On-line reportáž: 1. jednací den (Svitavy, 2022)

18. května 2022

Živé textové zpravodajství minutu po minutě přímo z jednacího sálu. Prvním jednacím dnem je čtvrtek 19. května 2022.

On-line reportáž - první jednací den (Svitavy, 2022)
18. května 2022 - On-line reportáž: 1. jednací den (Svitavy, 2022)

Nabízíme také:


On-line přenos 1. jednacího dne:

☕️ 16.45 | Pro dnešek se s textovým přenosem loučíme. Náselduje bohoslužba, kterou pro vás přenášíme online

16.43 | V závěru prvního jednání se synod zabýval dlužnými sbírkami jednotlivých farních sborů. 

✔️ 16.23 | Synod přijal zprávu SR, komise A ocenila existenci i obsáhlost zprávy ÚCK a navrhla pozměňovací návrh: "synod přijímá tuto zprávu a navrhuje ji odpovídajícím způsobem zveřejnit" - tento návrh byl přijat. Tisk "Informace o církvi" byl vzat na vědomí. Synod dále přijal zprávu koordinátora supervize v ČCE, zprávu Evangelické akademie zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie zprávu Nakladatelství a knihkupectví Kalich, zprávu Sdružení evangelické mládeže v České republice (SEM v ČR), zprávu předsednictva synodu o plnění usnesení synodu.

16.27 | Matěj Opočenský připomíná důležitost komunikace a ptá se SR, jak v tomto chce postupovat v rámci církve (komunikace se seniorátními výbory i se sbory). Roman Mazur hned reaguje: akcentuje význam příkladů dobré praxe (aktuálně se tvoří nový rozcestník příkladů dobré praxe). Ruku v ruce s tím roste význam osobních setkání, workshopů a výjezdů do sborů, kde ti, kterých se to týká, budou tyto informace prezentovat osobně.

16.23 | Jiří Schneider reaguje na Vladimíra Zikmunda ve věci nakl. a knihkupectví Kalich: jedná se o prodeji obchodního podílu tak, aby značka Kalich a možnost mluvit do edičního plánu zůstaly zachovány. Jednání jsou v tomto směru zatím úspěšná - i vzhledem k historii značky to případnému novému majiteli dává smysl. Od roku 2017 církev dotovala (příplatky mimo záladní kapitál, odpuštění nájmů, odkupy zásob apod.) Kalich částkou celkem 3,7 milionu Kč. To je důvodem, proč se jednání vedou. Výsledky by měly být někdy kolem poloviny tohoto roku.   

16.21 | Jakub Němec z pozice zástupce za mládež objasnil některé body týkající se SEM v ČR a dalších poradních odborů. SEM chce v rámci církevní struktury fungovat jako plnohodnotný a platný partner.

16.20 | Stále pokračuje rozprava. Co zazní v rámci této rozpravy, s tím se musí synod nějak vypořádat v rámci zasedání. Bude to podkladem pro následné diskuse a řešení v komisích.

16.17 | Vladimír Zikmund zmiňuje podrobnosti k jednomu z tisků - možný prodej nakl. a knihkupectví Kalich. Prosí SR, aby podala bližší informace o tom, jaké se nabízí alternativy a jak se jednání o možném prodeji vyvíjejí. Také i s ohledem na to, že v minulém období skončil Kalich v plusovém hospodaření a minulé synody usnesly, že ponechání fungování této firmy ve stávajícím režimu je jedna z legitimních možností. 

16.12 | Petr Štulc upozorňuje, že čtyři roky nedošlo ke zvýšení církevních repartic - v situaci, kdy inflace tlačí ze všech stran. Nemělo by to zůstat nepovšimnuto. Ústředí k tomu došlo tak, že tlačí na efektivitu vlastního hospodaření i procesů, zvyšování externích zdrojů (fundraising) a na druhé straně tlakem na investici do lidí (adekvátní ohodnocení). To zřejmě povede buď k tlaku na zvyšování repartic nebo na nové formulování požadavků směrem k církevnímu ústředí: jaké služby má církvi poskytovat?  

16.09 | Tomáš Fendrych komentuje jeden z návrhů pro tento synod - totiž možnost transformovat JJ v nový celek, který by lépe reagoval na potřeby a fungování církve. T. Fendrych navrhuje, aby se takový návrh v budoucnu formuloval ve spolupráci s představenstvem JJ a v širší diskusi i v rámci sborů. 

16.05 | Josef Bartoň navrhuje, aby synod pověřil synodní radu úkolem zlepšit v církvi systematickou práci s dětmi a maminkami s dětmi (nové pracovní úvazky, nová komise, sbírky na tyto účely apod.). Dále aby synod pověřil SR zřízením komise, která se bude věnovat maminkám, které byly nuceny podstoupit potrat. 

15.58 | Synodní kurátor Jiří Schneider reaguje v diskusi na M. Vogla: tak, jak máme nastaven způsob povolávání farářů, to příliš nedává jasnou perspektivu farářkám a farářům. Jde o náročný a dlouhodobý proces s nejistým výsledkem. Navíc jsme v období transformace - takže pevných bodů, o které je možné opřít práci s faráři, je ještě méně. Do toho mluví i specifika doby (touha po studiu teologie není příliš velká ve srovnání např. s 90 lety 20. stol.). Jedno z možných řešení je institut podporovaných míst - ne ze strany skomírajících sborů, ale z pozice celé církve. "Chceme, aby se - zejména mladí faráři - mohli do něčeho pustit a věděli, že církev za nimi stojí." Druhý významný faktor je nefinanční ohodnocení práce farářů a farářek. "V každém jiném zaměstnání mají lidé dostatek pozitivní zpětné vazby a vděku. V církvi je tomu tak spíše zřídka." To je něco, na co SR může a chce mít vliv, zakončil J. Schneider. 

15.54 | Jiří Bureš apeluje na SR, aby se věnovala více katechetické práci a plánům katecheze. Církev se podle něj dobře věnuje farářům a jejich zázemí, ale nepamatuje příliš na (jejich) katechetickou práci (absence pomůcek, častá improvizace při vyučování apod.).

15.49 | Plány na digitalizaci v kanceláři a zjednodušování procesů přiblížil další diskutující: církevní právník a poradce synodu Adam Csukás. Některé aplikace jsou už v testování a je velmi klíčová zpětná vazba od sborů. Aktuálně informuje: výpisy rejstříků vedených MK ČR bude nově možné získávat dálkovým přístupem, odpadne administrativa.  

15.49 | Michal Vogl se obrátil na synodní radu (SR) s dotazem, jak chce řešit nedostatek kazatelů, jak motivovat studenty teologie, aby mířili do praxe. 

15.41 | M. Balcar inicioval zprávu synodu za ÚCK, kde církevní kancelář církvi obsáhle "skládá účty" v tom, co pro sbory dělá. Podstatnou část tvoří ekonomika - kancelář tlačí na efektivizaci vlastního fungování. Jen oddělení fundraisingu získalo za poslední rok církvi cca 17 milionů korun. Dalších dvacet milionů tvoří pronájmy budov povšechného sboru. Drtivá většina z nich nyní nově funguje na tržní úrovni. Dalším krokem je tlak na digitalizaci, která nepřinese žádné kompromisy ve fungování církve, ale obrovsky ulehčí od zbytečné administrativy a zjednoduší procesy.   

15.37 | Hovoří vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře ČCE Martin Balcar. Představuje se poslankyním a poslancům - ve vedení církevní kanceláře je od podzimu 2021. Seznamuje přítomné s vizemi agilního řízení projektů, které zastává. "Chceme maximálně sloužit církvi, dávejte nám vědět, co funguje a co chcete vy," apeluje na přítomné zástupce sborů. 

15.34 | Jakub Keller vystoupil v rámci rozpravy s návrhem, aby se synod ČCE obrátil na Římskokatolickou církev s požadavkem, aby byl jeden křest uznáván a nebylo v praxi rozmlouváno vzájemné kmotrovství při mezidenominačních křtech. 

15.26 | "Býváme často dotazování na to, jakou máme vizi církve - jaká bude její budoucnost?" zahajuje Pavel Pokorný. Přitom podle P. Pokorného budoucnost nebývá taková, jakou si ji plánujeme. Velkým zvratem byla třeba nedávná pandemie nemoci COVID-19. Přesto většina farářek a farářů nalézala nové a dobré způsoby, jak v takové nastalé krizi být nablízku lidem. A nedávná válka ukázala obdobné - dokážeme své domovy otvírat potřebným... "Směřujme tedy k tomu, aby se kázání a svátosti dostaly těm, kteří po nich touží a aby se pomoc dostala těm, kteří ji potřebují." 

15.25 | Otevírá se rozprava k předloženým zprávám. Úvodním slovem zahajuje synodní senior Pavel Pokorný.

✔️ 15.20 | Přistupuje se k poslední volbě - jde o povolání Karla Müllera za celocírkevního faráře s určením pro pražské školy Evagelické akademie. Na pracovní úvazek 60 % byl úspěšně zvolen od září 2022 do srpna 2027.

✔️ 15.19 | Třetím náhradníkem ústředního představenstva JJ se stal Pavel Zoubek. 

15.16 | Zástupci mládeže a studentů ETF na synodu:

delegáti mládeže

✔️ 15.12 | Hlasuje se o 1. náhradníkovi ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty (JJ). Stává se jím Ludvík Pastyřík. Přistupuje se k volbě druhého náhradníka, kterým se stal Jan Kirschner. 

15.11 | Volba náhradníka do oblastní pastýřské rady III. z řad právníků se odkládá na závěr programu synodu, protože je třeba vybrat někoho, kdo s volbou souhlasí (předmětné senioráty nedodaly návrhy kandidátů a budou o nich jednat ještě v rámci synodu).  

✔️ 15.08 | V opakované volbě (při předchozí nezískal nikdo nadpoloviční většinu) byla vybrána Daniela Jablonská.

15.05 | Plénum přistupuje k volbě do oblastní pastýřské rady III. Hlasuje se o 2. náhradníkovi z řad presbyterů.

✔️ 15.04 | Ve volbě vybrána Lia Bánoci a stává se náhradnicí z řad právníků I. oblastní pastýřské rady.

15.02 | Volí se náhradník do oblastní pastýřské rady I. z řad právníků.

✔️ 15.00 | Přistupujeme k volbě 1. náhradníka do církevní pastýřské rady z řad presbyterů. Stává se jím Miloš Ferjenčík.

✔️ 14.57 | V užší volbě vybrán Ivan Ryšavý a stává se 1. náhradníkem z řad kazatelů.

14.55 | 1. náhradník do církevní pastýřské rady z řad kazatelů se bude volit ještě ve druhém kole, kam postoupili Ivan Ryšavý a Tomáš Matějovský.

14.53 | Bylo důležité vyzkoušet hlasování pečlivě, protože následuje volební blok. Bude se volit 1. náhradník do církevní pastýřské rady z řad kazatelů. 

✔️ 14.47 | ...a zdá se, že bez problémů. V několika modelových volbách (výběry variantních odpovědí, volby ANO/NE, výběr z více možností apod...) si poslanci a poslankyně synodu vyzkoušeli různé typy hlasování. Všichni poslanci úspěšně přihlášeni, hlasování funkční. 

14.46 | Probíhá druhá zkouška hlasování. 

14.42 | Synod stanovuje dobu konání 2. zasedání 36. synodu na dny 23. – 25. května 2024, místem konání bude Praha.

14.39 | Drobné úpravy programu byly schváleny dle návrhu předsednictva. Poslanci právě odsouhlasili rozdělení poslanců do komisí synodu. Komise budou jednat v pátek vpodvečer (nejen) o věcech, které ještě vzejdou z jednání synodu. Komise jsou: teologická, výchovná, právní a hospodářská.

14.33 | Dobré zprávy dorazily do sálu. Wi-fi připojení v sále bylo omezeno na určitý počet uživatelů, proto se dalším nedařilo přihlásit. Problém byl, zdá se, vyřešen. Prvotní zkušební hlasování dopadlo úspěšně, ale předsednictvo jej bude chtít ještě opakovat, aby bylo jasné, že vše už běží hladce. Prozatím se jedná o návrzích na úpravu programu zasedání synodu.

14.28 | V sále je 63 poslanců, z nichž 63 je úspěšně přihlášených. Přistupuje se k testovací volbě. 

14.22 | Hlasovací systém. Zbývají poslední tři nepřihlášení. 

irbis system

14.19 | Třeba nakonec dojde i na lístečky! :) Několika poslancům se nedaří připojit k internetové síti. "Hotspot" je slovo, které teď nejčastěji zní sálem. Zbývají poslední nepřihlášení jednotlivci.  

14.11 | Bude následovat zkouška hlasovacího systému. 

14.10 | Poslanci a poslankyně synodu souhlasili s navrženým způsobem hlasování - bude se tedy hlasovat elektronicky, on-line. 

14.07 | Byli zvoleni zapisovatelé. Nyní se bude rozhodovat o způsobu hlasování. 

14.05 | Předseda synodu přivítal zahraničního ekumenického hosta. Vítáme mezi sebou br. generálního biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, který synodálům poslouží kázáním při odpolední bohoslužbě. 

14.04 | Noví poslanci a nově povolaní poradci 35. synodu právě složili slib. 

14.03 | Předsednictvo synodu:

DSC_2267

13.57 | Z prezence je zřejmé, že v sále ještě nejsou všichni přítomní. Jsou tu nicméně např. zástupci mládeže, zástupci z řad Diakonie ČCE, ETF, poradci synodu a další hosté... 

13.52 | Probíhá prezence. Sálem se nese obvyklé "zde!, přítomen!, ano!"...

DSC_2260 DSC_2264 DSC_2265

 DSC_2270 DSC_2272

13.48 | Účastníci synodu jsou aktuálně seznamováni s náležitostmi ohledně cestovních nákladů, občerstvení, apod. Jan Plecháček upozorňuje přítomné, že dnes od 17.00 se koná společná bohoslužba, po ní bude možná prohlídka kostela sv. Josefa. Ta bude přenášena také on-line.

13.45 | Hlasování je jednou ze zajímavostí letošního synodu. V minulých letech hrozilo, že se synod bude muset konat v on-line podobě. Pro tento účel byl vyvinut systém on-line zabezpečeného hlasování, který se předsednictvo rozhodlo využít letos na prezenčním zasedání. Všichni synodálové jsou tedy přítomni v sále, ale každý má svůj unikátní přístup do systému, přes který se bude hlasovat.  

13.44 | Po společné písni vede jednání Jan Plecháček. Řeší se procedurální otázky - náležitosti prezence, podklady a způsob hlasování. 

13.36 | Michal Kitta se zamýšlí nad žalmem 20. Nespoléhejme na své zbraně - ty opravdové, železné, ani na "zbraně čísel", nýbrž společně hledejme, co je Bohu milé, co slouží ke společnému růstu.

DSC_2243

13.32 | Předseda synodu Michal Kitta právě zahájil první jednání. Připomněl, že po dvou letech, kdy nás provázela mimořádná opatření, se jedná opět o vícedenní zasedání. Začíná se pobožností.  

13.27 | Tradičně připomínáme, že zpravodajství má pouze informativní charakter. Oficiální zápis budou připravovat volení zapisovatelé a podléhá schválení verifikátorů.

13.27 | Tahle fotografie rychle zastarala. Momentálně už v sále nezbývá mnoho volných míst.

Sál, kde probíhají jednání

13.26 | Z „mediálního centra“ synodu vás zdraví Jiří Hofman a Adéla Rozbořilová. Postupně během jednání vám zprostředkujeme kromě on-line reportáže také podrobnější souhrnné články, které můžete sledovat zde na webu synod.e-cirkev.cz. V sále je vše připraveno, jednání začnou ve 13.30. Dokončuje se prezence u vstupu a sál se plní do posledních míst. 

⭐ 13.20 | Vítáme vás u online přenosu z Kulturního centra Fabrika ve Svitavách, kde od 19. do 21. 5. proběhne 4. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické. Kulturní centrum Fabrika hostilo před dvanácti lety také jeden ze Sjezdů (nejen) evangelické mládeže. Nahlédněte do „Zbořených chrámů“ na https://www.archivsjezdu.cz/ - třeba mezi tehdejšími mládežníky poznáte nějaké současné synodálky a synodály.