ústeckého seniorátu Tomáš Pavelka. Zní píseň 676 z nového evangelického zpěvníku. 

⭐️ 7.40 | Vítáme vás u třetího jednacího dne. Po bouřlivé noci (míněno meteorologicky) sály zatím zejí prázdnotou. Připraveni jsou zapisovatelé a technická podpora synodu. Jednání začínají v 8.00.